SH-avtalet

Närvårdare och sjukvårdare, JHL är fackförbundet för dig! Vi förhandlar fram SH-avtalet som fastställer din lön, semester och andra anställningsvillkor.

Avtalet gäller dig som jobber med social- och hälsovårdsuppgifter inom en kommun eller samkommun. Arbetstagarna och tjänsteinnehavarna överförs 1.9.2021 från AKTA till det nya avtalet. Du nuvarande anställningsvillkoren förändras inte men två tillägg läggs till i arbetstidsbestämmelserna om periodarbetstid. Den ena bestämmelsen gäller dygnsvila, den andra placeringen av lediga dagar.

Om du överförs till SH-avtalet från och med ingången av september, kom ihåg att uppdatera informationen om din nya avtalsbransch i din medlemsinformation i mittJHL. Se längre ner på sidan hur det går till.

JHL är med om att utveckla SH-avtalet på alla punkter. Förbundet bevakar sina medlemmars intressen oberoende av yrkesbeteckning.

Social- och hälsovårdsproffs, anslut dig till JHL här!

Med avtalet utvecklas anställningsvillkoren för personer som arbetar i kommunerna och samkommunerna med arbetsuppgifter inom social- och hälsovård. Målet är att SH-avtalet i framtiden bättre än kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA beaktar de särdrag och utvecklingsbehov som finns inom branschen.

Personer som jobbar inom AVAINTA-avtalet eller privata socialservicebranschens kollektivavtal överförs inte till SH-avtalet även om de jobbar med uppgifter inom social- och hälsovård.

Nedan en presentationsvideo över SH-avtalet. Presentationen är finskspråkig men har svensk text. Du måste klicka igång textningen separat. Det gör du genom att klicka på den lilla textikonen i nedre högra hörnet, den andra ikonen från vänster. Denna ikon:

Vem överförs till SH-avtalet

1.9.2021 överförs följande från AKTA till SH-avtalet

 • Personalen i AKTA:s bilaga 3 (huvudsakligen vårdpersonalen inom hälso- och sjukvården samt de proffs inom hälsovården som jobbar med chefsuppgifter för de tidigare nämnda)
 • Personalen i AKTA:s bilaga 4 (personalen inom socialvården, personal med grundläggande serviceuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården och personal inom läkemedelsförsörjningen)
 • grupper utanför lönesättningen inom de nämnda bilagorna 3 och 4, till exempel psykologer, tal- och näringsterapeuter, sjukhusens forskarpersonal, undervisande vårdare och personal inom social- och hälsovården med yrkesbeteckningar som börjar på ”service”, t.ex. servicehandledare
 • chefer inom social- och hälsovården som står utanför lönesättningen, till exempel avdelningschefer och socialvårdens planerare
 • sjukhusens sjukhus- och anstaltsvårdare som omfattas av AKTA:s bilaga 4 eller 8.
 • vårdbiträden som omfattas av AKTA.

Vilka andra överförs till SH-avtalet

Personer som omfattas av övriga bilagor till AKTA överförs till SH-avtalet ifall över hälften av deras arbetsuppgifter är uppgifter inom social- och hälsovård.

Exempel: En person som jobbar både inom prehospital akutsjukvård och räddningsväsendet
Personen omfattas av två arbets- och tjänstekollektivavtal (AKTA och TS). Uppgiften hör till SH-avtalet om mer än 50 % av uppgifternas innehåll hänför sig till social- och hälsovårdens område.

Exempel: En person jobbar med kombinerade arbetsuppgifter inom sjukhusets kosthåll både som kosthållsarbetstagare och som anstaltsvårdare
Hen jobbar som kosthållsarbetare från måndag till torsdag kl. 8–11 och som anstaltsvårdare måndagar till torsdagar kl. 11.30–16.30 samt hela arbetsdagen på fredagar. Personen jobbar över 50 % av sin arbetstid som anstaltsvårdare och övergår till SH-avtalet.

Vem överförs inte till SH-avtalet

Arbete med kansli- eller administrativa uppgifter inom social- och hälsovården gör inte att arbetet hör till SH-avtalet. Dessa arbetsuppgifter hör antingen till AKTA-avtalet eller tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS).

