Gå till innehållet

Har jag rätt att använda företagshälsovårdens tjänster medan jag är förhindrad att arbeta?

Du har rätt till den lagstadgade, förebyggande företagshälsovården även när du är förhindrad att arbeta.

I regeringens proposition gällande företagshälsovårdslagen (RP 114/2001 rd) konstateras att ”lagens syfte är att föreskriva om företagshälsovård som arbetsgivaren är skyldig att ordna för sina anställda i syfte att förebygga sjukdomar och olycksfall i anslutning till arbetet, hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön, arbetsgemenskapens verksamhet samt arbetstagarnas hälsa, arbets- och funktionsförmåga i olika arbetslivsskeden”. Även om lönebetalningen har avbrutits har arbetstagarna ett anställningsförhållande till arbetsgivaren, och det finns inga undantag i lagen för dylika oavlönade perioder.

Det kan vara möjligt för arbetsgivaren att dra in sådana förmåner som kan likställas med lön under den tid då lönebetalningen är avbruten. Detta gäller tjänster som är mer omfattande än den lagstadgade företagshälsovården, till exempel tjänster för behandling av sjukdom, som arbetsgivaren kan erbjuda att bekosta för sin personal.