Gå till innehållet

Vem omfattas av kravet på skydd mot covid-19 i lagen om smittsamma sjukdomar 48 §?

Lagen om smittsamma sjukdomar 48 a § gäller endast social- och hälsovårdstjänster, inte småbarnspedagogik eller annan verksamhet inom bildningsväsendet.

Arbetsgivaren måste förutsätta tillräckligt skydd mot den allvarliga formen av covid-19 i alla uppgifter inom social- och hälsovården där närkontakt innebär en smittrisk för sådana klienter eller patienter för vilka sjukdomen riskerar att få allvarliga konsekvenser.

Kravet på skydd mot covid-19 gäller specifikt sådana uppgifter där närkontakt innebär en smittrisk för dem med den allra högsta risken för den allvarliga formen av covid-19.

Enligt bestämmelsens motiveringar avses med socialvårdstjänster socialservice enligt 14 § i socialvårdslagen (1301/2014) och privat socialservice enligt 3 § 1 punkten i  lagen om privat socialservice (922/2011). Med hälso- och sjukvårdstjänster avses sådana hälso- och sjukvårdstjänster som anges i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och 2 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990).

I bestämmelsens motiveringar definieras följande om uppgifter som innebär risk för smitta genom närkontakt med klienter eller patienter: (RP230/2021 rd (s. 29–30)):

  • Bestämmelsen gäller alla sådana uppgifter och åtgärder där klienten eller patienten enligt kända smittmekanismer för sjukdomen covid-19 löper risk att exponeras för sjukdomen. Bestämmelserna begränsas alltså inte enbart till dem som utför uppgifter som ankommer på yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, utan gäller också till exempel personer i sådana städ- eller kosthållsuppgifter som i sina uppgifter kan orsaka risk för covid-19-smitta för klienter eller patienter till exempel när de vistas i samma utrymme eller rum som de.
  • Skydd förutsätts även av personer i sådana uppgifter som inte innebär direkt närkontakt med klienter eller patienter, men där smitta kan spridas vidare till personal i sådana uppgifter som innebär smittrisk till följd av närkontakt med sådana klienter eller patienter för vilka sjukdomen covid-19 riskerar att få allvarliga konsekvenser. Sådana personer är till exempel viss personal vid hälsocentraler eller sjukhusavdelningar eller arbetstagare vid samma boendeenheter inom socialvården, för att minimera smittrisken för klienter och patienter.
  • Skydd mot covid-19 kan INTE krävas i situationer när en person som utför social- och hälsovårdstjänster till exempel utför sådana uppgifter inom ekonomiförvaltningen eller i ett sjukhuskök som inte alls innebär att de träffar klienter eller patienter för vilka sjukdomen covid-19 riskerar att få allvarliga konsekvenser.
  • Smittskyddslagen 48 a § gäller tjänster som ges i hemmet, bl.a. hemvård och personlig assistans.
  • Paragrafen gäller inte småbarnspedagogik eller annan verksamhet inom bildningsväsendet.