Gå till innehållet

Får arbetsgivaren ställa in eller flytta semestrar på grund av coronaviruset?

Nej. Förordningen om ibruktagande av beredskapslagen, som möjiggjorde ändring av semestertidpunkt eller avbrott i semestern, gäller inte längre från och med 16.6.2020.

En fastställd semester kan inte ställas in eller flyttas genom ett ensidigt beslut från arbetsgivarens sida.

En semester kan endast flyttas eller ställas in genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Om en arbetstagare insjuknar i coronaviruset innan eller under den överenskomna semestern tillämpas bestämmelserna om flytt av semester i semesterlagen eller kollektivavtalet.  Det är klokt att kontrollera bestämmelserna om att flytta semestern i ditt arbets- eller tjänstekollektivavtal.

För tjänstemän eller kommunala tjänsteinnehavare kan en påbörjat semester avbrytas eller en fastställd semester flyttas fram på grund av vägande skäl som hör samman med utövandet av offentlig makt eller är nödvändigt för skötseln av lagstadgade uppgifter som hör samman med hälsa eller säkerhet. Denna typ av senareläggningar eller avbrott kan bli aktuella om coronaviruset utvecklas till en epidemi i Finland.

Statsrådet har 17.3.2020 med stöd av beredskapslagen 93 § gett en förordning med stöd av vilken fastställd semester för personer som arbetar inom samhällets kritiska funktioner vid behov kan flyttas till en annan tidpunkt och avbrytas under tiden 8.3 – 13.5.2020. Statsrådet utfärdade 6.5.2020 en ny förordning, enligt vilken möjligheterna att göra undantag fortsätter för personalen inom hälsovården och socialservice under perioden 14.5-30.6.2020.

Förordningen gäller all sådan semester som avses i semesterlagen, dvs. sommarsemester som är 24 vardagar lång och vinstersemester som är 6 vardagar lång samt inbesparad ledighet.Semesterlagen 27 § Förordningen tillämpas också längre semestrar som baserar sig på kollektivavtal.

Rätten att flytta och avbryta semester gäller inte sådana ledigheter som baserar sig på enbart kollektivavtalet. Sådana är till exempel ledighet i utbyte mot semesterpenning.

Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen

Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Denna förordning får tillämpas endast på personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialvården. Arbetsgivare inom andra branscher har inte denna rättighet.

Arbetsgivare inom andra branscher har inte denna rättighet.

OBS! Ovanstående undantag från bestämmelser i semesterlagen får inte längre göras inom räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten eller polisväsendet.

Avbrytande av och flytt av tidpunkten för semester är möjligt endast om åtgärderna behövs på grund av coronavirusepidemin. Åtgärderna får inte äventyra säkerheten i arbetet eller arbetstagarens hälsa. Semester som har blivit outtagen ska ges arbetstagaren så snart som möjligt.