Att ingå ett arbetsavtal

Ett arbetsavtal kan ingås muntligen, skriftligen eller elektroniskt. Ett skriftligt arbetsavtal är till fördel för både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Hur ingås ett arbetsavtal?

Arbetsavtalet är ett viktigt skede när du tar emot en arbetsplats. Med arbetsavtalet kommer du och din arbetsgivare överens om på vilka villkor du är villig att arbeta för arbetsgivaren.

Genom att ingå ett arbetsavtal förbinder du dig att arbeta under arbetsgivarens ledning och övervakning mot lön eller annat vederlag. Arbetsavtalet kan gälla tills vidare eller för en viss tidsperiod.

Kom ihåg att arbetsavtalet blir bindande när du undertecknar det. Innan du undertecknar avtalet ska du därför alltid fråga om det finns någon punkt du inte förstår.

Avtalet ska upprättas i två exemplar, av vilka du får det ena och arbetsgivaren det andra.

Muntligt eller skriftligt avtal?

Enligt lagen är ett arbetsavtal lika bindande oavsett om det ingås muntligt, skriftligt eller elektroniskt. Det dåliga med ett muntligt avtal är att det kan göra det svårt att komma ihåg allt man kommit överens om, och parterna kan minnas saker på olika sätt.

Utredning om centrala villkor i arbetet

Om du ingår ett muntligt arbetsavtal, eller om arbetsförhållandets villkor inte framgår av ditt arbetsavtal, ska arbetsgivaren utan särskild begäran ge dig en utredning om de centrala villkoren i arbetet. En utredning om de centrala villkoren är obligatorisk om arbetsförhållandet varar längre än en månad.

Om du upprepade gånger har korta visstidsanställningar (under en månad) med samma villkor hos samma arbetsgivare, ska arbetsgivaren ge dig den ovan nämnda skriftliga utredningen senast en månad efter att den första anställningen har börjat. Mer information om den skriftliga utredningen finns i arbetsavtalslagen 2 kap. 4 §.

Prövotid och arbetsavtal

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en prövotid som infaller i början av anställningen. Enligt arbetsavtalslagen är prövotidens maximilängd sex månader, eller högst hälften av avtalets längd för tidsbundna avtal.

Om du under prövotiden har varit frånvarande på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden.

Prövotiden kan förlängas med en månad för varje period på 30 kalenderdagar som arbetsoförmågan eller familjeledigheten fortgår. Om arbetsgivaren förlänger prövotiden måste hen informera dig om förlängningen innan prövotiden går ut.

Det är förbjudet att ingå ett arbetsavtal med sämre villkor än i kollektivavtalet. Arbetsvillkoren får däremot vara bättre än i kollektivavtalet.

Fråga din arbetsgivare eller förtroendeman om vilket kollektivavtal som tillämpas på din arbetsplats.

Vad ska ett arbetsavtal innehålla?

Innan du undertecknar ett arbetsavtal ska du kontrollera att åtminstone följande punkter framgår:

 • arbetsgivarens namn och hemort eller driftställe samt arbetstagarens namn, personbeteckning och hemort
 • tidpunkten när arbetet inleds
 • eventuell prövotid och dess längd
 • avtalets giltighet (det ska framgå om avtalet gäller tills vidare, för viss tid eller om det är fråga om någon annan avtalsform)
 • i ett visstidsavtal ska också avtalets längd och grunden för att avtalet ingåtts för viss tid framgå
 • platsen där arbetet utförs
 • arbetstid (heltid, deltid)
 • arbetsuppgifter
 • lön och lönebetalningsperiod
 • semester
 • uppsägningstid
 • kollektivavtalet som tillämpas på arbetsplatsen
 • datum och underskrift.

Var får jag mer information?

Om du är osäker om ditt arbetsavtal har ingåtts på rätt sätt, kan du kontrollera avtalet hos din förtroendeman på arbetsplatsen eller JHL:s närmaste regionkontor.

Om du kan finska kan du lyssna på avsnittet Työsopimuksen ABC i JHL:s podcast Ääniä liitosta.

Mer information hittar du också här: