Kasvatuksen ja ohjauksen linkkivinkit

Tälle sivulle on kerätty kasvatus- ja ohjausalalla työskenteleville, alalle aikoville tai alaa opiskeleville omaa alaa käsitteleviä linkkivinkkejä. Linkkien alta löytyy lainsäädäntöä, oppaita, asiatietoa, hyviä käytänteitä ja kuvauksia erilaisista kehityshankkeista. Jos törmäät hyvään sivustoon ja juttuun, niin lähetä meille vinkki!

Työkaluja varhaiskasvatukseen

Työvuoroluettelon muuttamisesta – JHL:n tulkinta

Miten puhua seksuaalisesta väkivallasta koulussa?
Opetushallituksen opas, jossa kouluja ja oppilaitoksia ohjeistetaan ennaltaehkäisemään ja puuttumaan seksuaaliseen häirintään

Ota koppi!
Helsingin kaupungin sivusto monikulttuurisuudesta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Oppaita varhaiskasvatuksen henkilöstölle – THL:n sivut

Sateenkaariperheet paivähoidossa ja koulussa
Opas kasvatus- ja hoitoalan ammattilaisille – Sateenkaariperheet ry:n julkaisu

Tapaturmien ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa – THL:n sivuilla

Vaikuttava varhaiskasvatus   – Opetushallituksen julkaisu
Varhaiskasvatuksen ammattilaiset voivat hyödyntää professori Kirsti Karilan tekemää, vaikutuksia koskevaa tutkimustietoa oman työnsä kehittämisessä.

Työkaluja ohjaustyöhön

Lapsen parhaaksi (pdf) – Opetushallituksen julkaisu
Lapsen parhaaksi – tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan -julkaisu on tarkoitettu käsikirjaksi toiminnan järjestäjille ja toteuttajille. Julkaisuun on koottu artikkeleita muun muassa toiminnan lähtökohdista, lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintaympäristöstä, erityisoppilaista, maahanmuuttajista sekä toiminnan arvioinnista.

Aamu- ja iltapäivätoiminta – Opetushallituksen sivut

Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit
Olympiakomitean sivuilla vinkkejä toiminnan suunnitteluun ja toiminnan laatukriteereihin.

Opettajan ja koulunkäynninohjaajan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus (pdf)
JHL:läinen koulunkäynninohjaaja ja kasvatustieteen maisteri Arto Kautiaisen  erityispedagogiikan pro gradu –tutkimus. Siinä kysytään, millaista yhteistyötä opettajat ja ohjaajat tekevät, minkälaista vuorovaikutusta heidän välillään on ja mitkä seikat vaikuttavat yhteistyön onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Gradu hyväksytty Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella toukokuussa 2016.

Muutosta liikkeellä – vinkkejä oman työn kehittämiseen
Sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä useiden järjestöjen sivusto, jolla vinkataan liikkumisen puolesta.

Varhaiskasvatusta koskevat lait

Varhaiskasvatuslaki (36/1973)
Laki sisältää mm. määrittelyn ja tavoitteet varhaiskasvatukselle. Lakia sovelletaan kunnan, kuntayhtymän sekä muun palvelujen tuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen, jota annetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena.

Asetus lasten päivähoidosta (239/1973)
Asetus sisältää säännökset mm. päivähoitoon liittyvien hakemusten käsittelystä ja hakuajoista, hoito- ja kasvatushenkilökunnan ja lasten välisestä suhdeluvusta.

Perusopetuslaki (628/1998)
Laissa säädetään mm. esiopetuksesta, perusopetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
Laissa säädetään mm. yksityisen päivähoidon järjestämiseen liittyvistä luvista, ilmoituksista ja valvonnasta.

