Intressebevakning inom småbarnspedagogiken

JHL samlar ihop proffs inom pedagogik och handledning. JHL stärker proffsens yrkesidentitet genom att ordna utbildningar, utveckla intressebevakningen inom branschen och skapa yrkesnätverk.

JHL arbetar för att höja yrkets status

När det gäller elevassistenter arbetar JHL för att de anställda ska få heltidsjobb och hitta arbete året runt. Vår uppgift är att höja yrkets status.

I våra utlåtanden betonar vi elevassistenternas betydelse när det gäller deras roll som jämställda vuxna och fostrare i skolgemenskapen. Elevassistenter ska tas med i planeringen av undervisningen och skolans verksamhet.

JHL har konsekvent arbetat för att yrkesbeteckningen skolgångshandledare ska införas på riksomfattande nivå. Redan ca 200 kommuner har övergått till att använda denna yrkesbeteckningen.

För dagvårdens del har JHL som mål att förutom upprätthålla även stärka familjedagvårdens ställning som en form av småbarnsfostran.   Vi påminner arbetsgivarna (kommunerna) ständigt om att de aktivt ska erbjuda familjedagvård som ett alternativ till daghemsvård. Enligt Kommunförbundets statistik är ju familjedagvård den mest omtyckta och önskade formen av dagvård ur familjernas synvinkel.

Fungerande familjedagvård förutsätter att det också finns ett fungerande system med reservvårdplatser, som även föräldrarna är nöjda med.  En bekant och trygg reservvårdplats skapar en god och lugn vårdupplevelse för barn, vuxna och vårdare.

Ny examensdel för familjedagvårdare

Under s.k. ”barnfria dagar” har familjedagvårdare traditionellt arbetat i daghem. Långvarig eller permanent arbete i daghem vållar däremot problem, eftersom familjedagvårdarexamen inte uppfyller behörighetsvillkoren enligt dagvårdsförordningen.

JHL har lämnat ett förslag till undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen om en ny examensdel som ska ge personer som har eller ska avlägga yrkesexamen för familjedagvårdare behörighet att arbeta med småbarnsfostran också vid daghem. Vi har som mål att underlätta familjedagvårdarnas studieväg och öka flexibelt utnyttjande av familjedagvårdarnas arbetsinsatser i arbetslivet.

Öka din kunskap om yrket

I JHL:s utbildningar för proffs och fackligt aktiva inom branschen erbjuds genomgång av kollektivavtal, arbetarskyddet och ansvarsfrågor.

Att värna om och ständigt utveckla de professionella arbetssätten i hela arbetsgemenskapen är en del av JHL:s yrkesinriktade intressebevakningen. I den yrkesinriktade intressebevakningen ingår också att aktivera medlemmarna, för att eventuella missförhållanden på arbetsplatserna kan lösas i samarbete mellan arbetstagarna och arbetsgivaren.

JHL är inte enbart en intressebevakningsorganisation, utan vi deltar också aktivt i att utveckla arbetslagstiftningen, anvisningar för arbetslivet och den yrkesinriktade utbildningen i samarbete med verkliga proffs, dvs. våra medlemmar.