Avtalsrörelsen 2020

Arbets- och tjänstekollektivavtalen där JHL är avtalspart löpte huvudsakligen ut i slutet av mars 2020. Här finns information om avtalsförhandlingarna och resultaten av dem.

JHL förhandlade om arbets- och tjänstevillkoren i januari – juni 2020. I nyheterna om förhandlingarna kan du läsa hur förhandlingarna förlöpte.

Bli medlem i JHL

Förhandlingssituationen

Här kan du läsa hur förhandlingarna om arbets- och tjänstekollektivavtal framskred inom JHL:s avtalsbranscher. Information om förhandlingssituationen här.

Förhandlingsmål

JHL presenterade 27.9 sina förhandlingsmål för kollektivavtalsförhandlingarna. JHL eftersträvar kännbara löneförhöjningar och slopande av den förlängda arbetstiden som konkurrenskraftsavtalet medförde. Alternativt kan den förlängda arbetstiden bibehållas om den ersätts fullt ut.

Förhandlingsnyheter

Slut på gratisarbetet! -material

I JHL:s materialbank, i kampanjmaterialen finns material i anslutning till kampanjen Slut på gratisarbetet! som föreningarna och medlemmarna fritt kan använda.

För närvarande finns där

  • En PowerPoint-modell
  • Ett facebook-motiv samt anvisningar hur det ska användas
  • Åtta olika omslagsbilder för Facebook – två allmän och sex som föreställer JHL:s yrkesbranscher.

Diskussionstillfällen kring temat Slut på gratisarbetet!

Under hösten 2019 ordnade JHL 13 diskussionstillfällen på olika håll i landet kring temat Slut på gratisarbetet!

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine och förhandlingscheferna Kristian Karrasch och Mari Keturi deltog i dem.