Nödarbete och förutsättningar för utförande av nödarbete

Nödarbete baserar sig på arbetstidslagen och arbetsgivaren ska utan dröjsmål göra en skriftlig anmälan till arbetarskyddsmyndigheten.

Till anmälan ska också bifogas ett utlåtande av arbetstagarnas förtroendeman eller förtroendefullmäktig, eller om dessa företrädare inte valts på arbetsplatsen, ett utlåtande av arbetarskyddsfullmäktig. Om det inte finns någon representant för arbetstagarna på arbetsplatsen, måste varje arbetstagare som anmälan gäller få möjligheten att bli hörd. Läs mer i anvisningen nedan. Du hittar också mer information på webbplatsen työsuojelu.fi .

I arbetstidslagen (872/2019) 19 § fastställs följande bestämmelser om nödarbete:

  • Arbetsgivaren får beordra arbetstagaren att utföra nödarbete, om en oförutsedd händelse har vållat avbrott i den normala driften eller medför överhängande fara för ett sådant avbrott, eller medför fara för skada på liv, hälsa, egendom eller miljön. Nödarbete får utöver den ordinarie arbetstiden utföras endast i den utsträckning det är nödvändigt och högst i två veckor. Vid nödarbete får avvikelser göras från vad som föreskrivs i  8, 17 och 24–27 §.

När nödarbetet avslutats ska arbetstiden dock utjämnas till högst det i 18 § föreskrivna maximiantalet timmar och arbetstagaren ska ges ersättande vilotid på det sätt som föreskrivs i  25 § 4 mom. och 28 § 2 mom.

Arbetsgivaren ska utan dröjsmål göra en skriftlig anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om orsaken till nödarbetet och om nödarbetets omfattning och sannolika varaktighet.

Det är oerhört viktigt att förtroendemannen fogar sitt eget utlåtande till anmälan om nödarbete.

Om arbetet inte enligt förtroendemannens syn är sådant arbete som avses i arbetstidslagen, ska hen nämna det i sitt eget utlåtande.

Arbetstagaren kan inte vägra att utföra nödarbete.

Arbetsgivaren kan inte låta utföra nödarbete om inte kriterierna för på förhand oförutsedda händelser som förutsätts i lagen uppfylls. Resursbrist är inte en motiverad grund för att låta utföra nödarbete.

Bestämmelserna om nödarbete ska tolkas snävt:

  • Nödarbete kan utföras endast i situationer där det finns en akut orsak som inte har kunnat förutses. Behovet av utförande av nödarbete ska alltså uppstå oförväntat och till sin karaktär vara sådant att utförande av arbetet inte kan skjutas upp till en senare tidpunkt.
  • Arbetsgivaren ska på förhand förbereda sig på regelbundet förekommande oförutsedda händelser så att de följder som uppkommer av dessa händelser kan korrigeras utan utförande av nödarbete (t.ex. sjukfrånvaro och semester). En strejk som det varslats om på förhand är inte en oförutsedd händelse som berättigar till utförande av nödarbete.

Om det under strejken sker någon sådan oförutsedd händelse som möjliggör utförande av nödarbete, får nödarbete i så fall utföras i mycket begränsad utsträckning. En strejk är inte en grund för långvarigt fortlöpande utförande av nödarbete.

På förhand oförutsedd vägran att utföra övertidsarbete kan utgöra en grund för att låta utföra nödarbete. Om arbetsgivaren ändå vet på förhand att arbetstagarna kommer att vägra utföra övertidsarbete, till exempel på grund av övertidsförbud, föreligger ingen grund för att låta utföra nödarbete.

Anvisningar för utredning av missbruk av nödarbete

Då arbetsgivaren meddelar om utförande av nödarbete ska förtroendemannen försäkra sig om att anmälan om nödarbete som förutsätts i lagen har gjorts.

Förtroendemannen ska absolut foga sitt eget utlåtande till anmälan om nödarbete. I sitt utlåtande tar förtroendemannen ställning till om orsaken till det nödarbete som arbetsgivaren låter utföra är en oförutsedd händelse och om liv, hälsa eller egendom äventyras.

Utförandet av nödarbete ska enligt arbetstidslagen övervakas av regionförvaltningsverket. Anmälan om nödarbete ska skickas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Förtroendemannen ska noggrant bokföra alla uppgifter om nödarbetet:

  • arbetet som utförts
  • datum och klockslag
  • antal arbetstagare
  • kopia av timkort
  • kopia av anmälan om nödarbete och förtroendemannens utlåtande.

Arbetarskyddsmyndigheten kan ingripa i nödarbetet genom att begränsa det eller avbryta utförandet av det.

I oklara situationer som det finns orsak att reda ut inom förbundet ska uppgifterna skickas till JHL:s förbundskontor på adressen kirjaamo@jhl.fi. Skriv ”Hätätyöilmoitus” i rubrikfältet. Vi utreder ärendet och tar kontakt med den övervakande myndigheten.