Gå till innehållet

Gäller arbetsplikten också arbetstagare som nyligen sökt sig bort från branschen?

Beredskapslagen 95 § 2 mom. om arbetsplikt för personal inom hälsovården tillämpas inte längre från och med 14.5.2020.

Inte heller beredskapslagens 96-103 § om den arbetspliktigas skyldighet att anmäla sig, arbetsförordnande, begränsningar i fråga om arbetsförordnande, villkoren i arbetspliktsförhållande och arbetspliktsregistret tillämpas längre från och med 14.5.2020.

Det är ändå möjligt att § 95 och 96-103 tas i bruk på nytt om coronavirusepidemin förvärras.

****

Ja.

En person som är utbildad inom hälsovården men som en kortare tid varit borta från branschen  till exempel till följd av arbetslöshet, familjeledighet, studieledighet, värnplikt, civiltjänst eller annat arbete räknas som hörande till branschen.

OBS! Arbetsförordnande får inte ges till en person som inte kan lämna sitt hem för att utföra arbetet på grund av att hen vårdar ett barn eller en annan person som behöver fortlöpande vård, om vården inte kan ordnas på annat sätt.

OBS! Arbetsförordnande för arbete utanför pendelområdet får endast i mycket exceptionella situationer ges till en person som är vårdnadshavare till ett barn under 7 år som är permanent eller långvarigt sjukt.