Gå till innehållet

JHL är fortfarande Finlands förmånligaste fackförbund inom välfärdsområdena

JHL är Finlands förmånligaste fackförbund inom välfärdsområdena även 2023. Förbundets representantskap beslutade att den totala medlemsavgiften förblir 1 %. Förbundets ekonomi är stabil trots att den oundvikligen påverkas av inflationen, kriget i Ukraina och energikrisen. Förbundet fokuserar nästa år på grundläggande verksamhet enligt den nya strategin, och satsar även på invandrarverksamhet.

JHL:s representantskap sammanträdde i Vanda den 26−27 oktober, och diskuterade livligt världsläget och dess inverkan på förbundets verksamhet och medlemmarnas ekonomi. Aktiv diskussion fördes, förutom om det strama ekonomiska läget, också om invandrarverksamhet och organiseringsarbete. Utöver diskussionen fattade representantskapet även flera beslut gällande det inkommande årets verksamhet.

Medlemsavgiften förblir densamma

JHL:s totala medlemsavgift är även år 2023 endast en procent av bruttoinkomsterna. I summan ingår medlemskap i arbetslöshetskassan. Förbundets andel är 0,7 procent och a-kassans andel 0,3 procent av medlemsavgiften. Representantskapets beslut innebär att JHL fortfarande är Finlands förmånligaste fackförbund inom välfärdsområdena.

Förbundets minimimedlemsavgift förblir oförändrad nästa år. Den är också i fortsättningen åtta euro i månaden. Ett undantag förblir de som fyllt 70 år, som fortfarande betalar 5 euro i månaden. Yrkesutövande medlemmar betalar fortfarande 20 euro i månaden i medlemsavgift.

Medlemsavgiftstaket hålls oförändrat. Också nästa år kostar medlemskap i fackförbundet högst 600 euro per år.

Föreningarna får nästa år 20 procent av de medlemsavgifter som förbundet uppbär som återbetalning. År 2022 har föreningarna betalats ersättning för minskade medlemsintäkter.  Kompensation betalas även nästa år, men den betalade summan är 75 procent av summan för detta år. Representantskapet röstade flera gånger om ersättningens storlek, eftersom det fanns flera alternativa förslag. Till slut beslutades om en ersättning på 75 procent med rösterna 86–8. Motförslaget var att ersättningen skulle ha sjunkit till 50 procent.

JHL:s ekonomi på stabil grund trots välrdsekonomins osäkra läge

Fackförbundet JHL:s representantskap godkände förbundets budget för 2023. Det allmänna ekonomiska läget i världen återspeglas även i JHL, men förbundets ekonomi är stabil. Budgeten baserar sig på medlemsavgiftsintäkter, placeringsintäkter och överskott från tidigare räkenskapsperioder.

Medlemsavgiftsintäkterna stiger genom löneutveckling och övergången till välfärdsområdena

Medlemsavgifterna hör till JHL:s mest betydande inkomstkällor, men enbart intäkterna från dem räcker inte till för att täcka verksamhetskostnaderna år 2023. Sänkningen av medlemsavgiften till 1 procent har lockat nya medlemmar, men samtidigt märkbart minskat förbundets medlemsavgiftsintäkter. Medlemsavgiften är 1 procent även nästa år.

– Den lägre medlemsavgiften gör medlemskap i JHL mer attraktivt, vilket vi har sett i form av nyanslutna medlemmar. Det finns inget behov att ändra medlemsavgiften i det här skedet, säger JHL:s ekonomidirektör (tf.) Anne Karjalainen.

Medlemmarnas löneutveckling bedöms inkommande år vara bättre än under det pågående året, eftersom JHL har förhandlat om löneförhöjningar för sina medlemmar i årets avtalsförhandlingar. Detta ökar i sin tur JHL:s medlemsavgiftsintäkter.

Förbundet måste satsa på medlemsrekrytering i synnerhet i samband med välfärdsområdesreformen. Nya medlemmar ökar medlemsavgiftsintäkterna.

Viktigt att ta hand om placeringarna i en förändrad placeringsomgivning

Eftersom medlemsavgifterna inte täcker all JHL:s verksamhet, behöver vi också placeringsintäkter och överskott från tidigare räkenskapsperioder för att finansiera den. Världsekonomin har förändrats och råkat i kris i år på grund av inflation, höga räntor, kriget i Ukraina och energikrisen. Den allmänna osäkerheten i ekonomin och de sjunkande börskurserna påverkar naturligtvis även JHL.

JHL har ansamlat egendom med hjälp av lyckad placeringsverksamhet. Under det pågående året har placeringsomgivningen förändrats, och placeringsverksamhetens avkastningsförväntningar är inte lika positiva som tidigare år. Den ekonomiska osäkerheten förväntas fortsätta även nästa år.

– Även om placeringarna under de senaste åren har avkastat väl, ser framtiden för placeringsintäkternas del allt mer osäker ut. JHL måste också i framtiden se till att inte använda sina medel i för snabb takt. God förvaltning av placeringarna och ekonomin är i fortsättningen allt viktigare för att JHL ska kunna hålla sin ekonomi i rullning, betonar Karjalainen.

Nästa år är syftet att hålla JHL:s utgifter måttliga genom att fokusera på grundläggande verksamhet enligt den nya strategin samt på välfärdsområdesreformen. Genom grundlig planering hålls JHL:s ekonomi under kontroll även år 2023 trots osäkerheten i världen och världsekonomin.

