Vanliga frågor om kommunsektorns övertids- och skiftbytesförbud

JHL har utlyst övertids- och skiftbytesförbud inom kommunsektorn. Förbudet inleds 1.10.2018 kl. 00.00. På den här sidan hittar du svar på frågor såsom om du får byta skift med din arbetskompis och vad som avses med uppgifter där ett avbrott kan hota liv och hälsa.

JHL utlyser ett övertids- och skiftbytesförbud inom kommunsektorn som börjar måndagen 1.10.2018 kl. 00.00. Övertids- och skiftbytesförbud är en laglig organisationsmässig åtgärd som riktas mot landets regering.

Förbundet inleder politiska stridsåtgärder eftersom landets regering bereder ändringar i arbetslagstiftningen som inriktas på arbetstagarnas uppsägningsskydd.

På den här sidan har JHL samlat svar på vanliga frågor om kommunsektorns övertids- och skiftbytesförbud.

Vänligen beakta att sidan kan uppdateras och svaren preciseras allteftersom nya detaljerade frågor kommer till vår kännedom.

För aktiva, till exempel förtroendemän, finns en egen minneslista i slutet av sidan.

JHL har upprättat en blankett med vilken kan bokföra arbetsgivarens ensidiga ändring av arbetsskift. Kräv att arbetsgivaren fyller i blanketten. Mer information hittar du som svar på frågan ”Kan arbetsgivaren ensidigt ändra arbetsskiftsförteckningen?”

Varför beslöt JHL om ett övertidsförbud inom kommunsektorn?

Förbundet inleder en politiskt arbetskonflikt eftersom landets regering försämrar arbetstagarnas uppsägningsskydd på arbetsplatser med högst 10 anställda. Det föreligger hot om att försvagandet av uppsägningsskyddet kan utvidgas också till andra arbetsplatser.

Övertids- och skiftbytesförbudet gäller samtliga JHL-medlemmar som arbetar inom kommunsektorn (AKTA, TS och TIM-AKA). Övertids- och skiftbytesförbudet gäller inte kommunala tjänsteinnehavare, familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem och trefamiljsdagvårdare.

JHL:s medlemmar i arbetsavtalsförhållande utför övertidsarbete under tiden för arbetskonflikten endast då utförande av övertidsarbete är nödvändigt för att förhindra äventyrande av liv, hälsa eller egendom.

Vem omfattas av kommunsektorns övertids- och skiftbytesförbud och hur länge gäller förbudet?

Övertids- och skiftbytesförbudet gäller samtliga JHL-medlemmar som arbetar inom kommunsektorn (AKTA, TS och TIM-AKA). Övertids- och skiftbytesförbudet gäller inte kommunala tjänsteinnehavare, familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem och trefamiljsdagvårdare. Dessa yrkesgrupper berörs således inte av förbuden.

Övertids- och skiftbytesförbuden börjar måndagen 1.10.2018 kl. 00.00 och gäller tills vidare.

Kan arbetsgivaren ändra arbetsskiftsförteckningen genom ensidig anmälan?

Enligt AKTA ska arbetsskiftsförteckningen delges arbetstagarna i skriftlig form senast en vecka före den tidsperiod som förteckningen avser börjar. Efter detta får arbetsskiftsförteckningen ändras endast med arbetsgivarens samtycke eller av grundad orsak också genom arbetsgivarens ensidiga anmälan.

Huvudsakligen utgör en på förhand oförutsedd och överraskande händelse vägande eller grundad orsak att ändra arbetsskiftsförteckningen.

Under övertids- och skiftbytesförbudet ska arbetsgivaren inte ge sitt samtycke till ändringarna. Om arbetsgivaren vädjar till grundad orsak och genom ensidig anmälan ändrar arbetsskiftsförteckningen, ska arbetstagaren följa den nya arbetsskiftsförteckningen. I detta fall ska arbetsgivaren krävas att förklara vad den grundade orsaken att ändra arbetsskiftsförteckningen är. Arbetstagaren ska informera förtroendemannen om vilken orsak arbetsgivaren har angett som grundad orsak att ändra arbetsskiftsförteckningen, för att man i efterhand ska kunna övervaka om arbetsgivarens motiveringar är korrekta. Arbetsgivaren har dock inte rätt att genom ensidig anmälan ändra arbetsskiftsförteckningen efter att arbetsskiftet har börjat.

