Arbetarskydd och arbetshälsa

Målet med en god arbetshälsa är att de anställda ska hållas friska och bevara sin arbetsförmåga under hela sin yrkesaktiva tid.

Arbetarskyddet på arbetsplatserna ska förbättra arbetsförhållandena – förebygga och rätta till brister samt lösa problem som har att göra med arbetet.

Arbetarskyddet är en del av ledarskapet. En god arbetslivskvalitet och ett välmående arbetskollektiv har en positiv effekt på arbetsresultatet.

Direkt och representativt arbetarskyddssamarbete

Det finns två typer av arbetarskyddssamarbete, direkt och representativt. Med direkt arbetarskyddssamarbete avses bland annat arbetsplatsmöten, utvecklingssamtal och vardaglig diskussion om arbetet och arbetets utmaningar inom arbetskollektivet.

Med representativt arbetarskyddssamarbete avses å sin sida verksamhet som sköts av samarbetsorganisationen för arbetarskyddet, dvs. av representanter som utsetts av de anställda företräder hela personalen.

Mer om arbetarskyddssamarbete:
Arbetarskyddscentralen – arbetarskyddssamarbete

Se också:
Arbetarskyddsfullmäktigens och andra förtroendevaldas uppgifter på sidan Arbetarskyddsfullmäktig

Linjeledningens ansvar

Arbetsplatsens linjeledning är den primära arbetarskyddsinstansen, med ansvar för arbetsplatsens verksamhet och säkerhet. Arbetarskyddschefen är arbetsgivarens representant som har i uppgift att biträda arbetsgivaren och förmännen i frågor som gäller arbetarskyddet.

Arbetsgivarens ansvar

 • säkerhet på arbetsplatsen
 • inskolning i arbetet
 • ordnande av företagshälsovård
 • lämpling dimensionering av den enskilda arbetstagarens arbetsmängd
 • anskaffning av skyddsutrustning och hjälpmedel
 • beaktande av arbetarskyddet i planeringen och dimensioneringen av arbetet
 • övervakning av arbetsförhållandena
 • tidigt ingripande i olägenheter
 • motverkande av trakasserier och osakligt bemötande

Arbetsgivarens ansvar fördelas på hela linjeorganisationen, ända från den högsta ledningen till de närmaste cheferna.

Arbetstagarens ansvar i arbetarskyddsfrågor

 • att iaktta arbetsgivarens föreskrifter och anvisningar
 • att iaktta säkerheten hos arbetssätten, ordning och renlighet samt den omsorgsfullhet och försiktighet som arbetet och arbetsförhållandena förutsätter
 • använda skyddsutrustning och hjälpmedel
 • sörja för att arbetssätten inte orsakar olägenheter eller risker för de övriga arbetstagarnas säkerhet eller hälsa
 • anmäla fel och bristfälligheter till den närmaste chefen och till arbetarskyddsfullmäktigen eller arbetarskyddsombudet
 • sakligt uppförande gentemot andra.

Mer om samma tema:

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006..1334/2007)
Kommunalt avtal om arbetarskyddssamarbete
Samarbetsavtal för statens arbetarskydd
Kyrkans samarbetsavtal
JHL:s utbildningskalender, arbetarskyddskurs med temat arbetarskydd

Läs också dessa:

Vanliga frågor om arbetarskydd