Verksamhetsplanen för 2023 baserar sig alltmer på förbundets strategi

Den 7 juni 2022 beslutade fackförbundet JHL:s representantskap om en ny förbundsstrategi för representantskapsperioden 2022–2027. Verksamheten planeras utgående från förbundsstrategin. JHL:s centrala verksamhet fokuserar på arbetslivsfrågor, men förbundet har även till uppgift att förbättra sina medlemmars ställning i olika livssituationer och när arbetslivet är i omvälvning. De strategiska målen berättar vad förbundet måste lyckas med för att genomföra sin grunduppgift − att tillsammans förbättra medlemmarnas ställning i arbetslivet − och samtidigt framgångsrikt eftersträva sin vision att vara det slagkraftigaste och starkaste fackförbundet som visar mest omsorg.

I samband med genomgången av verksamhetsplanen röstade representantskapet om invandrar- och organiseringsverksamheten. Representantskapet beslutade med rösterna 65–31 att förbundet rekryterar två arbetstagare med fast anställning för invandrarverksamheten, i stället för en projektarbetare på viss tid.  Med rösterna 57–39 beslutades att organiseringsarbetet fortsätter som ett treårigt projekt med fyra visstidsanställda arbetstagare. Den regionala verksamhetens och organiseringsverksamhetens organisatoriska grepp ska också stärkas. Förslaget som förlorade röstningen var att förbundet skulle ha anställt sex organisatörer, av vilka två skulle ha fått fast anställning.

JHL:s strategiska mål för representantskapsperioden 2022–2027 är följande:

  • Våra medlemmars utkomst, anställningsvillkor och ställning på arbetsmarknaden förbättras.
  • Arbetsplatserna på JHL:s avtalsområden är organiserade, föreningarna fungerar bra och har kunniga aktiva.
  • Våra medlemsförmåner och medlemstjänster är konkurrenskraftiga.
  • JHL-gemenskapen, delaktigheten och den kollektiva styrkan ökar.
  • Förbundets samhälleliga inflytande ökar.

Målsättningarna är samtidigt fokusområden för verksamheten under de kommande åren.

Axplock ur verksamhetsplanen 2023

Välfärdsområdenas och kommunernas intressebevakningsstruktur ska vara i skick

De nya välfärdsområdena inleder sin verksamhet från och med början av år 2023. De har då ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendets tjänster. JHL fortsätter att bygga upp välfärdsområdenas intressebevakningsstrukturer och stärka vår ställning. Även kommunernas intressebevakningsstrukturers funktionsförmåga tryggas. Endast en ändring i föreningsstrukturen räcker inte, utan i samband med reformen måste vi också säkerställa att föreningarnas verksamhet motsvarar den nya verksamhetsomgivningen.

En överskådligare intressebevakningskedja och tydligare uppgiftsfördelning

Under verksamhetsåret fokuserar vi på föreningarnas och de aktivas verksamhet. Utöver sakkunskap fokuserar vi på intressebevakning vid rätt tidpunkt och mod att fatta beslut. Alla aktörer måste ha en tydlig och enhetlig bild av intressebevakningskedjans uppgiftsfördelning och ärendenas behandlingsordning.

Förberedelser för en eventuell ny avtalsrörelse

Inom nästan alla förhandlingsområden kommer förhandlingar om optionsår att föras under slutet av 2022 och våren 2023. Om ingen enighet nås om löneförhöjningarna under optionsåret förs normala avtalsförhandlingar under våren. Detta gör det allt svårare att förbereda oss för avtalsrörelser.

Synliggörande av den yrkesinriktade verksamheten

Förbundet bjuder in sina medlemmar att delta i den yrkesinriktade verksamheten med en låg tröskel. Verktyg för detta är i synnerhet de regionala och riksomfattande forumen. Med hjälp av dem eftersträvar vi att förbättra våra medlemmars yrkesförhållanden och arbetsliv, men även att engagera medlemmarna i det egna fackförbundet. Målet är att etablera och stärka de yrkesinriktade forumens verksamhet.

Organiseringsarbetet och invandrarverksamheten fortsätter

Att stärka organiseringskunskaperna, den organisatoriska beredskapen och den organisatoriska kraften och upprätthålla intressebevakningsförmågan är centrala för förbundets verksamhet även under 2023. Organiseringsarbetsprojektet fortsätter till år 2025.

Invandrare är en viktig och växande medlemsgrupp i JHL. Verksamhetens viktigaste mål är att öka organiseringsnivån bland invandrare. Ett annat mål är att engagera fler medlemmar och aktiva med invandrarbakgrund i förbundets och föreningarnas verksamhet. Enligt representantskapets beslut rekryteras två personer med fast anställning specifikt för invandrararbetet.

Bättre medlemsservice

Med utbildning och anvisningar eftersträvar förbundet att våra medlemmar säkert ska få sakkunnig service i intressebevakningsfrågor från förtroendemän, andra aktiva och regionkontoren. Förbundskontorets arbetstagares digitala kunskaper stärks så att förbundet allt bättre ska kunna betjäna sina medlemmar även i en digital verksamhetsmiljö. Medlemsregistersystemets funktionalitet ska stabiliseras bland annat när det gäller mittJHL och minFörening.

Riksdagvalet 2023

Resultatet i riksdagsvalet 2023 avgör hur Finlands regering och regeringsprogram kommer att se ut under de närmaste åren. JHL:s strävan är att effektivt verka för att regeringsprogrammet ska innehålla så många positiva målsättningar för vår medlemskårs arbetsförhållanden och försörjning som möjligt. Därför uppmuntrar JHL sina medlemmar att använda sin rösträtt.

Följ mötet på webben

Följ representantskapets höstmöte här på jhl.fi samt på Facebook och på finska även Twittermed taggen #jhledustajisto.