JHL som påverkare

JHL upprätthåller direkta kontakter med kommunala och statliga beslutsfattare. Förbundet deltar i beredningen av lagstiftning och reformer samt för fram sina medlemmars synpunkter i myndighetsberedningen och i den offentliga debatten.

JHL:s samhällspåverkan bygger på direkta kontakter till samhällets centrala beslutsfattare i kommunerna och på riksomfattande nivå. Intressebevakning på det internationella planet och i EU är en viktig del av förbundets påverkansarbete. Samtidigt har JHL hundratals aktiva medlemmar som fattar beslut i kommunala organ och i riksdagen.

JHL deltar i beredningen av lagstiftning och reformer i olika arbetsgrupper och kommittéer, ger utlåtanden och tar ställning.

Förbundet lyfter fram sina medlemmars synpunkter, frågor och utvecklingsförslag genom att förmedla dem till myndigheter och beslutsfattare och genom att delta i den offentliga debatten.

JHL tar aktivt ställning till lagstiftningsarbetet redan i beredningsskedet. På detta sätt kan vi påverka för att personalens synpunkter hörs och beaktas i besluten. JHL upprätthåller också direkta kontakter till kommunala och statliga beslutsfattare.

JHL:s brev till beslutsfattarna finns här:

2022

2021

2020

En ytterligare kanal för påverkan är centralorganisationen FFC, i vars linjedragningar och utlåtanden vi för fram förbundets synpunkter. FFC är en av JHL:s främsta samarbetsparterna i frågor som gäller social- och ekonomipolitik.

JHL:s regiongruppers verksamhet går ut på kontinuerlig utforskning och uppföljning av reformprojekt samt arbetet för att påverka dem genom intressebevakning och fackliga åtgärder. Regiongruppernas verksamhet organiseras av regionkontoren och genomförs i samarbete mellan regionkontoret och de aktiva i regionen.