Övergång till SH-avtalet gäller endast personer som arbetar med uppgifter inom social- och hälsovård.

Personer som omfattas av AVAINTA-avtalet eller privata socialservicebranschens kollektivavtal överförs inte till SH-avtalet. 

Arbetsgivaren byts inte för personer som överförs till SH-avtalet i september!

SH-avtalet har ingen koppling till genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. SH-avtalet har inte heller någon koppling till avgränsningen av uppgiftsfältet.

Vad händer med anställningsvillkoren?

 Anställningsförhållandena förändras inte för personer som överförs till SH-avtalet, men två nya tillägg tillkommer i arbetstidsbestämmelserna gällande periodarbetstid.

 • Beträffande lönerna iakttas lönetabellerna enligt AKTA:s nuvarande lönebilagor.
  SH-avtalet har två lönesättningsbilagor:
  – Bilaga 1: Lönebilaga för vårdpersonal inom hälso- och sjukvården (motsvarar AKTA:s bilaga 3)
  – Bilaga 2: Lönebilaga för personal inom socialvården, personal med grundläggande serviceuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården och personal inom läkemedelsförsörjningen (motsvarar AKTA:s bilaga 4)
 • Tilläggen i arbetstidsbestämmelserna gäller dygnsvilan i periodarbetstid och placeringen av lediga dagar. I övrigt är bestämmelserna oförändrade.
  • Dygnsvilan kan förkortas till 9 timmar med ett lokalt avtal. Med avtalet kan man avvika också i större utsträckning från beviljande av dygnsvila. För att kunna tillämpa bestämmelsen behövs ändå alltid också arbetstagarens godkännande.
  • Beträffande de lediga dagarna planeras arbetsskiften så att arbetstagaren får minst två lediga dagar i följd per vecka. Om arbetstiden planerats så att den jämnas ut över en längre tid än en vecka, ska de lediga dagarna i följd ges under tre veckors tid.
 • Semestrarna förblir oförändrade.

Noggrannare presentation av SH-avtalet här

Uppdatering av medlemsuppgifter gällande personer som överförs till SH-avtalet

Avtalsbranschen byts för de personer som överförs från AKTA- till SH-avtalet. Det här betyder att de personer som byter avtal ska uppdatera sina medlemsuppgifter i JHL:s medlemsregister. Det sker via mittJHL.

Det lönar sig att uppdatera sina egna medlemsuppgifter i mittJHL efter att arbetsgivaren har meddelat om ändringen av avtalsbransch.

I mittJHL finns kontaktuppgifter samt information om arbetsgivare och kollektivavtal under länken ”medlemsinformation”. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta och uppdatera om det behövs.

Avtalsbranschen ändras i mittJHL under Medlemsinformation > Anställningsförhållanden. Det är bra att på samma gång kontrollera att också de övriga medlemsuppgifterna är korrekta.

Korrekt och uppdaterad medlemsinformation är viktig så att vi också i fortsättningen kan sända viktig branschspecifik information till medlemmarna som bytt avtalsbransch.

Läs först anvisningarna om du ännu inte loggat in i mittJHL.

Vad händer med lokala avtal efter 1.9.2021

De lokala avtalen förblir i kraft trots att avtalets byts.

Vem är förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig efter 1.9.2021

Arbetstagarens förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktige förblir desamma som förut.

SH-avtalets giltighetstid

Det första SH-avtalet gäller 1.9.2021- 28.2.2022.

Eventuella ändringar i anställningsförhållandena och lönerna förhandlar man om i samband med avtalsförhandlingarna om alla kommunala kollektivavtal våren 2022.

Vem förhandlar om innehållet i SH-avtalet

Förhandlingsparter när det gäller förhandlingarna om SH-avtalet är JAU (JHL och Jyty), FOSU och Sote ry (Tehy och Super) samt Kommunala arbetsmarknadsverket.

Utvecklingen av avtalet inleds i många arbetsgrupper genast i början av september 2021. Resultaten väntas tidigast under våren 2022 i samband med avtalsförhandlingarna.

Noggrannare information om SH-avtalet kommer in på denna sida då alla förhandlingsparters beslutande organ har godkänt avtalets detaljerade innehåll.