Gå till innehållet

Vad händer med anställningsförhållandet och utkomsten om arbetsplatsen är stängd och inget annat arbete kan erbjudas arbetstagaren?

Om arbetstagaren är tvungen att stänga arbetsplatsen på grund av coronavirusepidemin, kan arbetsgivaren ha rätt att avbryta arbetet och lönebetalningen. Detta är möjligt genom permittering och i vissa fall på basis av arbetsavtalslagen 2 kap. 12 §

Om arbetstagaren är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av en eldsvåda eller en exceptionell naturtilldragelse som har drabbat arbetsplatsen eller av en annan av arbetstagaren och arbetsgivaren oberoende liknande orsak, har arbetstagaren rätt att få lön för den tid hindret varar, dock för högst 14 dagar.

A. Om arbetsplatsen måste stängas på grund av myndighetsbeslut

kan coronavirusepidemin vara en orsak som är oberoende av arbetsgivaren och arbetstagaren.

Ett beslut att stänga arbetsplatsen med stöd av beredskapslagen, skulle kunna utgöra ett sådant ovan nämnt hinder att utföra arbetet. Då kan arbetsgivaren istället för permittering förfara enligt 2 kap. 12 § i arbetsavtalslagen. Då får arbetstagaren lön på normalt sätt för de första 14 dagarna.

I tjänstemannalagstiftningen finns inte någon motsvarande bestämmelse som i 2 kap. 12 § i arbetsavtalslagen.

B. Om minskningen i arbetet beror på coronavirusepidemin

till exempel minskad efterfrågan, kan arbetsgivaren ha rätt att permittera arbetstagaren.

Permittering

Enligt arbetsavtalslagen förutsätter avbrytande av arbetet och lönebetalningen att arbetsgivaren permitterar personalen enligt de grunder som nämns i arbetsavtalslagen och med iakttagande av kollektivavtalets bestämmelser.

Permittering för viss tid

(max. 90 dagar) är möjligt om arbetet eller arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt och arbetsgivaren inte kan erbjuda annat arbete eller annan utbildning.

Permittering tills vidare

är möjligt endast om det finns grunder för att säga upp anställningsförhållandet.

Också tjänstemän och kommunala tjänsteinnehavare kan permitteras på motsvarande förutsättningar.

Lönebetalningen upphör då permitteringen inleds.

Då arbetsplatser stängs eller efterfrågan på tjänster minskar till följd av coronavirusepidemin kan detta eventuellt utgöra en grund för tillfällig permittering om arbetsgivaren inte kan erbjuda arbetstagaren andra arbetsuppgifter.  

En permitterad person och en arbetstagare som är förhindrad att utföra sitt arbete på basis av 2 kap. 12 § i arbetsavtalslagen, har rätt till arbetslöshetsdagpenning. Arbetslöshetskassan ger råd i dessa frågor.

Som repetition:

  • Om arbetet avbryts till följd av att arbetsplatsen stängs på grund av coronaviruset, kan antingen permittering eller förfarande enligt 2 kap. 12 § i arbetsavtalslagen bli aktuellt.
  • Om minskningen i arbetet beror på coronavirusepidemin, till exempel minskad efterfrågan på tjänster, kan arbetsgivaren ha rätt att permittera arbetstagaren.