Gå till innehållet

Är arbetsgivaren skyldig att meddela en vikarie som vid behov kallas till arbete att coronavirussmitta påträffats på arbetsplatsen hos en kund eller arbetstagare?

Det är fråga om en person med vilken man slutit ett ramavtal eller med vilken man sluter ett separat avtal då man avtalar om arbetet.

Svar

Arbetsgivaren är skyldig att berätta om farorna i anslutning till arbetet för arbetstagarna.

Arbetsgivaren har samma arbetarskyddsförpliktelser gentemot alla arbetstagare – såväl fastanställda som visstidsanställda. Vid behov gäller samma rätt att få utföra sitt arbete i trygga förhållanden för dem som kallas till arbete som för dem som jobbar i ett permanent anställningsförhållande.

Ingen boendes integritetsskydd äventyras av att en person som vid behov kallas till arbete får höra att coronavirussmitta påträffats i huset. Då har personen möjlighet att vägra ta emot det erbjudna jobbet.

Då coronavirussmitta påträffats i ett vårdhem ska hela personalen skyddas från smitta bland annat på det sätt som THL anvisar om:

Arbetsgivaren ska alltså hederligt redogöra för situationen för de tillfälliga vikarier som kallas in. Denna skyldighet kan inte kringgås genom att hänvisa till tystnadsplikt.

Också THL konstaterar i sin anvisning att både personalen och de boende ska informeras om smittsituationen.

Den som kallas till arbete har rätt att få information om faktorer som äventyrar den egna/familjemedlemmens säkerhet innan hen går med på att börja arbeta på arbetsplatsen ifråga.