Gå till innehållet

Senat-koncernens nya kollektivavtal har godkänts

Senat-koncernen har uppnått ett nytt tvåårigt kollektivavtal.

Förhandlingsparterna har godkänt det nya tvååriga kollektivavtalet för Senat-koncernen. Avtalet gäller 9.3.2023-28.2.2025.​

Lönerna höjs den 1 juli 2023 med en allmän löneförhöjning på 3,5 procent. Den 1 april 2023 betalas ett engångsarvode på 400 euro. Ett andra engångsarvode betalas den 1 oktober 2023. Kollektivavtalets förhöjningar i euro höjs från och med den 1 juli 2023 med 3,5 procent. Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges arvoden höjs från och med 1 juli 2023 med 6 procent. ​

Lönerna höjs den 1 maj 2024 med en allmän förhöjning på 2,1 procent och med en företagsspecifik pott på 0,4 procent. Tilläggen i euro höjs från och med 1 maj 2024 med 2,1 procent.

Den andra föräldern som bor i samma hushåll som den födande föräldern får lön från och med föräldraledighetens början för en tid som innefattar 32 vardagar förutsatt att hen också i övrigt skulle ha rätt att få lön för motsvarande tid.

Rekommendation: Arbetsgivaren strävar till att bevilja ledighet utan lön till den andra föräldern, så att bägge föräldrarna har rätt att delta i de medicinska undersökningar som utförs före förlossningen. Ledigheten beviljas om det med iakttagande av arbetstagarens och företagets arbetssituation är möjligt. Arbetsgivaren ska meddelas om tidpunkten i så god tid som möjligt. Med medicinska undersökningar före förlossningen avses officiella rådgivningsbesök och ultraljudsundersökningar som hör till förlossningsprogrammet.

Förhandlingsparterna är Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, fackförbundet Pro, De högre tjänstemännen YTN och Servicearbetsgivarna Palta ( Senatsfastigheter och Försvarsfastigheter).

Senat-koncernen ansvarar för statens arbetsmiljöer och verksamhetslokaler, statens fastighetsegendom och kulturarvet. Försvarsfastigheter ansvarar för försvarsmaktens fastigheter, underhållet av dem och anordnandet av service i alla säkerhetssituationer.

Avtalet omfattar cirka 1200 personer, varav cirka 270 är JHL-medlemmar.

Mer information:
avtalsexpert Sari Jokinen, tfn 050 461 9316