Anvisningar och dokumentmallar

I föreningens verksamhet krävs ett brett sortiment av olika dokument utöver de vanliga föredragningslistorna och protokollen. På denna sida finns ett antal anvisningar, mallar och blanketter som behövs i föreningsverksamheten.

Föreningens/samorganisationens funktionärsanmälningar

Blanketterna har skickats till föreningarnas och samorganisationernas sekreterer i början av november 2017. Blanketterna finns på sidorna för aktiva under föreningsverksamhet, bakom inloggning.

Förtroendemannavalet

Valreglemente för förtroendemannavalet, AKTA, TIM-AKA, TS, Avainta, Staten (pdf, 444 KB)

Valreglemente för förtroendemannavalet, privata socialservicebranschen, yrkesinriktade vuxenutbildningscenter (pdf, 263 KB)

Meddelande om valmöte (pdf, 79 KB)

Anmälan om kandidatnominering (pdf, 80 KB)

Samtycke till kandidatur i förtroendemannavalet (pdf, 177 KB)

Protokollsmodell - valsätt 1 (pdf, 85 KB)

Protokollsmodell - valsätt 2 (pdf, 183 KB)

Röstsedel (pdf, 5 KB)

Förtroendemannaval - meddelande till arbetsgivaren (pdf, 83 KB)

Material för arbetarskyddsvalet

För att göra det lättare att locka bra typer att ställa upp i arbetarskyddsvalet har vi utarbetat en ”Ställ upp i arbetarskyddsvalet”-broschyr och en ”Rösta i arbetarskyddsvalet”-affisch som ni kan lägga fram på arbetsplatsen för att påminna om hur viktigt det är att rösta. Skriv ut ett antal av båda och lägg dem fram på ett synligt på arbetsplatserna, både på anslagstavlan och i kafferummet.

Fakta om facket

I handboken tas upp sådant som är av central betydelse och som du har nytta av att känna till i organisationsarbetet i JHL. Vissa frågor behandlas grundligare än andra, eftersom det kommer oftare förfrågningar om de ämnen som har uppfattats som svårbegripliga eller svårt att genomföra.

Skriv ut och spara

Fakta om facket 2013 (pdf, 2 MB) eller bläddra i nätversionen (2015 på finska, översättning under arbete).

Vår- och höstmöte

Möteskallelsen till föreningens möte ska sändas senast sju (7) dygn före mötet. I föreningens stadgar finns närmare anvisningar om hur mötet ska sammankallas.

Enligt stadgarna ska föreningarnas vårmöten ordnas mellan 1.3 –30.4.

Enligt stadgarna ska föreningarnas höstemöten ordnas mellan 1.10–31.11.

Föreningens styrelse

Den vid höstmötets valda styrelsens konstituerande möte kan ordnas före den egentliga verksamhetsperioden börjar. Den valda ordföranden sammankallar det konstituerande mötet.

Andra anvisningar och blanketter som anknyter till föreningens verksamhet

Sektionsverksamhet

Föreningen kan grunda sektioner, t.ex. för förtroendemän, arbetsplatser, ungdomsverksamhet eller fritidsverksamhet. Sektionen grundas alltid av föreningens styrelse och föreningsstyrelsen bär också ansvaret för sektionens verksamhet (t.ex. ekonomin). Sektionen är inte en registrerad förening (rf). Föreningens styrelse lägger fram ett förslag till höstmötet om verksamhetsanvisningar och spelregler för sektionerna.

Distansdeltagande

Ändring av föreningens namntecknare

Anmälan om ändring av föreningens stadgar och namntecknare görs till Patent- och registerstyrelsen. Anvisningar för att göra anmälan finns här och den elektroniska anmälan kan göras på Patent- och registerstyrelsens webbplats.

Upplösning av föreningen/sammaslagning av föreningar

Arkivering

Föreningen har en skyldighet att bevara uppgifter om föreningens verksamhet. Föreningens styrelse svarar för föreningens verksamhet och således också för föreningens arkivfunktion. Att arkivera är således att bevara uppgifter. I praktiken betyder detta att de viktigaste dokumenten förvaras i god ordning. De bifogade arkiveringsanvisningarna har uppdaterats år 2018.

Arkiveringsanvisningar till föreningarna (pdf, 202 KB)

Övriga dokumentmallar