Nyttiga länkar för proffs i pedagogik och handledning

På den här sidan finns samlat nyttiga länkar för proffs, studerande och personer som ämnar att bli proffs i pedagogik och handledning, Sidan är en samling viktiga länkar till lagstiftning, handböcker, informationskällor, god praxis och utvecklingsprojekt. Vi tar gärna emot tips om lämpliga sidor och nya informationskällor!

Lagstiftning som berör småbarnspedagogik

Lag om småbarnspedagogik (36/1973)
Lagen innehåller bl.a. definitionen av småbarnspedagogik samt mål för den. Lagen tillämpas på småbarnspedagogik som ordnas av en kommun, samkommun samt någon annan serviceproducent och ges vid daghem, i familjedagvård eller som övrig småbarnspedagogik.

Förordning om barndagvård (239/1973)
Förordningen innehåller bestämmelser bl.a. om handläggning och ansökningstider som hänför sig till dagvård och om relationstalet när det gäller antalet personal i förhållande till barn.

Lag om grundläggande utbildning (628/1998)
I lagen bestäms om bl.a. förskoleundersivning, grundundervisning samt morgon- och eftermiddahsverksamhet.

Lag om privat socialservice(922/2011)
I lagen bestäms om bl.a. tillstånds-, anmälnings- och övervakningsärenden som hänför sig till att ordna privat dagvård.

Verktyg för handledare

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten – Utbildningsstyrelsens webbplats

Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen
I utbildnings- och kulturministeriets publikation räknas upp tips för att planera verksamheten och följa upp dess kvalitet (morgon- och eftermiddagsverksamhet på s. 57, klubbverksamhet s. 60).

Anordnande av morgon- och eftermiddagsverksamhet – Utbildningsstyrelsen

Opettajan ja koulunkäynninohjaajan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus (pdf)
JHL:läinen koulunkäynninohjaaja ja kasvatustieteen maisteri Arto Kautiaisen  erityispedagogiikan pro gradu –tutkimus. Siinä kysytään, millaista yhteistyötä opettajat ja ohjaajat tekevät, minkälaista vuorovaikutusta heidän välillään on ja mitkä seikat vaikuttavat yhteistyön onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Gradu hyväksytty Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella toukokuussa 2016.

Muutosta liikkeellä – vinkkejä oman työn kehittämiseen
Sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä useiden järjestöjen sivusto, jolla vinkataan liikkumisen puolesta

Verktyg för småbarnsfostran

Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården (2022)

Handböcker för personalen inom småbarnsfostran – Institutet för hälsa och välfärd THL

Förebyggande av olycksfall bland barn och unga – Institutet för hälsa och välfärd THL

Småbarnspedagogiken gör skillnad  – Utbildningsstyrelsen
– En lägesöversikt av småbarnspedagogiken i Finland

Lagstiftning om avgifter, finansiellt stöd och vårdtjänster

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000)
Syftet med klientlagen är att främja klientmedverkan och förtroendefulla klientrelationer samt klientens rätt till god service och gott bemötande inom socialvården. (SHM)

Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården (1503/2016)
I i klientavgiftslagen föreskrivs om bestämmande av avgiften för barndagvård; månadsavgift, inkomstgränser och övre gräns för den avgift som en kommun tar ut. Lagen innehåller också föreskrifter om de inkomster som utgör grund för bestämmande av barndagvårdsavgift och om förutsättningarna för efterskänkande och nedsättning av avgiften.

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996)
I lagen föreskrivs om föräldrars rätt till ekonomiskt stöd för ordnande av vård av barn under skolåldern som ett alternativ till en dagvårdsplats – eller med andra ord till hemvårdsstöd. Statens uppgifter som hänför sig till hemvårdsstöd och stöd för privat vård av barn ankommer på social- och hälsovårdsministeriet. (SHM)

Lagstiftning som gäller personalen

Lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) och Statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (608/2005)
Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om behörighetsvillkoren för bl.a. barnträdgårdslärare och annan personal inom småbarnspedagogiken. I förordningen finns närmare bestämmelser om behörighetskraven för specialbarnträdgårdslärare.

Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) I lagen förutsätts att personer som arbetar med barn visar arbetsgivaren ett straffregisterutdrag. (JM)

Barnskyddslag (417/2007)
Lagen innehåller bestämmelser om barnskydd för barn och familjer samt om förebyggande barnskydd. I lagen föreskrivs om utveckling av tjänsterna för att stöda fostran. I barnskyddslagen föreskrivs om social- och hälsovårdens, skolväsendets samt vissa andra myndigheters skyldighet att göra barnskydds- och brottsanmäl (SHM)

Lagar om finansieringen av småbarnspedagogik

Lag om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)
Lagen tillämpas på statsandelen som beviljas för driftskostnader för bl.a. kommunala uppgifter som bestäms om i lagen om grundläggande utbildning och lagen om småbarnspedagogik.

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet  (1705/2009) och Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet(1766/2009)
I lagen och förordningen föreskrivs om bl.a. statsandelar och statsunderstöd som beviljas för verksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning.

Statsunderstödslagen (688/2001)
I lagen ingår bestämmelser om de grunder och den praxis som ska iakttas vid beviljande av statsunderstöd för verksamhet eller projekt.

Utbildning och yrkestitlar

Barnledare

Grundexamen i barn- och familjearbete

Barnledarutbildningen kan också avläggas som fristående examina.

Läs mer om fristående examina på utbildningsstyrelsens webbplats
Grundexamina kan avläggas antingen som fristående examina eller genom utbildning som grundar sig på läroplanen. De här examina motsvarar varandra oberoende av hur de avlagts. Yrkesexamina och specialyrkesexamina avläggs alltid som fristående examen. Mer information finns på utbildningsstyrelsens webbplats.

Närvårdare

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Familjedagvårdare

Yrkesexamen för familjedagvårdare

Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (eftisledare)

Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Socionom (YH)

Barnträdgårdslärare

Tycker du att vi har missat en viktig länk? Skicka dina utvecklingsförslag genom att klicka på länken nedan.