Vanliga frågor om privata socialvårdens övertids- och skiftbytesförbud

JHL inleder ett övertids- och skiftbytesförbud inom många avtalsbranscher måndagen den 1.10.2018 kl. 00.00. Varje arbetstagare som är medlem i JHL är skyldig att följa förbudet och det gäller alla branscher utom de branscher som särskilt omnämns att lämnas utanför förbudet.

JHL inleder ett övertids- och skiftbytesförbud inom många avtalsbranscher måndagen den 1.10.2018 kl. 00.00. Varje arbetstagare som är medlem i JHL är skyldig att följa förbudet och det gäller alla branscher utom de branscher som särskilt omnämns att lämnas utanför förbudet. Åtgärderna gäller inte tjänsteinnehavare eller personer som arbetar i tjänsteförhållande. Förbudet berör JHL:s medlemmar i arbetsavtalsförhållande som omfattas av den privata socialservicebranschens kollektivavtal. Läs mer på sidan Sista droppen – På arbetstagarens sida

På den här sidan har JHL samlat svar på vanliga frågor om privata socialvårdens övertids- och skiftbytesförbud. Om du inte hittar svar på din fråga om övertids- och skiftbytesförbudet, ska du i första hand kontakta JHL:s förtroendeman på din arbetsplats. Om du inte har en JHL-ansluten förtroendeman på arbetsplatsen eller du själv är förtroendeman och behöver mer information, ska du kontakta det närmaste regionkontoret . Kontrollera att dina egna medlemsuppgifter är korrekta i Medlemsservice 24h.  Vänligen beakta att sidan kan uppdateras och svaren preciseras allteftersom nya detaljerade frågor kommer till vår kännedom.

Varför beslöt JHL om ett övertids- och skiftbytesförbud som politisk stridsåtgärd?

Landets regering har med sina åtgärder dragit undan mattan för löntagarna och de arbetslösa till den grad att JHL tillsammans med andra förbund kräver en återgång till trepartsförhandlingskulturen. JHL kräver också att regeringen drar tillbaka förslaget  med vilket uppsägningsskyddet försvagas i företag med högst 10 anställda. Så här kan det inte fortsätta! Det räcker nu!

Allmän anvisning för JHL:s medlemmar inom privata socialservicebranschen

  • Förbudet utlystes av ditt fackförbund.
  • Du har inget personligt ansvar för förbudet eller dess följder.
  • Om du ombes att förlänga eller byta skift eller göra ett extra arbetsskift, ska du meddela att du inte kan byta skift på grund av att förbundet har utlyst ett övertids- och skiftbytesförbud.

Om din arbetsgivare trots det beslutar att ändra arbetsskiftsförteckningen, ska du handla i enlighet med anvisningarna på denna sida.

  • Om arbetsgivaren pressar eller hotar dig på grund av övertids- och skiftbytesförbudet, ska du kontakta JHL:s förtroendeman på arbetsplatsen eller ditt regionkontor så snabbt som möjligt.
  • Också andra arbetstagarförbund inom branschen har beslutat om motsvarande åtgärder. Längden på dem och eventuella handlingsanvisningar avviker från varann och från JHL:s riktlinjer också på många andra sätt. Varje medlem i ett förbund följer det egna förbundets anvisningar.

Måste jag gå med på att ändra mitt skift enligt arbetsgivarens beslut?

Om du ombes byta eller förlänga ditt arbetsskift, ska du meddela arbetsgivaren att du inte kan byta skift på grund av att förbundet har utlyst ett övertids- och skiftbytesförbud. Det är möjligt att arbetsgivaren åberopar 6 § 7 punkten i kollektivavtalet för privata socialservicebranschen, enligt vilken arbetsgivaren kan bestämma om ändring av arbetsskiftsförteckningen ”på grund av oförutsebara förändringar i förutsättningarna för att låta utföra arbetet”. Arbetsgivarna har informerats om förbundets övertidsförbud i god tid, varvid de kunnat förbereda sig för situationen. Därmed kan övertidsförbudet i sig inte anses uppfylla kriterierna för en oförutsebar förändring i förutsättningarna för att låta utföra arbetet. Du noterar väl också att arbetsgivaren inte på basis av ovanstående bestämmelse i kollektivavtalet ensidigt kan göra ändringar i ett skift som redan inletts genom att förlänga det. Så kan man inte förfara varken under övertids- och skiftbytesförbud eller under normala omständigheter.

