Vanliga frågor och svar om övertids- och skiftbytesförbudet, personlig assistans, arbetsgivarmodellen

JHL inleder ett övertids- och skiftbytesförbud inom många avtalsbranscher måndagen den 1.10.2018 kl. 00.00. Varje arbetstagare som är medlem i JHL är skyldig att följa förbudet och det gäller alla branscher utom de branscher som särskilt omnämns att lämnas utanför förbudet.

JHL inleder ett övertids- och skiftbytesförbud inom många avtalsbranscher måndagen den 1.10.2018 kl. 00.00. Varje arbetstagare som är medlem i JHL är skyldig att följa förbudet och det gäller alla branscher utom de branscher som särskilt omnämns att lämnas utanför förbudet. Förbudet gäller JHL:s medlemmar som arbetar som personliga assistenter i arbetsavtalsförhållande.

Med arbetsgivarmodellen avses att den handikappade personen själv eller dennes närstående fungerar som den personliga assistentens arbetsgivare.  Ifall du inte hittar svar på din fråga om övertids- och skiftbytesförbudet, fråga i första hand mer på adressen www.henkilökohtaisetavustajat.fi eller ta kontakt med ditt eget regionkontor.

Kontrollera att dina egna medlemsuppgifter är korrekta i Medlemsservice 24h. Vänligen beakta att sidan kan uppdateras och svaren preciseras allteftersom nya detaljerade frågor kommer till vår kännedom.

På denna sida hittar du svar på frågor som berör personliga assistenter som arbetar enligt arbetsgivarmodellen.

Varför beslöt JHL om ett övertids- och skiftbytesförbud som politisk stridsåtgärd?

Ifall lagförslaget godkänns, vore inverkningarna betydande inom de personliga assistenternas yrkesbransch. Nästan alla personliga assistenter som arbetar enligt arbetsgivarmodellen skulle omfattas av det försämrade uppsägningsskyddet eftersom de arbetar för sådana arbetsgivare som sysselsätter under 10 arbetstagare.

Landets regering har med sina åtgärder dragit undan mattan för löntagarna och de arbetslösa till den grad att JHL tillsammans med andra förbund kräver en återgång till trepartsförhandlingskulturen. JHL kräver också att regeringen drar tillbaka förslaget  med vilket uppsägningsskyddet försvagas i företag med högst 10 anställda. Så här kan det inte fortsätta! Det räcker nu!

Allmänna anvisningar för JHL:s personliga assistenter som omfattas av förbudet

  • Förbudet utlystes av ditt fackförbund.
  • Du har inget personligt ansvar för förbudet eller dess följder.
  • Om du ombes att förlänga eller byta skift eller göra ett extra arbetsskift, ska du meddela att du inte kan byta skift på grund av att förbundet har utlyst ett övertids- och skiftbytesförbud.
    • Om din arbetsgivare trots det beslutar att ändra arbetsskiftsförteckningen, ska du handla i enlighet med anvisningarna på denna sida.
  • Om arbetsgivaren pressar eller hotar dig på grund av övertids- och skiftbytesförbudet, ska du kontakta det närmaste JHL-regionkontor så snabbt som möjligt.
  • Också andra arbetstagarförbund inom branschen har beslutat om motsvarande åtgärder. Deras längd och verksamhetsföreskrifter kan avvika från varann och från JHL:s riktlinjer. Varje medlem i ett förbund följer det egna förbundets anvisningar.

Måste jag gå med på att ändra mitt skift enligt arbetsgivarens beslut?

Om du ombes byta eller förlänga ditt arbetsskift, ska du meddela arbetsgivaren att du inte kan byta skift på grund av att förbundet har utlyst ett övertids- och skiftbytesförbud. Det är möjligt att arbetsgivaren åberopar 6 § 5 momentet i kollektivavtalet för privata socialservicebranschen, enligt vilken arbetsgivaren kan bestämma om ändring av arbetsskiftsförteckningen ”på grund av oförutsebara förändringar i förutsättningarna för att låta utföra arbetet”. Arbetsgivarna har informerats om förbundets övertidsförbud i god tid, varvid övertidsförbudet i sig inte kan anses uppfylla kriterierna för en oförutsebar förändring i förutsättningarna för att låta utföra arbetet. Du noterar väl också att arbetsgivaren inte på basis av ovanstående bestämmelse i kollektivavtalet ensidigt kan göra ändringar i ett skift som redan inletts genom att förlänga det. Så kan man inte förfara varken under övertids- och skiftbytesförbud eller under normala omständigheter.

Om du har meddelat att du inte kan byta skift, men arbetsgivaren trots det beslutar att ändra ditt arbetsskift, rekommenderar vi att du följer arbetsgivarens order. Om arbetsgivaren ensidigt ändrar din arbetsskiftsförteckning eller vill förplikta dig att förlänga ditt arbetsskift, kan du be arbetsgivaren fylla i den bifogade blanketten som kan skrivas ut.

