Rekommendationer till föreningarna om trygga sätt att ordna sammankomster under hösten 2020

JHL har skridit till många åtgärder för att hindra coronavirusets spridning och trygga medlemmarnas säkerhet. Det lönar sig för föreningarna att följa dessa rekommendationer vid ordnandet av sammankomster.

Vi rekommenderar att antalet deltagare begränsas till högst 50 personer och att trygga avstånd och god hygien iakttas.

För sammankomsternas del iakttas:

 • de anvisningar och bestämmelser som gäller vid varje tidpunkt
 • JHL:s riktlinjer
 • de anvisningar som THL, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och utbildningsstyrelsen utfärdar.

Sammankomster som ordnas på distans och arbetssätt vid närkontakter

 • Fundera vilket det mest ändamålsenliga sättet att ordna sammankomsten är: som närsammankomat eller på distans.
 • Om en arbetstagare från JHL:s regionkontor deltar i distanssammankomsten, får ni hjälp från regionkontoret med genomförandet av sammankomsten.
 • Om ni vill att en arbetstagare från JHL deltar i en distanssammankomst, ta kontakt med hen på förhand och kom överens om praxis. JHL:s personal iakttar arbetsgivarens anvisningar när det gäller arbetstagarnas hälsa och säkerhet.
 • Säkerställ den datatekniska apparaturens och nätförbindelsens funktion i god tid innan sammankomsten börjar.
 • JHL-föreningarnas egna kurser kan inte ordnas på JHL-institutet under hösten 2020 till följd av det begränsade utrymmet. Institutets utrymmen är i intensiv användning eftersom vårens kurser flyttats till hösten. Vi rekommenderar att ni använder andra kursutrymmen.
 • Utrymmet där närsammankomsten ordnas måste vara tillräckligt stort så att myndigheternas rekommendationer om 1–2 meters trygghetsavstånd kan iakttas. Dessutom måste onödiga kontakter undvikas. Den maximala deltagarmängden fastställs utgående från utrymmets storlek.
 • Fysisk kontakt med personalen och andra kunder på kursstället ska minimeras. Se till att deltagarna håller trygga avstånd då de går ut ur lokaliteten och vid köande. Om måltider kan ordnas i etapper, så kan de fysiska kontakterna minimeras och trygga avstånd iakttas.
 • Då ni bokar ett utrymme ska ni försäkra er om att krav på hygien och trygga avstånd kan iakttas vid måltider. Förutsätt att personalen på stället där sammankomsten/kursen ordnas iakttar Arbetshälsoinstitutets städanvisningar för att förebygga smitta av Covid-19.
 • Vi rekommenderar att ni inte ordnar kvällsprogram.
 • Samla in namn och kontaktuppgifter för alla som deltar i närsammankomsten. Informationen kan vid behov utnyttjas om man blir tvungenatt spåra coronavirussmitta. Myndigheterna sköter smittspårningen. Vid hanteringen av informationen ska man iaktta dataskyddsanvisningar
 • Handled deltagarna att de ska annullera sitt deltagande om de insjuknar, känner av symtom eller misstänker att de utsatts för coronavirussmitta.
 • Kom ihåg att de som hör till en riskgrupp ska undvika närkontakter. Därför rekommenderas att personer som hör till riskgrupper inte alls deltar i närsammankomster. En person som hör till riskgruppen måste själv förstå riskerna med att delta i närsammankomster eftersom föreningarna inte kan känna till om en person eller hens närstående hör till en riskgrupp. Föreningarna har inte heller rätt att skaffa information om vem som hör till en riskgrupp.

Hygien, trygga avstånd och hur man skyddar sig vid närsammankomster

 • Vid iakttagande av trygga avstånd och handhygien utnyttjas THL:s anvisningar. Handsprit ska finnas tillgänglig. THL:s anvisning om handtvätt kan skrivas ut och hängas upp på ett synligt ställe på platsen där sammankomsten ordnas.
 • Material som delas ut ska helst placeras på sittplatserna före sammankomsten inleds. Material som delas ut medan sammankomsten pågår ska delas ut under pauser.
 •  För närvarande finns inte någon allmän rekommendation om användning av ansiktsmasker men masker kan användas om man så vill med iakttagande av Arbetshälsoinstitutets anvisningar.
 • Om en medlem insjuknar under sammankomsten, ta kontakt med enheten som ansvarar för smittsamma sjukdomar på orten för att bedöma situationen och de åtgärder som behövs.
 • Ansvaret för spårningen av smittkedjor hör till kommunens eller sjukvårdsdistriktets ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar. Om coronavirussmitta konstateras hos en medlem som närvarat vid sammankomsten, utreds om utsättande för smitta har förekommit. De som utsatts för smitta spåras och försätts i karantän i 14 dygn enligt den praxis som föreskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar.
 • Kommunen eller regionförvaltningsverket beslutar om eventuell stängning av utrymmen om situationer som förutsätter detta uppkommer.
 • För medlemmarnas del iakttas de villkor och den praxis som den gällande förbundsförsäkringen ställer.

Låt oss göra gemensam sak av trygga och säkra föreningssammankomster!

 Länkar

Undervisnings- och kulturministeriet / THL Allmänna anvisningar om smittbekämpning för universitet, yrkeshögskolor och anordnare av gymnasieutbildning, yrkesinriktad utbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning förvuxna inför avvecklingen av bestämmelserna om begränsningen av närundervisningen Undervisnings- och kulturministeriet / THL 11.5.2020.

UtbildningsstyrelsenGenomförande av utbildningen inom det fria bildningsarbetet från och med 14.5.2020.

THL.Anvisningar om coronaviruset till medborgare

THL.Vanliga frågor om coronaviruset

THL.Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom

Arbetshälsoinstitutet.Instruktioner för arbetsplatser för att förhindra coronavirusepidemi

Städanvisningar för att förebygga smitta av Covid-19

Arbetshälsoinstitutet:Information om mun- och nässkydd och andningsskydd