Förhandlingsmålen 2020

JHL:s mål för kollektivavtalsförhandlingarna är rejäla löneförhöjningar, slopande av konkurrenskraftsavtalets förlängda arbetstid och utveckling av välmåendet i arbetet. JHL:s styrelse beslutade den 26 september om de allmänna riktlinjerna för förhandlingsmålen som täcker alla avtalsbranscher. JHL förhandlar om nya arbets- och tjänstekollektivavtal i januari–mars 2020.

De arbets- och tjänstekollektivavtal som JHL har förhandlat fram löper i huvudsak ut i slutet av januari eller i slutet av mars 2020. Bland annat arbetskollektivavtalen för personliga assistenter och inom järnvägstrafiken löper ut i januari. I mars löper bland annat det kommunala AKTA-avtalet, statens och kyrkans tjänste- och kollektivavtal samt den privata socialservicebranschens och den privata undervisningssektorns arbetskollektivavtal ut.

JHL har beslutat om allmänna målsättningar för avtalsförhandlingarna. De branschspecifika förhandlingsmålen kommer däremot att preciseras ännu. De allmänna målen gäller löneförhöjningar, konkurrenskraftsavtalets förlängda arbetstid och välmående i arbetet. De har delats in i fyra avdelningar:

Mer euro åt yrkesproffs

 • En avtalsperiod på cirka två år
 • Tyngdpunktsområden under avtalsperioden
  • Löneförhöjningar som förstärker köpkraften
  • Främjande av lika lön för lika arbete
  • Betoning på allmänna förhöjningar
  • Löneförhöjningar i euro

Dessutom granskas utvecklingen av lönesystemen och heltäckande användning av dem avtalsbranschvis.

Bort med konkurrenskraftsavtalet

 • Den 24 timmars förlängning av arbetstiden som ingick i konkurrenskraftsavtalet ska strykas
  Lösningsalternativ:
  • Återgång till den arbetstid som gällde före konkurrenskraftsavtalet.
  • Kompensation i pengar för förlängningen.
 • Den förnyade arbetstidslagens möjligheter återspeglas på ett arbetstagarvänligt sätt inom de olika avtalsbranschernas arbetstidsbestämmelser
 • Spelreglerna för varierande arbetstid ska fastställas på arbets- och tjänstekollektivavtalsnivå
 • Arbetstidspraxis som främjar god hälsa ska ingå som en del av arbets- och tjänstekollektivavtalen
 • Autonom arbetstidsplanering
 • Ergonomiska arbetstider
 • Huvudregeln är ett arbetsskift per dag

Livet förändras – arbetsplatsen stödjer dig

 • Ett smidigt arbete beaktar och anpassar sig i livets övergångsskeden
  • Studerande inkluderas i arbetsgemenskapen
  • Möjliggörande av studier och fortbildning
  • Utveckling av familjeledigheter
  • Det ska vara möjligt att sköta sina egna ålderstigna föräldrar
  • Partiellt arbetsförmögna med i arbetslivet
  • Särkerställande av att också de äldre arbetstagarna orkar på jobbet
 • Förbättrat förtroende
  • Utveckling av praxis kring sjukfrånvaro och tillfällig vårdledighet på egen anmälan

Äkta jämlikhet på arbetsplatserna

 • Personalrepresentantens deltagande i arbetsplatsens jämställdhets- och likvärdighet ska säkerställas
 • En omfattande lönekartläggning ska inledas inom avtalsbranscherna
 • En bedömning av könskonsekvenser ska inledas avtalsbranschvis under avtalsperioden