Gå till innehållet

Om arbetstagaren har konstaterats vara arbetsoförmögen före lönebetalningen avbrutits och sjukfrånvaron fortgår 1.2.2022, ska arbetsgivaren betala lön för sjuktid även för den tidsperiod då lönebetalningen annars skulle vara avbruten?

Inom arbetsrätten talar man om en s.k. tidsprioritetsprincip, som tillämpas bland annat när man utreder arbetstagarens rätt till lön om två olika orsaker till frånvaro överlappar. Grunden till frånvaron och dess effekt bedöms enligt den orsak som uppstått först. Till exempel orsakar en strejk som börjar under en betald sjukfrånvaro inte ett avbrott i lönebetalningen.

Det kan också uppstå en situation där arbetsgivaren meddelar att lönebetalningen avbryts vid en viss tidpunkt, och arbetstagarens sjukfrånvaro börjar efter detta meddelande men före avbrottet. Lagstiftningen tar inte heller ställning till en sådan situation.

Högsta domstolen (KKO 1997:121) har bedömt ett fall där arbetsgivaren har meddelat om permittering, och arbetstagarens sjukfrånvaro har börjat efter detta meddelande men före permitteringen. Högsta domstolen ansåg att efter att permitteringen hade börjat i enlighet med permitteringsmeddelandet, hade avbrottet i arbetet berott på permitteringen och inte på sjukdomen.  Arbetstagaren hade därmed inte rätt till lön för sjukdomstid under permitteringen. Motsvarande regel kan antagligen tillämpas även i situationer där lönebetalningen avbryts utgående från lagen om smittsamma sjukdomar 48 a §. I sista hand skulle domstolen avgöra ärendet.