Arbetsgivarens order om förlängning av arbetsskiftet (pdf, 79 KB)

Med ifyllande av blanketten begär du att arbetstagaren ger sin order i skriftlig form, varvid givandet av ordern sker bevisligen. Det är viktigt att arbetsgivaren fyller i en noggrant specificerad motivering till ändringen av arbetsskiftsförteckningen i blanketten. Om du fått arbetsgivarens order med motiveringar per e-post, textmeddelande eller på annat skriftligt sätt, behöver du inte be arbetsgivaren fylla i blanketten. Sänd blanketten eller arbetsgivarens övriga order om ändring av arbetsskiftsförteckningen till JHL:s regionkontor. Fastän arbetsgivaren skulle göra en felaktig order, rekommenderar vi att arbetstagaren följer arbetsledningens beslut för att undvika orimliga personliga konsekvenser och låter förbundet reda ut frågan. Det är viktigt att all information om dessa situationer når fram till förbundet!

Är jag förpliktad att utföra skyddsarbete?

Eftersom skyddsarbete endast berör tjänsteinnehavare, gäller bestämmelserna inte JHL:s medlemmar som jobbar som personliga assistenter.

Vad gör jag om arbetsgivaren åberopar nödarbete?

Det är sannolikt att somliga arbetsgivare tillämpar bestämmelserna i (4 kap 21 § i arbetstidslagen) om nödarbete för att reagera på övertids- och skiftbytesförbudet. Det är tillåtet att låta utföra nödarbete endast i sådana exceptionella situationer som bestäms i arbetstidslagen. Nödarbete kan låta utföras endast om situationen uppfyller samtliga förutsättningar för nödarbete.

Ett övertids- och skiftbytesförbud utgör inte en sådan oförutsedd händelse som avses i arbetstidslagen. Således uppfyller ett övertids- och skiftbytesförbud inte kriterierna för att låta utföra nödarbete. Arbetsgivarna har haft tid att förbereda sig för förbudets verkningar, eftersom de har informerats om situationen på förhand.

Om arbetsgivaren under övertids- och skiftbytesförbudet låter utföra nödarbete med stöd av arbetstidslagens bestämmelser om nödarbete, rekommenderar vi att arbetstagaren följer arbetsledningens order. Kontakta dock JHL:s regionkontor och informera även arbetsgivaren om att du kommer att göra så. Vi försäkrar att de anmälningar som lagen kräver beträffande nödarbete har gjorts till arbetarskyddsmyndigheten. Fastän arbetsgivaren skulle göra en inkorrekt tolkning av nödarbete, rekommenderar vi att arbetstagaren följer arbetsledningens beslut för att undvika orimliga personliga konsekvenser och låter förbundet reda ut frågan. Det är viktigt att all information om dessa situationer når fram till förbundet!

Läs mer om nödarbete på arbetarskyddsförvaltningens webbplats.

Jag är deltidsanställd. I arbetsavtalet har jag kommit överens om 30 arbetstimmar per vecka. Får jag utföra mertidsarbete under ett övertids- och skiftbytesförbud?

Ja, det kan du. Förbudet gäller inte mertidsarbete. Deltidsanställda kan utföra mertidsarbete ända upp till full arbetstid (se JHL:s sidor för mer information om den ordinarie arbetstidens längd, på finska). Deltidsanställda får själv bestämma om de accepterar att utföra medtidsarbetet eller inte.

OBS! Övertidsförbudet gäller dock även deltidsanställda.

Arbetsgivaren är skyldig att utföra sådant mertidsarbete som införts i arbetsskiftsförteckningen innan den slagits fast. Om arbetstagaren och arbetsgivaren i arbetsavtalet kommit överens om mertidsarbete, kan arbetstagaren inte vägra att utföra mertidsarbete trots övertidsförbudet.

Notera att även om du kommit överens om utförande av merarbete i ditt arbetsavtal, har du rätt att med hänvisning till personliga skäl vägra utföra mertidsarbete under de lediga dagar som antecknats i din arbetsskiftsförteckning. Om du i arbetsavtalet kommit överens om varierande ordinarie arbetstid på det sätt som avses i 1 kap. 11 § i arbetsavtalslagen, får arbetsgivaren utöver den arbetstid som antecknats i arbetsskiftsförteckningen låta arbetstagaren utföra mertidsarbete endast om arbetstagaren ger sitt samtycke för varje gång eller för en kortare tidsperiod åt gången. (Arbetstidslagen, 4 kap. 18 §)

Jag har ett s.k. nollavtal. Gäller övertids- och skiftbytesförbudet även mig?

Förbudet gäller samtliga JHL-medlemmar som jobbar inom den privata socialservicebranschen. Ett nollavtal är i grund och botten ett avtal om deltidsarbete, på vilket tillämpas samma principer som ovan.

Jag måste sköta ett personligt ärende som kräver att jag byter arbetsskift. Kan jag byta arbetsskift med mina arbetskompisar trots övertids- och skiftbytesförbudet?

Under övertids- och skiftbytesförbud avstår JHL:s medlemmar från alla sorters skiftbyten, också frivilliga.

