Gå till innehållet

Kan en person i kommunens tjänst som erhållit närvårdarutbildning men som arbetar som elevassistent, är permitterad och har astma, förordnas till närvårdaruppgifter, till exempel till ett servicehus eller sjukhus?

Beredskapslagen 95 § 2 mom. om arbetsplikt för personal inom hälsovården tillämpas inte längre från och med 14.5.2020.

Inte heller beredskapslagens 96-103 § om den arbetspliktigas skyldighet att anmäla sig, arbetsförordnande, begränsningar i fråga om arbetsförordnande, villkoren i arbetspliktsförhållande och arbetspliktsregistret tillämpas längre från och med 14.5.2020.

Det är ändå möjligt att § 95 och 96-103 tas i bruk på nytt om coronavirusepidemin förvärras.

****

Ja, om arbetsgivaren kan försäkra sig om att personen kan arbeta utan att äventyra sin hälsa eller säkerhet (till exempel med tillräcklig skyddsutrustning).

Arbetsgivaren är med stöd av arbetarskyddslagen skyldig att beakta arbetstagarens personliga egenskaper vid ordnandet av arbetet. Om arbetet förorsakar arbetstagaren allvarlig livsfara, ska andra arbetsuppgifter ordnas.

Förordnande om arbetspliktsarbete ges av arbetskraftsmyndigheten som är skyldig att iaktta den arbetspliktigas hälsotillstånd.