Anvisningar för löneräknaren

JHL:s totala fackavgift år 2021 är oförändrad. Betalningsreferenser för 2021 ska skickas under december.

Medlemsavgiften är 1,38 % av löntagarens totala förvärvsinkomst och därmed jämförbar inkomst som ligger till grund för förskottsinnehållningen. Medlemsavgift tas ut också på semesterpenningen, semesterpremien samt semesterersättning som betalas när arbetsförhållandet upphör. Av JHL:s frimedlemmar uppbärs 0,33 % endast arbetslöshetskassans medlemsavgift .

Uppbördsavtalen kan hittills skickas utan underskrift av arbetsgivarens representant. Avtalen skickas till e-post maksupalvelu@jhl.fi. Vänligen skriv i e-posten kontaktuppgifter till löneräknaren och startdatum av medlemsavgiftsuppbörd.

Betalningstjänstens kontaktuppgifter

Förbundsnummer: 016
FO-nummer: 0116647- 5

e-post maksupalvelu@jhl.fi

Telefontjänst 010 7703 531 må–to kl. 9-12, fre kl. 9.30-12

JHL rf
Betalservice
PB 101
00531 Helsingfors

Dataskyddsbeskrivning för JHL:s medlemsregister (pdf, 36 KB)

Arbetsgivaruppbörd

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf:s medlemmar kan skicka ett uppbördsavtal till sin arbetsgivare, om de vill att medlemsavgiften tas direkt från lönen. Arbetsgivarens representant ska fylla i punkten ”Uppbördsgrund och giltighetstid” och skicka en kopia av blanketten till JHL.

Anslutningsblankett och avtal om uppbörd av facklig medlemsavgift (pdf, 56 KB)

Löneräknaren ska anmäla arbetsgivarens FO-nummer, lönekontorets kontaktuppgifter samt startdatum för när uppbörden av medlemsavgiften börjar. Med startdatum avses löneperiodens första dag, inte avlöningsdagen.

När uppbördsavtalet når fram till förbundet, skickar vi betalningsreferenser per post. Medlemsavgifterna kan tas direkt från lönen redan innan referensnumren når fram, så länge som de betalas med de korrekta referensnumren när de når frma.

Medlemsavgiften för studerande

Löneräknaren ska inte ta ut medlemsavgiften på lönen för studerandemedlemmar som studerar på heltid, utan dessa medlemmar betalar endast a-kassans medlemsavgift  0,33% , och de gör det själv.

Uppsägning av uppbördsavtalet

Uppbördsavtalet gäller tills vidare. Avtalet upphör att gälla när anställningsförhållandet upphör eller på arbetsgivarens anmälan. Avtalet fortsätter emellertid att gälla om det nya anställningsförhållandet börjar inom en månad från att det föregående anställningen upphör.

Skriv vid behov ut en anmälan om uppsägning av uppbördsavtalet.

Om ni inte längre har några JHL-medlemmar bland era anställda, ber vi att ni meddelar oss via e-post till maksupalvelu@jhl.fi.

Referenslistor

Arbetsgivare ska beställa referenslistor med ett uppbördsavtal. Arbetstagarnas personliga betalningsreferenser kan inte användas när arbetsgivaren bär upp och betalar medlemsavgiften.

Företagsspecifika referensnummer

Företaget använder de företagsspecifika referensnumren för att betala alla JHL-medlemmars medlemsavgifter i ett belopp.

När medlemsavgifterna redovisas ska ni alltid använda referensnumret för den månad som lönen hänför sig till, oberoende av när lönen betalas till arbetstagaren. Om lön betalas till en arbetstagare flera gånger per månad ska samma referensnummer användas för alla redovisningar som gäller samma månad/löneperiod. Förfallodagen för redovisningarna är den 15 i följande månad.

Arbetsgivaren behöver inte längre nödvändigtvis spara medlemmens föreningsnummer i löneadministrationens system, eftersom JHL har denna uppgift i sitt eget system. Om löneadministrationens datasystem inte accepterar tomma fält, kan man skriva 000.

Medlemsspecifika referensnummer

Separata utredningar ska inte sändas för medlemsavgifter som redovisas med medlemsspecifika referensnummer, eftersom de medlemsspecifika referensnumren innehåller arbetstagarens uppgifter och tidsperioden som medlemsavgiften gäller.

Bankförbindelser

 • Danske Bank FI29 8000 1101 7495 22 DABAFIHH
 • Nordea FI54 1521 3000 0059 85 NDEAFIHH
 • OP Helsingfors FI94 5541 2820 0075 33 OKOYFIHH

Redovisning av medlemsavgifter

De medlemsspecifika utredningarna över uppburna avgifter ska meddelas direkt till förbundet. Utredningsmaterialet angående avgiftsbetalningen ska inlämnas en gång per månad, senast den 15 i månaden som följer efter löneperioden, eller kvartalsvis, senast den 15 i månaden efter kvartalet:

 • januari–mars senast 15.4
 • april–juni senast 15.7
 • juli–september 15.10
 • oktober–december 15.1

De medlemsspecifika utredningarna ska innehålla:

 • företagets namn
 • företagets redovisarnummer eller FO-nummer
 • utredningsperioden
 • medlemmarnas namn och personbeteckningar
 • medlemsavgifternas summor

Alla avgiftsutredningar ska levereras tillsammans, oberoende av medlemsavgiftens procentsats.

Elektronisk utredning

Vi hoppas att utredningarna i första hand lämnas i elektronisk form. Följande operatörer levererar redovisaruppgifter till JHL: Aditro, CGI Posti och Futunio. Mer information om hur man lämnar in material på maskinspråk ges av din TYVI-operatör.

Redovisaruppgifter om medlemsavgifter till fackförbund kan också sändas med Futunios gratistjänst Selvitys+. Användning av servicen förutsätter registrering med företagets FO-nummer och den egna e-postadressen, varefter redovisning av medlemsavgifter till alla fackförbund kan anmälas över en skyddad förbindelse. Tjänsten finns på adressen www.selvitysplus.fi.

Mer information och anvisningar om tjänsten ges av Futunio per e-post på adressen selvityspalvelu@futunio.fi eller per telefon på numret 09 777 19745.

Företagets egen utredning

Ni kan sända en utredning från ert lönesystem varje månad med ovan nämnda uppgifter. Utredningsförteckningarna kan också skickas elektroniskt på adressen maksupalvelu@jhl.fi

Ifall ni ännu skickar utredningsuppgifter om medlemsavgifter i form av papperslistor, skicka dem per post på adressen JHL rf, Betalningstjänsterna, PB 101, 00531 Helsingfors.

Vi ber er meddela utredningar på papper i akfabetisk ordning enligt efternamn.

Uppgifterna om medlemsavgifterna till skattemyndigheterna

Fackförbunden är skyldiga att leverera uppgifterna om förbundets medlemmars medlemsavgifter till skattemyndigheterna. Det är därför synnerligen viktigt att arbetsgivarna/redovisarna lämnar in sina medlemsspecifika utredningar senast 15.1.