Vad ska jag göra om arbetsgivaren trots allt kräver skiftbyte?

Då övertids- och skiftbytesförbud utlyst av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena råder, utför förbundets medlemmar inget övertidsarbete och ger inte sitt medgivande till att byta arbetsskift.

För att arbetsgivaren ska kunna låta göra övertid krävs arbetstagarens medgivande varje enskild gång. Arbetsgivaren kan göra ändringar i arbetsskiften endast med motiverad orsak som nämns i AKTA, 3 kap. 28 §.

Om arbetsgivaren ensidigt ändrar din arbetsskiftsförteckning (eller vill förplikta dig att förlänga ditt arbetsskift), kan du be arbetsgivaren fylla i den bifogade blanketten som kan skrivas ut.

Arbetsgivarens order om förlängning av arbetsskiftet (pdf, 79 KB)

Med ifyllande av blanketten begär du att arbetstagaren ger sin order i skriftlig form, varvid givandet av ordern sker bevisligen. Det är viktigt att arbetsgivaren fyller i en noggrant specificerad motivering till ändringen av arbetsskiftsförteckningen i blanketten. Om du fått arbetsgivarens order med motiveringar per e-post, textmeddelande eller på annat skriftligt sätt, behöver du inte be arbetsgivaren fylla i blanketten. Spara i så fall meddelandet du fått.

Du kan sända blanketterna till den egna förtroendemannen eller regionkontoret på det egna området. De sparas där för eventuellt kommande behov.

Kan jag samla flextid i mitt arbetstidssaldo under ett övertids- och skiftbytesförbud?

Under ett övertids- och skiftbytesförbud ska du inte överskrida din arbetstid så att du samlar plustimmar. Arbetstagare med flexibel arbetstid är skyldiga att arbeta sådan arbetstid som deras arbetsgivare har definierat som fast arbetstid.

Jag har kommit överens om beredskap i mitt arbetsavtal. Vad händer om jag kallas till arbetet? Kan jag vägra att utföra beredskapsarbete?

Eftersom förbundet beslutat om att förbudet gäller uttryckligen övertidsarbete, ska övertidsarbete inte heller utföras under beredskap. Förtroendemännen och arbetsgivarna ska tillsammans gå igenom stridsåtgärdernas verkningar och behovet av gränser när det gäller beredskap.

Detta gäller även lokala avtal om beredskap.

Kan jag byta arbetsskift med min arbetskompis trots skiftbytesförbudet?

Jag måste gå till daghemmet för att diskutera ett barns individuella plan för småbarnspedagogik.

Förbudet att byta skift gäller endast skiftbyten som görs på arbetsgivarens initiativ. Det är möjligt, att arbetsgivaren förbjuder arbetstagarna från att byta arbetsskift sinsemellan som en motåtgärd. Det är arbetsgivarens motåtgärd och i det här fallet olaglig. Ta kontakt med förtroendemannen och/eller det egna regionkontoret.

 Får jag utföra mertidsarbete under ett övertids- och skiftbytesförbud?

Jag arbetar som elevassistent. I arbetsavtalet har jag kommit överens om 30 arbetstimmar per vecka.

Ja, det kan du. Förbudet gäller inte mertidsarbete.  Deltidsanställda får utföra mertidsarbete ända upp till full arbetstid (38 timmar 45 minuter per vecka). Deltidsanställda får själv bestämma om de accepterar att utföra medtidsarbetet eller inte. Obs!  Övertidsförbudet gäller även deltidsanställda.

Om arbetstagaren och arbetsgivaren i arbetsavtalet kommit överens om mertidsarbete, kan arbetstagaren inte vägra att utföra mertidsarbete trots övertidsförbudet.

Omfattas vägunderhåll och snöröjning av övertids- och skiftbytesförbudet?

