Föreningens funktionärer och uppgifter

Vet du hur en medlemsförening i JHL fungerar eller hur dess verksamhets leds? Läs mer om föreningens ledning, verksamhet och föreningsfunktionärerna.

Föreningen leds av ordföranden i samarbete med föreningsstyrelsen. Således är ordförandeskapet inte den enda uppgiften i föreningen. Skulle du kunna tänka dig att sköta en uppgift i föreningen? Om du har intresse för uppgifterna, kontakta föreningens ordförande.

Styrelsen

Föreningens höstmöt väljer bland föreningens medlemmar en styrelse för två kalenderår. Styrelsen består av ordföranden och minst fem (5) och högst femton (15) övriga ordinarie medlemmar samt högst ett motsvarande antal suppleanter.

Styrelsen har i uppdrag att

 • leda föreningen
 • ansvara för föreningens verksamhet
 • sköta föreningens ärenden och egendom
 • utse de funktionärer som den är behörig att utse, besluta om deras uppgifter och övervaka att de och föreningens övriga funktionärer sköter sina uppgifter
 • utse sektioner och arbetsgrupper, definiera deras uppdrag tydligt och övervaka deras verksamhet
 • sammankalla föreningens möten och bereda de ärenden som läggs fram för behandling på föreningsmötena
 • besluta om de frågor som styrelsen är behörig att ta ställning till, till exempel medlemsfrågor.

Om en förtroendeman som representerar föreningens medlemmar inte är styrelsemedlem, ska hen informeras om alla styrelsemöten. På mötena har förtroendemannen närvaro- och yttranderätt, om inte styrelsen enhälligt beslutar annat.

Styrelsens funktionärer

Styrelsen utser inom sig eller bland övriga föreningsmedlemmar funktionärer för två kalenderår och beslutar om deras uppgifter och ansvar. Ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören måste vara styrelsemedlemmar. De övriga funktionärerna kan vara vanliga medlemmar i föreningen. Föreningen ska anmäla sina funktionärer till regionkontoret årligen före utgången av december. Funktionärsbyten under verksamhetsåret ska likaså meddelas till regionkontoret.

Obs! Styrelsen bestämmer vilkendera – ordföranden eller sekreteraren – som är föreningens korrespondent, dvs. personen som förbundet skickar den post som är riktad till föreningen.

Ordförande (stadgeenliga uppgifter)

 • ordföranden leder ordet vid styrelsens och föreningens möten, dock inte i de frågor där hen enligt föreningslagen är jävig.
 • övervakar efterlevnaden av stadgarna och föreningens beslut samt förbundsstyrelsens anvisningar
 • övervakar att föreningsfunktionärerna sköter sina uppgifter
 • ser till att styrelsen sammankallas till möte
 • representerar föreningen.
 • tecknar föreningens namn tillsammans med sekreteraren.

I praktiken är det ordförandens uppgift att göra upp föredragningslistan för föreningens möten tillsammans med sekreteraren.

Ordföranden ska sörja för att JHL:s föreningsstadgar alltid finns till hands vid föreningsstyrelsens och föreningens möten.

Vice ordförande, alltid styrelsemedlem (stadgeenliga uppgifter)

 • sammankallar föreningens möten då ordföranden har förhinder
 • leder ordet vid mötena då ordföranden har förhinder
 • sköter ordförandens övriga uppgifter då ordföranden har förhinder

Vice ordföranden bör således vara delaktig i beredningen och behandlingen av föreningens ärenden.

Sekreterare, alltid styrelsemedlem (stadgeenliga uppgifter)

 • fungerar som sekreterare vid styrelse- och föreningsmötena och för protokoll över dessa sammanträden
 • sörjer för föreningens korrespondens
 • utarbetar ett förslag till verksamhetsberättelse som bygger på förbundets riktlinjer
 • utarbetar kallelserna till föreningens möten
 • ser till att mötesbesluten verkställs
 • utarbetar informationsbrev tillsammans med ordföranden (och kommunkationsansvarige)
 • har hand om föreningens arkiv

Kassör, alltid styrelsemedlem (stadgeenliga uppgifter)

 • har hand om utbetalningarna och faktureringen
 • har hand om bokföringen
 • utarbetar ett förslag till bokslut
 • sammanställer basfakta för styrelsens budgetförslag
 • lägger varje kvartal fram en översikt över föreningens ekonomiska situation
 • sköter övriga uppgifter som anknyter till föreningens finanser i enlighet med vad styrelsen beslutar

Medlemsansvarig (stadgeenliga uppgifter)

 • sköter föreningens medlemsärenden
 • är kontaktpersonen mellan föreningen och förbundets medlemsregister i medlemsärenden
  OCH

Medlemsansvariges praktiska uppgifter:

 • föredrar medlemsfrågorna för styrelsemötet
 • tar emot och granskar material som gäller medlemsfrågor samt levererar materialet till JHL:s medlemsservice
 • är huvudoperatör för föreningens medlemsregistersystem
 • handleder föreningens övriga funktionärer i ärenden som gäller medlemsvården
 • är aktiv i ärenden som gäller medlemsrekryteringen.

Exempel på andra uppgifter i föreningen:

Ungdomsansvarig

 • fungerar som kontaktperson för föreningens unga medlemmar
 • ordnar introduktion om föreningen och facket för föreningens nya unga medlemmar
 • ordnar tillställningar och sammankomster för föreningens unga medlemmar

Medlemsrekryterare

 • svarar för koordineringen av föreningens medlemsrekrytering och för att medlemsrekryteringen syns i föreningens verksamhet
 • tar emot aktuell information om medlemsrekryteringen och svarar för att informationen vidarebefordras
 • svarar för att föreningens medlemsrekrytering fungerar
 • skolinformatörer introducerar studerande till arbetslivet och arbetsmarknaden

Kommunikationsansvarig

 • svarar för uppdatering av föreningens information och kommunikation (webbsidor, annonser, image, anslagstavlor, brev osv.)
 • ser till att föreningen informerar både medlemmarna och allmänheten om sina beslut och åtgärder

Solidaritetsambassadör

 • deltar och uppmuntrar sina kolleger att delta i webbkampanjer för att protestera kränkning av fackliga och mänskliga rättigheter
 • deltar som frivilliga i olika evenemang, till exempel Världen i byn
 • främjar etisk konsumtion och uppmärksammar människovärdigt arbete genom att ordna jippon på sin arbetsplats, till exempel Veckan för rättvis handel, Näsdagen och Välrdsdagen för anständigt arbete

Alla medlemmar i JHL kan anmäla intresse att fungera som solidaritetsambassadör via JHL:s webbplats.

Föreningen kan dessutom utnämna kontaktpersoner för olika medlemsgrupper enligt yrkesbransch eller geografiskt område, eller till exempel för arbetstagare med invandrarbakgrund.