Gå till innehållet

Finns det begränsningar för hurdant arbete arbetstagaren får utföra under avbrottet i lönebetalningen?

Var och en har en lagstadgad rättighet att i enlighet med lag skaffa sig sin försörjning. I arbetsavtalslagen förbjuds arbetstagaren från konkurrerande verksamhet under anställningsförhållandet. En arbetstagare får inte åt någon annan utföra sådant arbete eller utöva sådan verksamhet som, med hänsyn till arbetets natur och arbetstagarens ställning, såsom en konkurrerande handling i strid med god sed i anställningsförhållanden uppenbart skadar arbetsgivaren.

Denna punkt i lagen begränsar var och ens lagstadgade rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som hen valt fritt, och den bör tolkas snävt. Till exempel har en permitterad arbetstagare ansetts ha rätt att söka arbete som motsvarar hens yrke hos en annan arbetsgivare, om inte hens arbetsuppgifters specialkaraktär förhindrar det. Samma princip kan antagligen tillämpas även i situationer när arbetstagarens lönebetalning har avbrutits för att hen inte har förutsättningar att arbeta.

Om arbetstagaren i sina arbetsuppgifter får tillgång till t.ex. affärs- eller yrkeshemligheter avtalas det ofta om s.k. konkurrensförbud i arbetsavtalet, vilket betyder att arbetstagaren under en viss tid efter att anställningsförhållandet upphört inte kan söka arbete vid ett företag som konkurrerar med arbetsgivaren. Inom social- och hälsovårdsbranschen finns det få sådana arbetsuppgifter.

Arbetsgivaren har inte rätt att säga upp arbetstagaren enbart på grund av att denna saknar skydd mot covid-19. Arbetstagaren har mycket fria rättigheter att ta emot annat arbete.