Gå till innehållet

Berör konkurrenskraftsavtalets förlängning av arbetstiden alla?

I enlighet med konkurrenskraftsavtalet förlängdes den årliga arbetstiden för heltidsanställda med i genomsnitt 24 timmar utan att förtjänstnivån ändrades. Inom JHL:s avtalsbranscher trädde förlängningen av arbetstiden i regel i kraft fr.o.m. den 1 februari 2017. Inom många avtalsbranscher genomfördes förlängningen genom att förlänga den regelbundna arbetstiden per vecka.

Tolkningen av förlängningen av arbetstiden är inte alltid lätt och entydig. Tolkningssvårigheter uppstår framför allt i situationer där arbetstagaren och arbetsgivaren i arbetsavtalet kommit överens om en arbetstid som avviker från arbetstidsbestämmelserna i kollektivavtalet (gäller till exempel deltidsanställda). Arbetsgivarens rätt att ändra arbetstiden varierar från fall till fall och från kollektivavtal till kollektivavtal, och rätten ska därför alltid granskas fallvis.

Arbetstiden ändras om man i arbetsavtalet kommit överens om att arbetstiden är den ordinarie arbetstiden enligt tjänste- och kollektivavtalet för branschen i fråga. Det samma gäller arbetstagare i vars arbetsavtal man kommit överens om att arbetstiden är en procentuell andel av den ordinarie arbetstiden enligt kollektivavtalet, tex. 80 % av den ordinarie arbetstiden.

Om man däremot i arbetsavtalet har kommit överens om en fast arbetstid (till exempel 20 timmar per vecka), utan att hänvisa till kollektivavtalet, kräver ändring av arbetstiden i regel arbetstagarens samtycke.

Arbetstagaren ska dock inte heller vid oklara situationer vägra att jobba längre, eftersom arbetsgivaren har tolkningsföreträde. Trots detta är ändring av arbetstidsbestämmelserna i kollektivavtalet inte en godtagbar orsak att göra upp ett nytt arbetsavtal och om arbetsgivaren föreslår sådant, ska man inte teckna ett nytt avtal.