Om du har meddelat att du inte kan byta skift, men arbetsgivaren trots det beslutar att ändra ditt arbetsskift, rekommenderar vi att du följer arbetsgivarens order. Om arbetsgivaren ensidigt ändrar din arbetsskiftsförteckning eller vill förplikta dig att förlänga ditt arbetsskift, kan du be arbetsgivaren fylla i den bifogade blanketten som kan skrivas ut.

Arbetsgivarens order om förlängning av arbetsskiftet (pdf, 79 KB)

Med ifyllande av blanketten begär du att arbetstagaren ger sin order i skriftlig form, varvid givandet av ordern sker bevisligen. Det är viktigt att arbetsgivaren fyller i en noggrant specificerad motivering till ändringen av arbetsskiftsförteckningen i blanketten. Om du fått arbetsgivarens order med motiveringar per e-post, textmeddelande eller på annat skriftligt sätt, behöver du inte be arbetsgivaren fylla i blanketten. Sänd blanketten eller arbetsgivarens övriga order om ändring av arbetsskiftsförteckningen till JHL:s förtroendeman på din arbetsplats eller till förbundets regionkontor. Fastän arbetsgivaren skulle göra en felaktig order, rekommenderar vi att arbetstagaren följer arbetsledningens beslut för att undvika orimliga personliga konsekvenser och låter förbundet reda ut frågan. Det är viktigt att all information om dessa situationer når fram till förbundet!

Är jag förpliktad att utföra skyddsarbete?

Eftersom skyddsarbete endast berör tjänsteinnehavare, gäller bestämmelserna inte JHL:s medlemmar som omfattas av privata socialservicebranschens kollektivavtal.

Vad gör jag som arbetsgivaren åberopar nödarbete?

Det är sannolikt att somliga arbetsgivare tillämpar bestämmelserna i (4 kap 21 § i arbetstidslagen) om nödarbete för att reagera på övertids- och skiftbytesförbudet. Det är tillåtet att låta utföra nödarbete endast i sådana exceptionella situationer som bestäms i arbetstidslagen. Nödarbete kan låta utföras endast om situationen uppfyller samtliga förutsättningar för nödarbete.

Ett övertids- och skiftbytesförbud utgör inte en sådan oförutsedd händelse som avses i arbetstidslagen. Arbetsgivarna har kunnat förbereda sig på övertids- och skiftbytesförbudet. Således uppfyller ett övertids- och skiftbytesförbud inte kriterierna för att låta utföra nödarbete.

Om arbetsgivaren under övertids- och skiftbytesförbudet låter utföra nödarbete med stöd av arbetstidslagens bestämmelser om nödarbete, rekommenderar vi att arbetstagaren följer arbetsledningens order. Kontakta dock JHL:s förtroendeman eller förbundets regionkontor och informera även arbetsgivaren om att du kommer att göra så. Förtroendemännen ska vidarebefordra informationen till förbundet och se till att arbetsgivaren har gjort alla lagstadgade anmälningar till arbetarskyddsmyndigheten. Fastän arbetsgivaren skulle göra en inkorrekt tolkning av nödarbete, rekommenderar vi att arbetstagaren följer arbetsledningens beslut för att undvika orimliga personliga konsekvenser och låter förbundet reda ut frågan. Det är viktigt att all information om dessa situationer når fram till förbundet!

Läs mer om nödarbete på arbetarskyddsförvaltningens webbplats.

Jag har kommit överens om beredskap i mitt arbetsavtal. Vad händer om jag kallas till arbetet? Kan jag vägra att utföra beredskapsarbete?

Om arbete som utförs under beredskapstid är övertidsarbete, utförs arbetet inte. Om du och arbetsgivaren kommit överens om beredskapsarrangemang på förhand, ska du eller förtroendemannen meddela arbetsgivaren om att de arbetsuppgifter som görs inom ramen för beredskap inte kan utföras som övertidsarbete, i enlighet med förbundets beslut. Jouruppgifter sköts så att telefonsamtal och/eller felanmälningar tas emot men det ordinarie arbetet påbörjas först när den ordinarie arbetstiden inleds.

