Trygg arbetsmiljö

Riskbedömning utgör grunden för arbetarskyddsverksamheten. Arbetsgivaren ansvarar för riskbedömning på arbetsplatsen.

Arbetsmiljön ska planeras så att den är så säker och trygg som möjligt, också om det sker ett mänskligt misstag under arbetets gång. Riskmomenten ska avlägsnas eller minimeras för att se till att de inte utgör en fara för arbetstagarens hälsa. Riskmoment och faror bedöms genom att göra en riskbedömning på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att göra en riskbedömning. Det som avses med riskbedömning är utvärdering av hur allvarliga och hur sannolika faro- och olägenhetsmomenten i arbetsförhållandena är. Då man gör en riskbedömning ska man ta hänsyn till arbetsförhållandena, olyckshändelser som ägt rum samt tillbud och yrkessjukdomar. Också de anställdas ålder, kön, yrkesskicklighet och andra individuella förutsättningar borde beaktas.

Riskbedömningen utgör grunden för arbetarskyddsverksamheten. Bedömningen visar vilka förbättringsåtgärder man borde vidta på arbetsplatsen och hur de olika behoven borde prioriteras. Det finns färdiga modeller för bedömningen.

Hur ska risker i arbetsmiljön åtgärdas?

  • Högsta prioritet ges till risker som kan åtgärdas omedelbart.
  • Underrätta chefen och arbetarskyddsfullmäktigen om olägenheterna.
  • Det är på chefens ansvar att olägenheten rättas till. Hen ska se till att olägenheten rättas till. Det finns också sådant som inte kan rättas till genast. I dessa fall prioriteras de problem som utgör den största faran.
  • En handlingsplan ska göras upp för att åtgärda problemen, de mest brådskande problemen sköts först.

Är riskerna synliga eller osynliga?

Det finns två typer av risker i arbetsmiljön, synliga och osynliga. Med synliga risker avses till exempel dålig ergonomi, medan osynliga risker är exempelvis plötsliga störningar, såsom tekniska fel i arbetsredskapen.

En motsvarande osynlig risk är ett problem som inträffar för första gången. Arbetstagaren kan till exempel plötsligt tilldelas ett ansvar som hen inte har kunnande att sköta.

Ansvaret ligger på chefen

Arbetsgivaren har enligt lagen en skyldighet att göra en riskbedömning på arbetsplatsen. Bedömningen ska utföras systematiskt. Riskbedömningen ska göras i samarbete med personalrepresentanterna, dvs. den arbetarskyddsfullmäktiga och arbetarskyddsombuden.