Förbundets verksamhetsplan 2018

JHL:s verksamhets år 2018 präglas av förhandlingar på förbundsnivå, vård- och landskapsreformen samt förberedelserna för landskapsvalet och riksdagsvalet 2019.

Strategiska fokusområden för JHL:s verksamhet 2018

Med beaktande av den nya förbundsstrategin, utmaningarna i förbundets verksamhetsmiljö och de ekonomiska utgångspunkterna har följande strategiska fokusområden definierats som vägledande för verksamheten under 2018:

1. Organisering och effektiviserad medlemsrekrytering etableras som en del av verksamheten i hela förbundsorganisationen.

Detta fokusområde grundar sig i stor utsträckning på det strategiska målet att höja organisationsgraden inom JHL:s organisationsområde. År 2018 kommer vi att satsa mycket stort på organisering, vilket innebär både finansiellt stöd och personalresurser.

2. Stärkande av intressebevakningskapaciteten på lokal nivå.

Det strategiska målet är att stärka förbundets lokala intressebevakning och fackliga styrka och inflytande. Den lokala och regionala intressebevakningen och organiseringsverksamheten ska stärkas bland annat genom att etablera modellen för närservice i regionkontorens verksamhet och genom att hjälpa medlemmarna att tillägna sig den yrkesinriktade utbildningens och examensstrukturens förändringar på arbetsplatserna.

3. Utveckling av förbundets strukturer och service- och verksamhetsmodeller till att motsvara förändringarna i verksamhetsmiljön, produktionssätten och i sätten att utföra och låta utföra arbete.

Detta fokusområde har ett starkt samband med de strategiska målen 3 och 4, med vilka vi ämnar förbättra medlemmarnas utkomst och arbetsvillkor samt stärka förbundets lokala intressebevakning och fackliga styrka och inflytande. Målet är att förbereda både förbundets organisation och datasystem samt verksamhets- och servicekultur för den föränderliga verksamhetsmiljön så att förbundet på bästa möjliga sätt kan betjäna sina medlemmar och bevaka deras intressen.

4. Stärkande av förbundets arbetsmarknads- och samhällspolitiska inflytande.

Fokusområdet hänför sig på ett eller annat vis till samtliga strategiska mål och grundar sig också på förbundets nya vision. Under 2018 riktar vi blicken redan mot förhandlingarna om regeringsprogrammet på våren 2019 och lägger större fokus på vår synlighet och vårt inflytande när det gäller intressebevakning på EU-nivå.

Verksamhetsplan 2018