Gå till innehållet

Skolan eller daghemmet är stängt på grund av coronavirusepidemin. Barnet är friskt och inte försatt i karantän. Kan arbetstagaren stanna hemma?

I arbetsavtalslagens 4 kapitel 7 och 7a § finns bestämmelser om arbetstagarens rätt att vara borta från jobbet på grund av tvingande familjeskäl. Sådan tillfällig frånvaro från arbetet har arbetstagaren rätt till då hens omedelbara närvaro är nödvändig till följd av en oväntad och tvingande sjukdom eller olycka som inträffat i familjen.

Det kan också finnas bestämmelser i arbets- och tjänstekollektivavtalet som berättigar arbetstagaran att vara borta från arbetet också i andra situationer än de som avses i arbetsavtalslagen. En del av dessa ledigheter har kunnat avtalas som ledigheter med lön eller lönebetalningen har kunnat ordnas på arbetsgivarens övervägande. Kontrollera detta i ditt eget arbets- eller tjänstekollektivavtal.

Avsikten med bestämmelsen är att ge arbetstagaren rätt att vara borta från arbetet i akuta och på förhand oförutsägbara situationer. Bestämmelsen är enligt motiveringarna för den begränsad att gälla på förhand oförutsägbar och tvingande skäl som beror på sjukdom eller olycka som familjen drabbas av.

I de exceptionella förhållanden som nu råder kan till exempel små barns övergång till hemundervisning anses vara en sådan berättigande orsak till frånvaro som nämns i bestämmelsen.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om ledighetens längd och andra arrangemang.
Rättigheten att vara borta från arbetet upphör då vårdnaden av barnet kan ordnas.

Far- eller morföräldrar som är över 70 år och andra som hör till riskgruppen ska inte nu utnyttjas som barnvaktshjälp.

Arbetsgivaren har inte skyldighet att betala lön till en arbetstagare som är borta från arbetet av tvingande familjeskäl (om inte annat framkommer av arbets-/tjänstekollektivavtalet) och arbetstagaren har inte heller i dessa situationer rätt att få FPA:s dagpenning vid smittsamma sjukdomar.

Om det går att ordna arbetstagarens arbete som distansarbete och detta har avtalats med arbetsgivaren, kan arbetstagaren stanna hemma med barnet och jobba hemifrån. Då är arbetsgivaren skyldig att betala lön till arbetstagaren på normalt sätt.

Arbetstagaren kan också komma överens med arbetsgivaren om att ta ut semester eller oavlönad ledighet. Arbetstagaren kan också byta arbetsskift med en annan arbetstagare, om man kommer överens om detta med arbetsgivaren.