Luottamusmiehen tehtävät

Luottamusmies auttaa työntekijöitä työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Hän valvoo sopimusten ja lakien noudattamista työpaikalla sekä neuvottelee työnantajan kanssa työntekijän puolesta. Luottamusmies on työntekijöiden edustaja työpaikalla.

Luottamusmiestä tarvitaan

 • valvomaan sopimusten ja lakien noudattamista työpaikalla
 • auttamaan kysymyksissä, jotka liittyvät työsuhteeseen
 • neuvottelemaan työnantajan kanssa
 • tekemään yhteistyötä muiden henkilöstön edustajien kanssa
 • JHL:n edustajaksi ja yhteyshenkilöksi työpaikalle

Luottamusmies

 • Osallistuu tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen yhteistoimintaelimeen.
 • Välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken.
 • Valvoa, että työntekijät/viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja työrauhaa.
 • Luottamusmies voi järjestää sisäisiä tiedotustilaisuuksia työajan ulkopuolella työpaikalla tai muussa työnantajan osoittamassa tilassa.

Luottamusmiehen velvollisuudet

Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, työnantajan ja työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

 • Luottamusmiehen tulee olla perehtynyt edustamiansa työntekijöitä koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja sopimuksiin sekä kunnan, laitoksen, viraston jne. olosuhteisiin.
 • Pääluottamusmieheltä edellytetään lisäksi laajaa työpaikan olosuhteiden tuntemista.
 • Luottamusmiehen on noudatettava palvelussuhdetta koskevia säännöksiä, määräyksiä ja sopimusvelvoitteita.
 • Luottamusmiehen tulee noudattaa esimiehensä muissa kuin luottamusmiestoimeen kuuluvissa asioissa antamia määräyksiä myös silloin kun hän hoitaa luottamusmiestehtäviään.

Työnantaja ei voi puuttua siihen, miten luottamusmies hoitaa tehtäväänsä hänelle kuuluvan työstä vapautuksen aikana (esim. neuvottelu). Luottamusmies on kuitenkin työnantajan johdon ja valvonnan alainen siinä mielessä, että hän on velvollinen noudattamaan sopimusehtoja ja työaikoja sekä työnjohdon muissa kuin luottamusmiestehtävän hoitamisessa antamia määräyksiä.

Luottamusmies ei luottamusmiestehtäviään hoitaessaan liity työnantajan työnjohdolliseen organisaatioon eikä hänen tarvitse ottaa luottamusmiestehtävissään ohjeita työnantajalta. Työnantaja ei myöskään voi käyttää työnjohtovaltaa tehtäviään hoitavaan luottamusmieheen.

Kun luottamusmiehelle tiedotettavien asioiden määrä on lisääntynyt, ovat myös vaitiolo- ja asioiden salassapitovelvollisuudet lisääntyneet.