Gå till innehållet

Får arbetsgivaren ändra arbetsskiften ensidigt på grund av coronaviruset?

Förordningarna om ibruktagande av beredskapslagen gäller inte längre från och med 16.6.2020. Bekräftade arbetsskift kan ändras endast såsom ovan beskrivs. 

Coronaviruset utökar inte arbetsgivarens direktionsrätt.

Arbetstidslagen och kollektivavtalen sätter upp ramarna för hur en fastställd arbetsskiftsförteckning kan ändras med ensidigt beslut från arbetsgivaren. Det är alltid tillåtet att komma överens om ändringar. Ensidiga ändringar av fastställda arbetsskiftsförteckningar från arbetsgivarens sida förutsätter enligt arbetstidslagen vägande skäl som hänför sig till arbetsarrangemangen.

Kollektivavtalen kan trots detta inkludera överenskommelser om möjligheter att ändra fastställda arbetsskiftsförteckningar. Kontrollera därför ditt eget kollektivavtal.

Arbetsgivaren ska vara beredd på att arbetstagare i viss utsträckning blir försatta i karantän.

Om en avsevärd del av personalen på arbetsplatsen insjuknar eller försätts i karantän, är situationen plötslig och överraskande och utgör något som arbetsgivaren inte hade möjlighet att förutse. Detta berättigar arbetsgivaren att ensidigt ändra arbetsskift.

Situationen med coronaviruset i Finland innebär tills vidare inte att en grundad anledning enligt ovanstående föreligger, eftersom det ännu inte är frågan om en epidemi.

Detta gäller så länge som situationen i Finland inte har utvecklats till en epidemi.  För arbetsgivarna gäller det att vara förberedda på att en del av arbetstagarna blir försatta i karantän.

Det har pratats om coronaviruset sedan årsskiftet och antalet smittade och personer som försatts i karantän är tills vidare relativt litet.  Arbetsgivarna har haft flera månader på sig att förbereda sig på att sjukdomen når Finland och orsakar extra frånvaro bland personalen.   För arbetsgivarna gäller det att vara förberedda på att en del av arbetstagarna blir försatta i karantän.

Om sedan en betydande andel av personalen smittas eller blir försatta i karantän kan situationen betraktas som en plötslig och oväntad händelse som arbetsgivaren inte kunnat förbereda sig på.  En sådan situation ger arbetsgivaren rätt att ensidigt ändra arbetsskiften.

Beredskapslagens inverkningar på arbetstiden

18.3.2020 antogs med stöd av 93 § i beredskapslagen en förordning med stöd av vilken det är möjligt att under tiden 18.3–13.4.2020 göra undantag från arbetstidslagens bestämmelser om samtycke till övertid, maximal övertid och vilotider för arbetstagare (och tjänstemän och tjänsteinnehavare) inom samhällets kritiska funktioner. Förordningen tillämpades inom hälso- och sjukvården, socialvården, nödcentralerna, räddningsväsendet och polisväsendet.

Under perioden 14.5–30.6.2020 tillämpas möjligheterna att göra undantag endast på personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialvården.

Inom hälso- och sjukvården samt socialvården kan arbetsgivaren låta utföra övertidsarbete utan arbetstagarens samtycke.

Inom hälso- och sjikvården samt socialvården kan man under tiden 14.5–30.6.2020 hälso- och sjukvården samt socialvården också också göra undantag från arbetstidslagens bestämmelser i 19 § om maximal arbetstid, enligt vilken arbetstiden inklusive övertidsarbete i genomsnitt får uppgå till maximalt 48 timmar i veckan under en utjämningsperiod på fyra månader.

Undantag från denna bestämmelse kan komma i fråga närmast då man under pågående utjämningsperiod redan har utfört nästan så mycket övertid som arbetstidslagen 19 § tillåter.

Förordningen tillåter också undantag från arbetstidslagens bestämmelser om dygnsvila och veckovila inom hälso- och sjukvården samt socialvården . Bestämmelser om dygnsvila finns i arbetstidslagen 25 § och bestämmelser om veckovila i arbetstidslagen 27 §.

Ovan nämnda undantag från arbetstidslagen kan göras endast om det är nödvändigt för att trygga verksamheten och om åtgärderna är nödvändiga till följd av coronavirusepidemin och om man inte äventyrar säkerheten i arbetet eller arbetstagarens hälsa. Dessutom ska arbetsgivaren se till att den belastning arbetet medför fördelar sig jämnt och att arbetstagaren har möjlighet att återhämta sig från den påfrestning arbetet orsakar.

Då dessa bestämmelser tillämpas har arbetsgivaren skyldighet att ordna paus- och viloutrymmen på arbetsplatsen som lämpar sig för vila och återhämtning samt socialutrymmen och bespisning.

Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen

Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen