Gå till innehållet

Hur ska de personuppgifter som avses i lagen om smittsamma sjukdomar 48 a § behandlas och förvaras?

Arbetstagarens personuppgifter ska behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och nationell dataskyddslagstiftning.

Enligt dataskyddsombudet är uppgiften att en individ blivit vaccinerad mot corona en hälsouppgift.

Arbetsgivaren har rätt att behandla hälsouppgifter som berör en arbetstagare eller en studerande som utför praktik och som gäller arbetstagarens eller den studerandes lämplighet för de uppgifter som avses i lagen om smittsamma sjukdomar 48 a §. (Lagen om smittsamma sjukdomar 48 a §)

Vid behandling av uppgifterna följs 5 § 2 mom. lagen om integritetsskydd i arbetslivet:

  • Uppgifter om hälsotillstånd får behandlas endast av personer som utifrån uppgifterna bereder eller fattar beslut om ett arbetsavtalsförhållande eller verkställer dem.
  • Arbetsgivaren skall uppge namnet på dessa personer eller fastställa de uppgifter som omfattar behandling av uppgifter om hälsotillstånd.
  • De som behandlar uppgifter om hälsotillstånd får inte röja uppgifterna för utomstående under arbetsavtalsförhållandet eller efter att det har upphört.

Arbetsgivaren ska förvara de uppgifter om en arbetstagares hälsotillstånd som arbetsgivaren förfogar över åtskilda från andra personuppgifter som arbetsgivaren har samlat in.

Behandling av uppgifterna om skydd mot covid-19 är nödvändigt för att registerföraren (arbetsgivaren) ska kunna följa sin lagstadgade skyldighet, och därmed har den registrerade (arbetstagaren) inte rätt att motsätta sig det.