Familjedagvårdare

Familjedagvård är vård av barn under skolåldern i en liten grupp. Omsorg i en hemlik miljö och lek är viktiga element i familjedagvården.

Den nya arbetstidslagens inverkningar på bilaga 12

Den nya arbetstidslagen trädde i kraft 1.1.2020.  Till följd av den publicerade Kommunarbetsgivarna KT i september 2019 ett cirkulär där man berättade om ikraftträdandet av den nya arbetstidslagen och lagens inverkan på avtalen.

JAU har diskuterat med KT om vilka inverkningar den nya arbetstidslagen har på familjedagvårdarnas bilaga 12 och upprättat en gemensam anvisning.

Familjedagvårdarnas arbetstid har fram till 31.3.2020 fastställts så att arbetstiden har börjat från det klockslag då det första barnet kommit till vård och avslutats då det sista barnet lämnat vården.

Anvisning om arbetstiden enligt den nya arbetstidslagen

Enligt den nya arbetstidslagen är arbetstid den tid som används till arbete och den tid under vilken arbetstagaren är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället.

Lagändringen innebär att

  • tiden då familjedagvårdarens arbetsskift börjar och slutar i fortsättningen står i hens arbetsskiftsförteckning
  • arbetsskiftsförteckningen upprättas i enlighet med de verkliga vårdtiderna som barnen vårdas.

Om arbetsskiftsförteckningen inte upprättas på detta sätt kan inte arbetsgivaren anta att familjedagvårdaren är på sitt arbetsställe och till arbetsgivarens förfogande under andra tider.

Efter att arbetsskiftsförteckningen delgivits kan den ändras endast med arbetsgivarens medgivande eller av grundad anledning.

Vad som utgör grundad anledning övervägs från fall till fall. Att arbetstimmar blir övertidsarbete eller att arbetstimmarna i en fastställd arbetsskiftsförteckning underskrids utgör enligt AKTA ingen grundad anledning. Vid rättslig prövning har man ansett att om man före arbetsskiftet inleds känner till att inte ett enda barn kommer att komma till vård, har arbetsgivaren rätt att ensidigt ändra arbetsskiftsförteckningen, ifall inte arbetsgivaren har annat arbete att erbjuda familjedagvårdaren. Arbetsgivaren kan ändå inte ensidigt ändra eller annullera ett arbetsskift efter att familjedagvårdarens skift har inletts.

För de lokala avtalens del måste man iaktta att

  • om det i dem står att familjedagvårdarens arbetstid inleds då det första barnet kommer till vård och avslutas då det sista barnet lämnar vården, är dessa avtal till den delen ogiltiga.