Kort eller lång anställning – är din tidsbundna anställning i skick?

Enligt lagen ska ett arbetsavtal upprättas att gälla tillsvidare. Ett tidsbundet avtal kan upprättas endast på grunder som fastställs i arbetsavtalslagen. Största delen av de tidsbundna anställningarna är lagenliga, men inte alla. Den tidsbundna anställningens lagenlighet kan kontrolleras.

En liten del av arbetstagarna jobbar i tidsbunden anställning på egen begäran. Största delen av arbetstagarna med tidsbunden anställning jobbar tidsbundet eftersom det inte finns fast anställning. Ständigt förnyade tidsbundna anställningar innebär osäkerhet om utkomsten och försvårar livsplaneringen. Dessutom kan personer med tidsbunden anställning hamna i en svagare ställning beträffande utbildning och personalförmåner.

Av de här orsakerna är det viktigt att trygga och utveckla ställningen för personer med tidsbunden anställning och man måste kunna övervaka och tygla arbetsgivarens lockelse att använda tidsbunden anställning utan grund. Fackförbunden gör detta arbete men arbetstagaren är själv i en nyckelposition då det gäller utredning av tidsbundna anställningar utan grund och flera tidsbundna anställningar i följd.

Jobbar du tidsbundet?

Har du redan under en längre tid haft flera tidsbundna anställningar i följd eller tycker du att motiveringen för din tidsbundna anställning är märklig? Din förtroendeman är utbildad i att hjälpa dig med just dessa frågor.

På listan nedan finns några tips då du funderar på grunden för din tidsbundna anställning.

 • Varje anställning som på arbetsgivarens initiativ upprättas som tidsbunden måsta ha en grundad anledning enligt arbetsavtalslagen.
 • Grundad anledning för upprättande av tidsbundet arbetsavtal kan vara till exempel säsongbetonat arbete, vikariat, företaget driver inte etablerad verksamhet, konkurrensutsättning av tjänster och avtal om köptjänster, organisationsförändringar, praktik.
 • Om du i själv verket utför samma uppgifter i upprepade tidsbundna anställningar för samma arbetsgivare, kan det vara fråga om tidsbunden anställning utan grund.
 • Det är också möjligt att du själv har önskat tidsbundet arbetsavtal. Om det senare uppkommer meningsskiljaktigheter om detta, måste man kunna föra saken i bevis.
 • Arbetsgivaren är skyldig att ge en utredning om grunderna för den tidsbundna anställningen, ifall grunden inte framkommer i arbetsavtalet.
 • Man kan på förhand komma överens om att också ett tidsbundet arbetsavtal kan sägas upp.
 • Om du är gravid kan arbetsgivaren inte låta bli att förnya ditt tidsbundna arbetsavtal, ifall arbetsgivaren fortsättningsvis kan erbjuda dig lämpligt tidsbundet arbete.

Om arbetsgivaren har ett permanent behov av arbetskraft, får arbetsavtalet inte upprättas tidsbundet.

Kontrollera riktigheten beträffande din tidsbundna anställning

Du ska själv vara noggrann om du misstänker att din tidsbundna anställning saknar grund. Gör så här om du misstänker att din tidsbundna anställning egentligen borde vara fast anställning:

 • Sök fram alla arbetsavtal/tjänsteutnämningar som du haft hos din nuvarande arbetsgivare.
 • Fyll i snuttjobbsräknaren. Det är viktigt att fylla i räknaren, så att utredningsarbetet går smidigt framåt.

Så här fyller du i räknaren:

 1. Inledningsdag: Den dag anställningsförhållandet börjar, till exempel 1.1.2018
 2. Avslutningsdag: Den dag anställningsförhållandet slutar, till exempel 1.1.2018
 3. Motivering för den tidsbundna anställningen: Motiveringen för tidsbunden anställning ska framkomma ur arbetsavtalet eller tjänsteutnämningen. Motiveringen kan vara till exempel vikariat, projekt eller säsongbetonat arbete.
 4. Arbetsuppgifter: Den huvudsakliga arbetsuppgiften eller beteckningen som nämns i arbetsavtalet eller tjänsteutnämningen, till exempel närvårdare, skolgångsbiträde eller vaktmästare.
 5. Dagar mellan de tidsbundna anställningarna: Räknaren räknar automatiskt antalet dagar som infaller mellan två anställningsförhållanden. Du behöver inte fylla i någonting där.
 • Ta kontakt med din egen förtroendeman eller med ditt regionkontor om du inte har någon förtroendeman. Säg att du misstänker att din tidsbundna anställning inte är lagenlig. Nämn också att du har fyllt i tabellen färdigt.

Snuttjobbskalkylator

Kort eller lång anställning? - Anvisningar för dem som har tidsbunden anställning (pdf, 414 KB)

Kort eller lång anställning - Anvisningar för förtroendemän (pdf, 265 KB)

Mer information om användning av tidsbundna anställningar finns i JHL:s handbok:

Handbok för användning av arbetsavtal för viss tid (pdf, 771 KB)