Gå till innehållet

Vad är ett särskilt skäl för att anlita en person med bristfälligt skydd mot covid-19?

Det är möjligt att av särskilda skäl anlita en arbetstagare som saknar skydd för covid-19 för sådana uppgifter som avses i bestämmelsen i följande situationer:

– vid brist på sådan personal som uppfyller kraven i ett läge när klienternas eller patienternas säkerhet förutsätter att personal är närvarande (i synnerhet när ny personal som uppfyller kraven om skydd mot covid-19 inte är tillgänglig med kort varsel eller över huvud taget)

– om en person har inlett en covid-19-vaccinationsserie men inte ännu har fått en full vaccinationsserie till följd av intervallen mellan vaccindoserna. Arbetsgivaren bör i dessa situationer säkerställa att det särskilda skälet för att anlita en sådan person för de uppgifterna undanröjs och att personen får fullt skydd mot covid-19 med beaktande av de rekommenderade intervallerna mellan vaccindoserna.

Obs! Den nya bestämmelsen ger inte arbetsgivaren rätt att avvika från personaldimensioneringen och behörighetskraven för personal.

I sitt betänkande ShUB 37/2021 rd HE 230/2021 vp konstaterar riksdagens social- och hälsovårdsutskott att det av särskilda skäl är nödvändigt att fastställa en hög tröskel för användning av personal som inte är skyddad mot covid-19, med beaktande av bestämmelsens syfte att skydda liv och hälsa för klienter och patienter som är utsatta för allvarliga följder av covid-19 genom att minimera deras risk för att bli smittade av covid-19 från personer som deltar i deras vård och omsorg eller i andra därmed förknippade uppgifter. Dessutom anser utskottet att det är viktigt att tröskeln för att använda särskilda skäl ska vara hög för att skydda social- och hälsovårdspersonalens hälsa.