Gå till innehållet

Så här ser rådgivningsbranschens tvååriga kollektivavtal ut

Rådgivningsbranschens tvååriga ramavtal har godkänts. I resultatet ingår löneförhöjningar och en engångsersättning. Löneförhöjningarnas summa och tidpunkt samt hur de fördelas avtalas lokalt. Den avlönade familjeledigheten för den andra föräldern förlängs till 32 dagar.

Det nya ramavtalet för rådgivningsbranschen har godkänts av alla avtalsparters beslutande organ. Ramavtalet tillämpas för personal vars arbetsgivare är medlemmar i Palta och verksamma inom landsbygdsnäringarna (exklusive skogsbruk), forskning som gäller landsbygdsnäringarna eller inom rådgivningsbranschen. Sådana arbetsgivare är bland annat Pro Agria, Marthorna och 4H-föreningarna.

Avtalsparterna är JHL, Pro, Jyty, Agronomförbundet och Palta.

Avtalsperioden träder i kraft omedelbart och går ut 31.5.2025.

Löneförhöjningar

Löneförhöjningarna avtalas lokalt med förtroendemannen. I förhandlingarna beaktas föreningens eller arbetsplatsens ekonomi och sysselsättningssituation.

Förhöjningarna år 2023

Om inget lokalt avtal om förhöjningarna sluts före 30.4.2023, betalas en allmän höjning på 3,5 procent från och med 1.6.2023.

En engångspott på 400 euro betalas i samband med lönebetalningen i maj. Förutsättningen för att få engångspotten är att arbetstagarens anställningsförhållande har pågått utan avbrott sedan senast 1.4.2023 och är i kraft dagen som engångspotten betalas. För deltidsanställda beräknas engångspottens summa i förhållande till arbetstiden.

Man kan också lokalt avtala att hälften av engångspotten – 200 euro – betalas senare, i samband med septembers lönebetalning. För deltidsanställda beräknas engångspottens summa även då i förhållande till arbetstiden.

Tabellönerna och personalrepresentanternas arvoden och ersättningar höjs med 3,5 procent fr.o.m. 1.6.2023.

Förhöjningarna år 2024

Om inget lokalt avtal om förhöjningarna sluts före 29.2.2024, betalas en allmän höjning på 2 procent från och med 1.4.2024.  Utöver det betalas en lokal lönepott på 0,5 procent, som beräknas enligt lönesumman i januari 2024 inklusive naturaförmåner. Arbetsgivaren beslutar om fördelningen av den lokala lönepotten.

Personalen informeras om bruket av den lokala potten och om fördelningsgrunderna. Förtroendemannen får en utredning om fastställningsgrunderna och pottens storlek inom två månader efter att potten har fördelats. Utredningen måste innehålla information om antalet anställda, hur många som har fått förhöjningen, den genomsnittliga förhöjningens storlek och personalens totala löneförhöjningar. Om ingen utredning ges fördelas potten som en allmän höjning.

Tabellönerna höjs med 2,0 procent från och med 1.4.2024. Personalrepresentanternas arvoden och ersättningar höjs med 2,5 procent från och med 1.4.2024.

Den avlönade familjeledigheten för den andra föräldern förlängs

Hittills har den icke födande föräldern enligt rådgivningsbranschens ramavtal haft rätt till 6 vardagar avlönad ledighet. Nu förändras situationen.  Den avlönade föräldraledigheten för den andra föräldern förlängs till 32 vardagar för både i fall av födsel och i fall av adoption. Förutsättningen är att arbetstagarens anställningsförhållande har varat i sex månader innan barnet föds eller adopteras.

Arbetsgrupper

Arbetsgruppen för beräkning av semesterdagar utreder om rådgivningsbranschen kunde övergå till femdagarsvecka när det gäller beräkningen av semesterdagar. Syftet är inte att ändra antalet semesterdagar. Utredningen ska vara färdig senast 28.2.2024.

Mer information: Avtalsexpert Sari Jokinen, tfn 050 461 9316