Gå till innehållet

På vilka grunder kan arbetsgivaren permittera personalen?

Arbetsgivaren får permittera en arbetstagare om

  • Det finns en ekonomisk eller produktionsorsak i enlighet med arbetsavtalslagens 7 kapitel 3§ till att säga upp arbetsavtalet.
  • Arbetet eller arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt och arbetsgivaren inte med rimlighet kan erbjuda arbetstagaren annat lämpligt arbete eller utbildning som motsvarar arbetsgivarens behov. Arbetet eller förutsättningarna att erbjuda arbete anses ha minskat tillfälligt om behovet uppskattas vara minskat i högst 90 dagar.

Arbetsgivaren och arbetstagaren får komma överens om en tillfällig permittering utan att beakta det första momentet i arbetsavtalslagens 7 kapitel 3§ och hela 4§ om det är nödvändigt med anledning av arbetsgivarens verksamhet eller ekonomiska situation.

Arbetsgivaren får permittera en visstidsanställd enbart om hen är vikarie för en fastanställd och om arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den fastanställda om denna arbetade.

Arbetsgivaren får permittera en förtroendeman vald på grundval av kollektivavtalet och ett förtroendeombud som avses i arbetsavtalslagens 13 kapitel 3§ endast på de grunder som stadgas i 7 kapitlets 10§ 2 moment.

Hur en permittering ska gå till bestäms av arbetsavtalslagen, de olika lagarna om samarbete (kommuner, staten och den privata sektorn), kyrkans samarbetsavtal och de kollektivavtal som tillämpas.

Kolla i det kollektivavtal som tillämpas på din arbetsplats och i samarbetslagen eller kyrkans samarbetsavtal vad som kommits överens om permitteringar.