Jag är mitt i mitt skift och arbetsgivarens andra assistent har blivit sjuk. Om jag stannar på jobbet överskrider mitt skift 8 timmar, vilket leder till övertidsarbete. Vad ska jag göra?

Påminn arbetsgivaren om övertidsförbudet, Arbetsgivaren har haft möjlighet att förbereda sig för att övertids- och skiftbytesförbudet träder i kraft. Lämna ändå inte den hjälpbehövande ensam ifall hens liv eller hälsa är i omedelbar fara utan assistent.

Undantagsfall vid vilka man inte behöver följa övertids- och skiftbytesförbudet är situationer där liv eller hälsa är i omedelbar fara. Också situationer då iakttagande av förbudet skulle kunna utgöra fara för egendom, innebär motsvarande undantag. Arbetsgivaren ska dock förbereda sig för sådana situationer. Ifall sådana situationer uppkommer, meddela förbundets regionkontor därom. Också i dessa situationer lönar det sig att använda förbundets blankett och låta arbetsgivarens representant fylla i den i efterhand.

Arbetsgivarens order om förlängning av arbetsskiftet (pdf, 79 KB)

Min arbetskompis ringer på kvällen/morgonen att hen har insjuknat och inte kan sköta sitt morgonskift. Hen ber mig börja mitt skift tidigare. Vad ska jag svara?

Handled din kollega att ta kontakt med arbetsgivaren. Svara att du inte kan byta skift på grund av förbudet. Om arbetsgivaren ringer, ska du säga samma sak. Du kan inte byta arbetsskift på grund av att förbundet har utlyst ett övertids- och skiftbytesförbud. Arbetsskiftsarrangemangen är på arbetsgivarens ansvar.

Arbetstagaren har i allmänhet ingen skyldighet att på sin fritid besvara telefonsamtal som gäller arbetet eller skiftbyte, om parterna inte uttryckligen kommit överens om beredskap. Sådana skyldigheter föreligger varken under rådande övertids- och skiftbytesförbud eller under normala omständigheter. Under övertids- och skiftbytesförbud måste man hålla fast vid detta förfaringssätt. Arbetsgivaren ansvarar för att göra upp arbetsskiftsförteckningen och arbetsskiftsförteckningen delges på arbetsplatsen på arbetstid.

Arbetsgivaren beslutar åka på resa på en dag som inte planerats in i arbetsskiftsförteckningen. Måste jag gå med på det?

Arbetsgivaren motiverar detta med den handikappade personens självbestämmanderätt och anklagar mig för att bryta mot lagen om jag inte kommer med. Arbetstagaren har förbundit sig att arbeta endast enligt den planerade arbetsskiftsförteckningen och du har ingen skyldighet att jobba övertid eller byta arbetsskift. Det är fråga om ett förbud som utlysts av ditt fackförbund och det är en laglig politisk stridsåtgärd.

Om du har meddelat att du inte kan byta skift, men arbetsgivaren trots det beslutar att ändra ditt arbetsskift, rekommenderar vi att du följer arbetsgivarens order. Om arbetsgivaren ensidigt ändrar din arbetsskiftsförteckning eller vill förplikta dig att förlänga ditt arbetsskift, kan du be arbetsgivaren fylla i den bifogade blanketten som kan skrivas ut. (länk till blanketten)

Med ifyllande av blanketten begär du att arbetstagaren ger sin order i skriftlig form, varvid givandet av ordern sker bevisligen. Det är viktigt att arbetsgivaren fyller i en noggrant specificerad motivering till ändringen av arbetsskiftsförteckningen i blanketten. Om du fått arbetsgivarens order med motiveringar per e-post, textmeddelande eller på annat skriftligt sätt, behöver du inte be arbetsgivaren fylla i blanketten. Sänd blanketten eller arbetsgivarens övriga order om ändring av arbetsskiftsförteckningen till JHL:s regionkontor. Fastän arbetsgivaren skulle göra en felaktig order, rekommenderar vi att arbetstagaren följer arbetsledningens beslut för att undvika orimliga personliga konsekvenser och låter förbundet reda ut frågan. Det är viktigt att all information om dessa situationer når fram till förbundet!

Obs! Om du jobbar deltid och du med arbetsgivaren i arbetsavtalet kommit överens om mertidsarbete, kan du inte vägra att utföra mertidsarbete trots övertidsförbudet.

Arbetsgivaren beslutar sig för att åka på resa utomlands eller inom landet och vill komma överens om längre arbetstid per dygn eller avvikande från vilotiderna under resan.

Arbetstagaren och arbetsgivaren kan i enlighet med 5 § i Heta-avtalet komma överens om längre arbetsturer eller avvikande från vilotiderna för den tid som resan varar. Arbetstagaren behöver ändå inte gå med på flexibla arbetstidsarrangemang under den tid som resan varar. Ifall resan förorsakar övertid eller skiftbyten, meddela att du inte kan utföra övertidsarbete eller byta arbetsskift med hänvisning till övertids- och skiftbytesförbudet som utlysts av förbundet.