Föreningarna

JHL:s medlemmar hör till fackföreningar och föreningarna är medlemmar i JHL.

JHL har cirka 500 föreningar i olika delar av Finland. Föreningen kan samla ihop arbetstagare som jobbar för en viss arbetsgivare, inom en viss bransch eller region och föreningens verksamhet kan vara lokal, regional eller riksomfattande.

Via föreningen kan du delta i olika händelser och påverka förbundets verksamhet.

JHL:s föreningars verksamhetssyfte är att främja sina medlemmars intressebevakning och fackligt samarbete på arbetsplatser.  Utöver den huvudsakliga verksamheten ordnar föreningarna också utbildning och reakreation för sina medlemmar.

Du kan kontrollera vilken förening du hör till i mittJHL.  Föreningarna kan annonsera för händelser och möte i JHL:s händelsekalender (på finska), på sina webbsidor, i medlemstidningen Motiivi och medlemsbrevet. Redan 300 JHL-föreningar har en egen webbplats.

Förteckning över JHL:s föreningar (på finska).

JHL:n yhdistykset aluetoimistoittain (xlsx, 25 KB)

I förteckningen finns alla föreningar i regional ordning och föreningsordförandenas kontaktuppgifter. Förteckningen uppdateras fyra gånger per år (augusti, november, februari och maj).

Organisationsverksamhet

JHL:s bedriver organisationsverksamhet i föreningarna och på arbetsplatserna, dvs. där som medlemmarna är. Målet med verksamheten är att stärka medlemmarnas samhörighet och stödja intressebevakningen. Föreningsverksamheten sköts av föreningsfunktionärer och förtroendemän, sådana personer som vill påverka och arbeta för viktiga ärenden.

Alla JHL:s medlemmar är välkomna med i verksamheten och det finns flera olika sätt att delta. Delta i föreningens möten för att påverka föreningens verksamhet och de beslut som fattas i föreningen. Organisationsverksamheten går dock ut på mycket mer än bara möten – verksamheten bygger på gemensamt arbete för gemensamma mål.

Förutom bara ordförande och sekreterare finns det flera slags uppgifter som du kan sköta i föreningen. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av organisationsarbete, på JHL-institutet ordnas utbildningar för nya funktionärer. Dessutom kan du alltid vända dig till föreningarnas aktiva medlemmar och regionkontorens personal.

Föreningens verksamhet leds av föreningsstyrelsen som väljs vartannat ojämnt år.

Kom med!

Det lönar sig att komma med i föreningens verksamhet, där kan du vara med och besluta om hurdan verksamhet föreningen ordnar, göra förslag för att förbättra kollektivavtalen, delta i kurser, i arbetsplatsverksamhet och i fritidsverksamhet.