Gå till innehållet

Har arbetstagaren rätt till arbetslöshetsersättning under avbrottet i lönebetalningen?

Ett avbrott i lönebetalningen på grund av bristfälligt skydd mot covid-19 är en följd av att arbetstagaren inte har förutsättningar att arbeta. Hindret för arbetet anses bero på arbetstagaren.

Om arbetet förhindras av en orsak som beror på arbetstagaren, har arbetstagaren inte rätt till de förmåner som stadgas i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). Arbetstagarens utkomst kan i dessa situationer tryggas med utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997), om hens eller hens familjs inkomster och tillgångar inte längre räcker till för att täcka nödvändiga vardagsutgifter. Utkomststöd är dock en förmån som beviljas i sista hand, och både beviljandet av stödet och den beviljade summan påverkas av alla hushållets inkomster och tillgångar.