Gå till innehållet

Arbetsoförmögen enligt sjukförsäkringslagen eller arbetspensionslagen?

De största skillnaderna i fråga om definitioner är mellan sjukförsäkringslagen och arbetspensionslagen.

Enligt sjukförsäkringslagen är definitionen av arbetsoförmåga yrkesrelaterad. När en person insjuknar på ett sätt som förhindrar hen från att utföra sitt arbete och får på grund av det rätt till sjukdagpenning som betalas av FPA, är hen så att säga yrkesmässigt arbetsoförmögen.

Situationen förändras om sjukdomen varar en längre tid och är allvarlig, i vilket fall det blir aktuellt att ansöka om invalidpension. I en sådan situation bedöms arbetsoförmågan utgående från arbetspensionslagstiftningen.

Enligt arbetspensionslagstiftningen ska personens arbetsförmåga jämföras med ett arbete som hen ”som skäligen kan förutsättas” utföra. I bedömningen beaktas personens utbildning, tidigare yrke, ålder och hemort.