JHL i siffror

JHL är ett fackförbund som för samman anställda och studerande inom bland annat kommunsektorn, statssektorn och de privata välfärdsbranscherna.

Medlemmar

cirka 165 000 varav ca 70 % kvinnor

Föreningar

ca 500

Förtroendevalda

ca 8 000

Förbundets och a-kassans medlemsavgift

1% (år 2022)

Arbets- och tjänstekollektivavtal

ca 100

Representantskapet

JHL:s representantskap har 120 ledamöter. Kommunsektorn har 80 ledamöter, privatsektorn 35, statssektorn 4 och kyrkan 1 representant. Representantskapets mandatperiod är fem år.

Styrelsen

I JHL:s styrelse sitter förbundets ordförande, branschchefen och 23 medlemmar.

Kontoren

Förbundskontoret finns i Helsingfors.

8 regionkontor

Organisationsanslutna medlemsförbund

  • Fängelsetjänstemännens förbund
  • Gränssäkerhetsunionen
  • Tullförbundet
  • Underofficersförbundet

Offentliga tjänster

…omfattar all service som staten och kommunerna producerar t.ex. hälsovård, skolor, forskningsanstalter, polisen, underhåll av vägar, dagvård, äldreomsorg, ämbetsverk, bibliotek.

Privata välfärdstjänster

…omfattar all den service som privata serviceproducenter producerar med skattemedel t.ex. privata social- och hälsotjänster, missbrukarvård som ordnas av organisationer, privata yrkesläroanstalter, idrottsorganisationers verksamhet samt jordbrukstjänster och rådgivning inom jordbruk även universitet och högskolor är numera privata aktörer.

Kort historik

JHL grundades 22.11.2005 Syftet med att bilda välfärdsfacket JHL var att tillsammans åstadkomma en starkare förhandlingsposition i avtalsförhandlingarna, särskilt med tanke på att en växande del av välfärdstjänsterna hade börjat produceras i privat regi.  Förbunden som grundade JHL ville också förbättra sina möjligheter att göra sig gällande i samhällsdebatten och i arbetet med att påverka beslutsfattandet. Till målsättningarna hörde vidare en tydligare organisationsstruktur. Ett gemensamt förbund gjorde det dessutom lättare att säkerställa en högklassig medlemsservice för medlemmarna.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL grundades av Kommunsektorns fackförbund KAT, Fackförbundet för statsanställda och specialtjänster VAL och Statens samorganisation VTY.  Också de organisationsanslutna medlemsförbunden Sjöbevakningsförbundet, Tullförbundet och Fängelsetjänstemännens förbund var med från början.

KAT hade grundats år 1931 och var det största förbundet för offentligt anställda i Finland.  Flertalet av de löntagare som producerar kommunala tjänster var organiserade i KAT.

Fackförbundet för statsanställda och specialtjänster VAL var ett fackförbund för statsanställda och personer som var anställda vid statliga inrättningar, aktiebolag och affärsverk samt privata inrättningar och bolag som erbjuder sociala tjänster och hälsovårdstjänster.

Underofficersförbundet anslöt sig till JHL år 2008.

Järnvägsmannaförbundet beslutade 2010 att gå med i JHL. Den nya organisationsformen för dess medlemmar blev Samorganisationen för yrkesarbetare inom spårtrafiken JHL.  Det gamla Järnvägsmannaförbundets medlemmar blev JHL-medlemmar vid ingången av 2012.