Jag måste sköta ett personligt ärende som kräver att jag byter arbetsskift. Kan jag byta arbetsskift med mina arbetskompisar trots övertids- och skiftbytesförbudet?

Skiftbytesförbudet gäller endast skiftbyten på arbetsgivarens order. Det är möjligt att arbetsgivaren förhindrar arbetstagarna att byta skift på eget initiativ. Det är arbetstagarens motåtgärd och i den här situationen olagligt. Ta i så fall kontakt med förtroendemannen och/eller det egna regionkontoret.

Jag är deltidsanställd. I arbetsavtalet har jag kommit överens om 30 arbetstimmar per vecka. Får jag utföra mertidsarbete under ett övertids- och skiftbytesförbud?

Ja, det kan du. Förbudet gäller inte mertidsarbete. Deltidsanställda kan utföra mertidsarbete ända upp till full arbetstid (se JHL:s sidor för mer information om den ordinarie arbetstidens längd, på finska). Deltidsanställda får själv bestämma om de accepterar att utföra medtidsarbetet eller inte. OBS! Övertidsförbudet gäller dock även deltidsanställda.

Arbetsgivaren är skyldig att utföra sådant mertidsarbete som införts i arbetsskiftsförteckningen innan den slagits fast. Om arbetstagaren och arbetsgivaren i arbetsavtalet kommit överens om mertidsarbete, kan arbetstagaren inte vägra att utföra mertidsarbete trots övertidsförbudet.

Notera att även om du kommit överens om utförande av merarbete i ditt arbetsavtal, har du rätt att med hänvisning till personliga skäl vägra utföra mertidsarbete under de lediga dagar som antecknats i din arbetsskiftsförteckning. Om du i arbetsavtalet kommit överens om varierande ordinarie arbetstid på det sätt som avses i 1 kap. 11 § i arbetsavtalslagen, får arbetsgivaren utöver den arbetstid som antecknats i arbetsskiftsförteckningen låta arbetstagaren utföra mertidsarbete endast om arbetstagaren ger sitt samtycke för varje gång eller för en kortare tidsperiod åt gången. (Arbetstidslagen, 4 kap. 18 §)

Jag har ett s.k. nollavtal. Gäller övertids- och skiftbytesförbudet även mig?

Förbudet gäller samtliga JHL-medlemmar som jobbar inom den privata socialservicebranschen. Ett nollavtal är i grund och botten ett avtal om deltidsarbete, på vilket tillämpas samma principer som ovan.

Jag har sista kvällsskiftet i ett daghem och de övriga arbetstagarna och chefen har redan gått hem. Det sista barnet hämtas 30 minuter senare än meddelat och mitt arbetsskift slutar före det. Om jag stannar på jobbet överskrider mitt skift 8 timmar, vilket leder till övertidsarbete. Vad ska jag göra?

Försök kontakta och informera din chef om situationen och påpeka att du är bunden av övertidsförbudet. Du ska aldrig lämna barnet ensamt innan föräldrarna kommer.

Undantagsfall vid vilka man inte behöver följa övertids- och skiftbytesförbudet är situationer där barnets, klientens eller patientens liv eller hälsa är i omedelbar fara. Också situationer då iakttagande av förbudet skulle kunna utgöra fara för egendom, innebär ett motsvarande undantag. Om chefen eller andra anställda inte är på plats, ska arbetsuppgifterna utföras till slut, trots att det förlänger ditt arbetsskift. Arbetsgivaren ska dock förbereda sig för sådana situationer. Informera din förtroendeman eller ditt regionkontor om sådana händelser. Också i dessa situationer lönar det sig att använda förbundets blankett och låta arbetsgivarens representant fylla i den i efterhand.

Arbetsgivarens order om förlängning av arbetsskiftet (pdf, 79 KB)

Min arbetskompis ringer på kvällen/morgonen att hen har insjuknat och inte kan sköta sitt morgonskift. Hen ber mig börja mitt skift tidigare. Vad ska jag svara?