Maksuihin, taloudelliseen tukeen ja palveluihin liittyvät säädökset

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
Asiakaslain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun. (STM)

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)
Laki sisältää säädökset säännökset varhaiskasvatuksen maksun määräämisestä, kuukausimaksusta, tulorajoista sekä kunnan perimän maksun ylärajasta. Laki sisältää myös säännökset maksun perusteina olevista tuloista, sekä edellytyksistä maksun perimättä jättämiseen tai sen alentamiseen.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996)
Laissa säädetään alle kouluikäisen lapsen vanhempien oikeudesta varhaiskasvatuksen vaihtoehtona suoritettavaan taloudelliseen tukeen. päivähoitopaikalle vaihtoehtoisen lapsen hoidon järjestämiseksi suoritettavaan taloudelliseen tukeen. Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen valtion hallinnon tehtävistä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. (STM)

Henkilöstöön liittyvät säädökset

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) ja Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005)
Kumottua lakia sovelletaan edelleen varhaiskasvatuksessa mm. lastentarhanopettajan ja muun varhaiskasvatuksessa toimivan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin. Asetuksessa säädetään tarkemmin kelpoisuudesta erityislastentarhanopettajan tehtävään.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
Laissa edellytetään, että lasten kanssa työskentelevät näyttävät työnantajalle tätä tarkoitusta varten pyydetyn rikosrekisteriotteensa. (OM)

Lastensuojelulaki (417/2007)
Laki sisältää säännökset lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta sekä ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta. Laissa säädetään palvelujen kehittämisestä kasvatuksen tukemiseksi. Lastensuojelulaissa on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen sekä eräiden muiden viranomaisten velvollisuudesta lastensuojelu- ja rikosilmoituksen tekoon. (STM)

Varhaiskasvatuksen rahoituksen säädökset

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009)
Lakia sovelletaan käyttökustannuksiin myönnettävään valtionosuuteen mm. perusopetuslaissa ja varhaiskasvatuslaissa määriteltyihin kuntien tehtäviin.

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)
Laissa ja asetuksessa säädetään mm. perusopetuslaissa tarkoitettua toimintaa varten myönnettävistä valtionosuuksista ja -avustuksista.

Valtionavustuslaki (688/2001)
Laissa säädetään perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustusta toiminnan tai hankkeen avustamiseksi.

Alan koulutusta ja ammattinimikkeitä

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (linkki sivulle opintopolku.fi)

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (linkki sivulle opintopolku.fi)

Lastenohjaaja

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Sosionomi (AMK)

Lastentarhanopettaja

Muualla verkossa kasvatuksesta ja ohjauksesta

Kuntatyö 2030 – Tekojen tori – opetus- ja kasvatusalan kehittämistarinoita kunnista. Tutustu!
Tekojen torilla muun muassa:
– Arjen innovaatioita päiväkotiryhmän toiminnan jäsentämiseksi
Konsultoivien opettajien ja tukihenkilöiden verkoston kehittäminen
Innovaatiokilpailu varhaiskasvatusväelle
iPadkahvilat varhaiskasvatuksessa

Lasinen lapsuus
A-klinikkasäätiön sivusto, joka tarjoaa tukea ja työkaluja  päihteidenkäytöstä kärsiville lapsille lapsen näkökulmaa korostaen.

Vanhempi päihdepalvelussa
THL:n raportissa on tietoa pienten lasten vanhempien avun ja tuen tarpeista, avun saamisesta, osallisuudesta perheessä ja palvelutilanteessa sekä yhteistoiminnasta päihdehoitoyksiköiden ja lapsiperheille palveluja antavien tahojen välillä. Toimenpide-ehdotuksia voivat hyödyntää mm. kuntien opetusalojen johtajat ja työntekijät, sekä muut alan asiantuntijat.

Mediakasvatus.fi
Mediakasvatusseuran ylläpitämä sivusto ajankohtaista mediakasvatusaiheisista uutisista, tapahtumista, materiaaleista, hankkeista ja julkaisuista.

Puuttuuko mielestäsi jokin tärkeä linkki tältä sivulta? Kerro siitä meille Kerro kehitysidea-sivun kautta.