Ja, förbudet gäller även vägunderhåll och snöröjning. Arbetsgivaren ansvarar för att vägunderhåll och snöröjning sköts inom ordinarie arbetstid.

Vilka arbetsuppgifter är sådana där ett avbrott kan hota liv och hälsa? Vem bestämmer om det?

Arbetsuppgifter där ett avbrott kan hota liv och hälsa är till exempel arbete med vårduppgifter på intensivavdelningen eller arbete som krävs vid brådskande kirurgiska operationer. Arbetsgivaren är så gott som alltid medveten om dessa arbetsuppgifter på förhand. Arbetsgivarna och förtroendemännen kan vid behov gå igenom vilka arbetsuppgifter som lämnas utanför förbudet.

Jag fick JHL:s meddelande om övertids- och skiftbytesförbudet. Jag är arbetslös. Påverkar det här mig på något vis?

JHL skickade information om övertids- och skiftbytesförbudet till alla de medlemmar som införts i medlemsregistret under något av kommunsektorns avtal. Förbudet gäller JHL:s medlemmar med ett arbetsförhållande inom kommunsektorn. Du behöver inte reagera på meddelandet.

Jag är familjedagvårdare och jobbar i ett daghem. Omfattas jag av övertids- och skiftbytesförbudet?

Ja, du omfattas av övertids- och skiftbytesförbudet. Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem och trefamiljsdagvårdare har avgränsats utanför förbudet.

Jag är lantbruksavbrytare. När blir min ordinarie arbetstid för en vecka full?

Avbrytarnas ordinarie arbetstid är högst 12 timmar per dygn, 38 timmar och 45 minuter i veckan, 77 timmar och 30 minuter under en två veckorsperiod eller 155 timmar under en fyra veckorsperiod. (Svaret på frågan har preciserats 3.10.2018 kl. 16.12.)

Allmän anvisning för JHL:s medlemmar inom kommunsektorn.

 • Förbudet utlystes av ditt fackförbund.
 • Du har inget personligt ansvar för förbudet eller dess följder.
 • Om du ombes att förlänga, byta eller ta emot ett extra arbetsskift, ska du vägra och hänvisa till övertids- och skiftbytesförbudet.
 • Om du blir pressad eller arbetsgivarens representant hotar att bestraffa dig, till exempel genom att ge en varning, ska du omedelbart kontakta din förtroendeman. Berätta om det också för arbetsgivarens representant.
 • Be med dig en kollega om du tror att arbetsgivaren kan försöka pressa dig.

Minneslista för aktiva om övertids- och skiftbytesförbudet

 • Under ett övertids- och skiftbytesförbud ska JHL:s medlemmar vägra att utföra övertidsarbete.
 • Huvudförtroendemannen och arbetsgivaren ska gå igenom den aktuella situationens betydelse.
 • Förbudet gäller JHL:s medlemmar inom kommunsektorn med ett gällande arbetsavtal, bortsett från familjedagvårdare som jobbar i sitt eget hem och trefamiljsdagvårdare.
 • Medlemmar ska inte byta skift på begäran, inte ens med stöd av 30 § 2 mom. i AKTA:s arbetstidskapitel, enligt vilken arbetsskiftsförteckningen kan ändras ”av grundad anledning”.
 • Övertidsarbete kräver alltid arbetstagarens samtycke. Under ett övertids- och skiftbytesförbud ska JHL:s medlemmar vägra att utföra övertidsarbete.
 • Informera arbetsgivaren om att medlemmarna har informerats om situationen och att de har fått anvisningar att omedelbart kontakta förtroendemannen om de upplever att cheferna försöker pressa dem.
 • Detta ger inte arbetsgivaren rätt att vidta arbetsledande straffåtgärder.
 • Det är sannolikt att situationen kraftigt ökar förtroendemannens tidsbehov när det gäller att sköta förtroendeuppgifterna. Ta upp frågan om förtroendemannens tidsanvändning i samtalet med arbetsgivaren.
 • Det är möjligt att arbetsgivaren lätt åberopar nödarbete. Situationen uppfyller dock inte kriterierna för nödarbete. Övertidsförbudet är inte en oförutsägbar och plötslig situation.
 • I periodarbete ska samtycke till övertidsarbete bes av arbetstagaren, när arbetstagaren har utfört periodens ordinarie arbetstid, dvs. den tid som antecknats i arbetsskiftsförteckningen. Arbetstagare med periodarbetstid ska vädja till förbudet att byta arbetsskift.
 • Vid social- och hälsovårdens samt småbarnspedagogikens enheter ska huvudförtroendemannen eller förtroendemannen omedelbart gå igenom gränserna för skyddsarbete.
 • Även arbetarskyddsombuden ska delta i förhandlingarna om skyddsarbete och dess gränser.
 • Arbetstagare vid dessa enheter ska informeras om skyldigheten att utföra skyddsarbete.
 • Arbetstagaren ska kontakta huvudförtroendemannen eller förtroendemannen om arbetsgivaren åberopar skyddsarbete.

