JHL:s förhandlingsmål

Inom flesta JHL-branscher börjar kollektivavtalsförhandlingarna under november och december. JHL:s mål i förhandlingarna är att förbättra bland annat medlemmarnas köpkraft och arbetsvillkor.

I höstens och vinterns förhandlingar strävar JHL efter att förbättra arbetstagarnas arbetsvillkor. Kollektivavtalsperioden inom så gott som alla JHL:s avtalsbranscher går ut i slutet av januari 2018. Arbetet pågår dock redan nu i full fart, och inom en del branscher går avtalsperioden ut redan långt före årsskiftet.

JHL:s styrelse fastställde i augusti förbundets gemensamma mål för avtalsförhandlingarna. Dessa mål är oberoende av övriga branschers uppgörelser. JHL-branschernas mål för avtalsförhandlingarna bereds under hösten 2017.

JHL har indelat målen i sex olika teman:

  • mera pengar i fickan
  • arbetslivet behöver arbetshälsa
  • kontroll på nollavtalen
  • kompetent kraft på arbetsplatserna
  • tid och respekt för arbetsplatshandledare
  • fokus på miljöfrågor.

JHL:s förhandlingsmål kommer att presenteras under höstens lopp på förbundets webbplats och i sociala medier. Följ hashtaggen #työkuntoon i Twitter och på Facebook här och här!

Mera pengar i fickan

Finlands ekonomi har äntligen börjat växa och det är till stor del arbetstagarnas förtjänst. JHL vill öka sina medlemmars köpkraft. Förbundet eftersträvar därför euromässiga lönepåslag. Förhöjningarna måste motsvara den nivå som industribranschens förhandlingsparter kommer överens om under hösten 2017.

Arbetslivet behöver arbetshälsa

JHL vill förbättra arbetshälsan på arbetsplatserna. Förbättringar behövs till exempel när det gäller att komma överens om arbetstider och arbetsskift och arbetstagarna måste ha en möjlighet att påverka skiftsplaneringen bättre än för närvarande. Arbetsdagarna ska vara så oavbrutna som möjligt.

Större uppmärksamhet ska också ägnas åt att anpassa arbete och privatliv. Om arbetstagaren själv vill övergå till deltidsarbete, ska önskan också beaktas. Även längre sjukledigheter utan krav på läkarintyg hjälper arbetstagarna att anpassa arbete och det övriga livet.

Kontroll på nollavtalen

Eftersom de planerade förändringarna i lagstiftningen om nollavtal inte rättar till situationen med tanke på arbetstagarnas ställning, krävs att spelreglerna tas in i kollektivavtalen. Även deltidsanställda måste kunna leva på sin lön.

Alla ska ha samma rätt att arbeta ordinarie arbetstid enligt kollektivavtalet.  Denna rätt tryggar att alla har samma rättvisa arbetsvillkor och semesterrättigheter. Om vi inte sörjer för att nollavtal används ändamålsenligt, ökar risken för att anställningarna ändras till snuttjobb. Tiden att agera är nu, eftersom nollavtal håller på att träda in också på JHL:s avtalsområden.

Kompetent kraft på arbetsplatserna

Ställningen av de arbetstagare som representerar JHL:s medlemmar i förhandlingarna kräver förbättring. Detta innebär olika saker inom olika yrkesbranscher. De viktigaste faktorerna är till exempel tiden som går åt till förtroendeuppgifterna och representanternas arvoden. Personalen ska ges möjlighet att utveckla sin professionella kompetens. Förtroendemännen ska engageras i kartläggningen av personalens kompetenser och planeringen av utbildningar.

Tid och respekt för arbetsplatshandledare

En arbetsplatshandledare fungerar som handledare för personer som studerar i en yrkesläroanstalt och utför sin period för inlärning i arbetet på arbetsplatsen i fråga. Ökningen av inlärning i arbete är en del av reformen av yrkesutbildningen, som är ett av regeringens spetsprojekt.

Arbetsplatshandledarna bör ha möjlighet att utbilda sig till uppgiften på arbetstid. Som arbetsplatshandledare måste man reservera tillräckligt med tid för att stöda och handleda studerandena. Handledningsarbetet ökar också arbetets kravnivå, vilket bör beaktas i lönen. Det ska finnas gemensamma principer och anvisningar för arbetshandledningen, och i dem ska också beaktas arbetarssäkerheten.

Fokus på miljöfrågor

Målet är att komma överens om lokala avtal på arbetsplatserna, i vilka man antecknar konkreta åtgärder för främjande av miljöskyddet. Arbetsplatsen kan uppmuntra arbetstagarna att promenera eller cykla till jobbet eller använda kollektivtrafik, till exempel genom arbetsresesedlar eller tjänstecyklar.

Arbetsplatsen kan spara energi genom att minska användningen av papper, vatten eller el. Vidare kan arbetsplatsen också stödja arbetstagarnas möjligheter att arbeta på distans.