Temapaket för föreningskurser

JHL har utarbetat fyra färdiga temapaket som föreningarna kan använda för att bygga upp en egen kurs.

1. Mer motivation och kunskap i föreningsverksamheten (6–12 lektioner)

 • Föreningens grunduppgift. Varför finns föreningen till?
 • Föreningslagen, stadgar och mötesteknik – grunden för en fungerande förening
 • Vem beslutar och med vems rätt? Styrelsens uppgifter och arbetsfördelning
 • Introduktion till organiseringsarbete, facklig organisering och medlemsrekrytering
 • Gemensam verksamhetsplanering motiverar till att arbeta för gemensamma mål
 • Föreningens roll på arbetsplatsen

Mallprogram för ”Mer motivation och kunskap i föreningsverksamheten”

2. Föreningen som samhällspåverkare (6–12 lektioner)

 • Planmässigt påverkansarbete
 • Besluta och påverka, var och när?
 • Föreningens verktyg för att påverka ute i staden, i stadsfullmäktige och i riksdagen
 • Uppbyggnad av ett nätverk för inflytande
 • Verktyg för politiska kaffebordsdiskussioner, dvs. bättre teser och argument
 • Vårt mål är ett rättvist samhälle

Mall för kursprogram (pdf), ”Föreningen som samhällspåverkare”

3. Bättre arbetsliv – föreningen som främjare av arbetshälsa

 • Arbetslivsutvecklingen ska bygga på samarbete och utgå från arbetsgemenskapens behov
 • Vad kan föreningen och personalens representant göra på eget initiativ, hur delta i utvecklingsarbetet?
 • Föreningens roll och verktyg för att främja arbetshälsan
 • Ork och hantering av förändringar och omställningar
 • Genomgång av aktuella program för arbetslivsutveckling, t.ex. KunTeko/KirTeko

Mall för kursprogram (pdf), ”Bättre arbetsliv – föreningen som främjare av arbetshälsa”

4. Förening i förändring – sammanslagning av föreningar (12 timmar)

Omorganiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna på välfärdsområdena har en stor inverkan på JHL-föreningarnas verksamhet och organisering. Kursen fördjupar sig i de strukturförändringar som gäller föreningen. Målet för kursen är att fastställa föreningarnas och förtroendemännens gemensamma syn på de kommande förändringarna på medlemmarnas arbetsplatser och att hitta en gemensam uppfattning om med vilka åtgärder och vilket samarbete JHL på bästa sätt förmår svara mot kommande förändringar. Kursen genomförs med hjälp av praktiska metoder. Med hjälp av kamratstöd lär vi oss att använda olika metoder vid styrningen av olika processer och vid föreningens ledning.