Bättre arbetsplatser genom organisering

På arbetsplatsen finns ofta något som är på tok utan att någon lyckas fixa situationen. JHL:s lösning är gemensamt arbete för en bättre arbetsplats. Genom att organisera sig kan arbetstagarna skapa en intressebevakningsorganisation där varje medlem har en egen roll.

Trött att höra det här?

jarjestaydy_JHL

Det är trist att folk nog gnäller, men inget gör. Jag tycker det är dags att kavla upp ärmarna och hugga i.

Varför är somliga problem så omöjliga att lösa? Orsakerna kan vara mångahanda:

  •  ingen kan eller vill vara ansvarig
  • ibland kan problemet kännas oproportionellt stort eller svårt
  • arbetsgivaren ser inte problemet

Samarbete och organisering kan vara lösningen

Med organisering avses alla de åtgärder som används för att arbetstagarna

  • ansluter sig till förbundet
  • deltar och samarbetar för det gemensamma bästa, kollektivt.

Organiseringsfilosofin grundar sig på att man lyssnar på arbetstagarnas och arbetslivets behov – utgående från dessa förväntningar kan man bygga upp ett intressebevakningsorgan för arbetsplatsens JHL:are. Välorganiserad arbetsplatsverksamhet lockar också med nya medlemmar, vilket stärker förbundet och ökar arbetstagarnas inflytande!

Jag är förtroendeman, men många av mina kolleger hör till YTK eller något annat förbund.
Jag vill diskutera intressebevakningsfrågor med chefen, men saker går inte vidare eftersom jag inte får tillräckligt med stöd från kollegerna.

jarjestaydy_jhl_tyopaikka

Gör så här

Förbundet har arbetstagare som är förtrogna med organiseringsarbete i alla regionkontor.

När du vill stärka intressebevakningen på arbetsplatsen, kan du kontakta dem direkt. Du kan också ta kontakt med organiseringsexperterna på förbundskontoret, så kan vi tillsammans planera det bästa sättet och en strategi för att börja organisera din arbetsplats.

Organiseringsprocessen framskrider oftast stegvis på arbetsplatsen. Efter en grundläggande genomgång av situationen på arbetsplatsen brukar man diskutera arbetstagarnas förväntningar på tumis, i så kallade organiseringssamtal.

Med detsamma försöker man hitta initiativtagarnas på arbetsplatsen, personer som skulle kunna ta ansvar i att skapa nätverk och samla in kontaktuppgifter.  I början genomförs också en kort intressebevakningsenkät om arbetsplatsens vardag och atmosfär.

Det följande steget är att ordna en gemensam träff för arbetstagarna där man beslutar om vilka problem som kräver lösningar och vilka åtgärder som krävs.

Vad är organisering?

I grund och botten handlar organisering av en arbetsplats om en process som framskrider stegvis.  Tidtabellen för att organisera en arbetsplats kan variera från några månader till ett halvt år.

Om arbetet lyckas kan resultatet vara en bestående sektion eller en arbetskommitté som i fortsättningen bereder intressebevakningsfrågor tillsammans med förtroendemannen. På en organiserad arbetsplats är det också allt fler vanliga medlemmar som förbinder sig till gemensamma mål som de varit med om att definiera. Och eftersom antalet JHL-anslutna medlemmar har ökat på arbetsplatsen, är förbundet en allt trovärdigare avtalspart också i arbetsgivarens ögon.

Förbundets inflytande bygger på ett tillräckligt medlemsantal och en aktiv medlemskår som är redo att påverka för rättvisa arbetsvillkor. Vi lever i ett utmanande samhälle och fackförbundens uppgift blir allt viktigare dag för dag – medlemskap och delaktighet i facklig verksamhet är ett ställningstagande för ett bättre arbetsliv.

Förbundet utbildar organisatörer

JHL-institutet erbjuder utbildning i organisering. Det finns två alternativa kurser; en kortare tre dagars introduktion till vad organisering handlar om, och en grundligare åtta dagars kurs som ger deltagaren utmärkta färdigheter att med regionkontorets stöd genomföra en organiseringskampanj på arbetsplatsen. Mer information finns i kurskalendern. Tills vidare ordnas kurserna endast på finska under namnet ”Järjestäydy – järjestämisosaamista aktiiveille”.