Behovet att utföra skyddsarbete avgörs av kommunen eller samkommunen. Föreningen som genomför stridsåtgärderna ska avgränsa arbetskonflikten så att den inte gäller livsviktiga samhällsfunktioner för medborgarna. Om föreningen gör det, behöver man inte utföra skyddsarbete för att trygga dessa samhällsfunktioner. Skyldigheten att utföra skyddsarbete gäller endast tjänsteinnehavare.

Kriterier för nödarbete och arbetsgivarens skyldigheter

Det är tillåtet att låta utföra nödarbete endast i sådana exceptionella situationer som bestäms i arbetstidslagen. Arbetsgivaren ska genast göra en skriftlig anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om orsaken till nödarbetet, omfattningen av det och hur länge det sannolikt kommer att pågå.

Förutsättningar för nödarbete

Det är tillåtet att låta utföra nödarbete när en oförutsedd händelse:

 • har vållat avbrott i den normala verksamheten,
 • medför överhängande fara för ett sådant avbrott, eller
 • hotar leda till överhängande skada på liv, hälsa eller egendom och det inte är möjligt att skjuta upp arbetet till en senare tidpunkt.

Sålunda ska alla kännetecken, dvs. en oförutsedd händelse och följden, dvs. ett avbrott i den regelbundna verksamheten eller en överhängande fara för avbrott eller äventyrande av liv, hälsa eller egendom uppträda samtidigt. Om detta sker är det tillåtet att förlänga lagstiftade eller överenskomna ordinarie arbetstider i sådan mån som det finns anledning för, emellertid under högst två veckor.

Begränsningar och undantag

Arbetstagarens samtycke krävs inte för nödarbete.

Nödarbete får aldrig utföras längre än det är nödvändigt. Om arbete som uppfyller kraven på nödarbete utförs under den ordinarie arbetstiden är det inte fråga om nödarbete. Arbetet definieras som nödarbete först då det utförs efter ordinarie arbetstid.

Nödarbete räknas inte in i det maximala antalet övertidstimmar, på samma sätt är det möjligt att låta utföra nödarbete även om maximigränsen för övertidsarbete redan uppnåtts. För nödarbete ska emellertid betalas normal övertidsersättning och för nödarbete som utförs på söndagar ska söndagsersättning betalas.

När nödarbete utförs är det möjligt att avvika från största delen av de bestämmelser som vanligtvis begränsar arbetet, t.ex. bestämmelserna om nattarbete, skiftarbete, vilotider och söndagsarbete. I princip begränsas arbetstiderna inte på något sätt vid nödarbete. Det är emellertid inte meningsfullt och med tanke på säkerheten i arbetet inte heller möjligt att låta utföra nödarbete utan avbrott för en längre tid utan vilotider.

Anmälan om nödarbete

Arbetsgivaren ska genast göra en skriftlig anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om orsaken till nödarbetet, omfattningen av det och hur länge det sannolikt kommer att pågå.

Till anmälan ska också bifogas ett utlåtande av arbetstagarnas förtroendeman eller förtroendefullmäktig, och om dessa företrädare inte valts på arbetsplatsen, av arbetarskyddsfullmäktig. Utlåtande hjälper arbetarskyddsmyndigheterna att avgöra om det finns skäl att vidta åtgärder utgående från anmälan.