Uppmana din kollega att kontakta er chef. Svara att du inte kan byta skift på grund av förbudet. Om chefen ringer, ska du säga samma sak. Du kan inte byta arbetsskift på grund av att förbundet har utlyst ett övertids- och skiftbytesförbud. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsskiftsplaneringen och i sista hand kan chefen själv hoppa in eller anlita andra vikariearrangemang.

Arbetstagaren har i allmänhet ingen skyldighet att på sin fritid besvara telefonsamtal som gäller arbetet eller skiftbyte, om parterna inte uttryckligen kommit överens om beredskap. Sådana skyldigheter föreligger varken under rådande övertids- och skiftbytesförbud eller under normala omständigheter. Under övertids- och skiftbytesförbud måste man hålla fast vid detta förfaringssätt. Arbetsgivaren ansvarar för att göra upp arbetsskiftsförteckningen och arbetsskiftsförteckningen delges på arbetsplatsen på arbetstid.

Jag ombes att byta till en annan enhet mitt i arbetsskiftet på grund av en plötslig personalbrist i den andra enheten. Kan jag gå?

Om bytet inte förlänger ditt arbetsskift, inklusive resetider, ska du byta till den andra enheten. Om ändringen emellertid förlänger eller förkortar ditt skift, ska du vägra med stöd av förbudet. Även dessa situationer ligger på arbetsgivarens ansvar och arbetsgivaren ska till exempel söka och rekrytera arbetskraft som inte omfattas av förbudet. Samma svar gäller här som på frågan om huruvida arbetsgivaren med ensidig anmälan kan bestämma om ändringar i arbetsskiftsförteckningen (se första frågan och svaret på den).

Arbetsgivaren berättar om ett kvällsmöte följande dag och en kommande utbildning som inte har antecknats i arbetsskiftsförteckningen. Måste vi delta i dem?

Ni ska inte delta i mötet eller utbildningen, eftersom dessa inte har införts i era arbetsskiftsförteckningar inom utsatt tid och deltagande i dem mycket sannolikt skulle leda till övertidsarbete. Er arbetsgivare har inte heller rätt att göra ändringar i arbetsskiftsförteckningen på grund av dessa tillställningar.

Jag jobbar snuttjobb inom privata socialservicebranschen, dvs. varje arbetsskift eller kort arbetsperiod utgör alltid ett nytt arbetsavtal. Gäller övertids- och skiftbytesförbudet mig?

Övertids- och skiftbytesförbudet gäller samtliga JHL-medlemmar som arbetar inom tillämpningsområdet för privata socialservicebranschens kollektivavtal. Huvudregeln i fråga om att avhålla sig från övertidsarbete gäller även anställda med kortjobb inom branschen, vilket betyder att du inte ska arbeta mer en den genomsnittliga ordinarie arbetstiden. Arbetsgivarna anlitar mer arbetskraft med kortvariga avtal/timavtal under övertids- och skiftbytesförbud. Snuttjobbare och timanställda kan ta emot arbete under övertids- och skiftbytesförbudet, så länge arbetstiden inte överskrider den genomsnittliga ordinarie arbetstiden. Inte heller snuttjobbare ska byta skift som redan införts i arbetsskiftsförteckningen och slagits fast.

Kan jag samla flextid i mitt arbetstidssaldo under ett övertids- och skiftbytesförbud?

Arbetstagare som omfattas av flexibel arbetstid beslutar själva om förläggningen av den ordinarie arbetstiden inom de överenskomna gränserna för den flexibla arbetstiden. Arbetstagaren kan även under rådande övertidsförbud själv bestämma längden på varje arbetsdag. Arbetstagaren är endast skyldig att vara på arbetet under den överenskomna fasta arbetstiden. Arbetsgivaren får inte pressa arbetstagare som omfattas av flexibel arbetstid att utföra längre arbetsdagar än vanligt.

Också inom den flexibla arbetstiden kan arbetstagaren och arbetsgivaren i normala situationer komma överens om att utföra övertidsarbete, men då övertids- och skiftbytesförbud råder görs inget överidsarbete.  Under ett övertids- och skiftbytesförbud ska du inte överskrida din arbetstid så att du samlar plustimmar. Däremot är det möjligt att ta ut influtna ”plustimmar” som ledig tid. Arbetstagare med flexibel arbetstid är skyldiga att arbeta sådan arbetstid som deras arbetsgivare har definierat som fast arbetstid.