Gå till innehållet

Fackförbundet JHL:s enkät avslöjar: Pedagoger och handledare måste fortsättningsvis bekosta sina arbetskläder själva − JHL kräver korrigering i frågan

Proffsen inom pedagogik och handledning är tvungna att själva bekosta sina kläder och skor för inom- och utomhusbruk. Arbetet kräver ordentlig utrustning, varvid kostnaderna på årsbasis kan uppgå till 800 euro och mer, framkommer det ur en enkät som Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har gjort. Förbundet kräver en korrigering i frågan.

De personer som jobbar på daghem, inom familjedagvården, ungdomsverksamheten, som handledare inom morgon- och eftermiddagsvård samt som handledare och assistenter vid läroanstalter behöver ha lämpliga kläder och skor både för inom- och utomhusbruk. Enligt en färsk enkät som fackförbundet JHL har låtit göra är arbetstagarna ändå tvungna att själva bekosta sina arbetskläder och -skor. Kostnaderna kan på årsbasis uppgå ända till 800 euro eller mer. De största kostnaderna går enligt respondenterna åt till kläder och utrustning för utomhusbruk.

Lönen är liten och kostnaderna ur egen ficka för kläder är stora – kläderna slits mer än normalt, till arbetet hör utomhusvistelse i alla väder – man måste ha god utrustning för att klara sig.”  (daghemsarbetare)

Enkäten om arbetskläder riktades till JHL:s medlemmar inom pedagogik och handledning. Den besvarades av totalt 5129 medlemmar. 57 procent av dem arbetade på daghem, 27 procent i skolor eller läroanstalter och 15,7 procent inom familjedagvården, ungdomsarbetet och morgon- eller eftermiddagsverksamheten. 95 procent av respondenterna arbetade inom den offentliga sektorn, dvs. inom kommunerna, staten eller kyrkan.

Arbetsgivaren ska ersätta användningen av egna kläder och skor

94 procent av de proffs inom pedagogik och handledning som besvarade enkäten meddelade att arbetsgivaren inte betalar någon penning för arbetskläder eller ersättning för arbetskläder.

– Låt oss tänka på en daghemsarbetare med liten lön. Hen har inte råd att skaffa separata kläder och skor för arbetsbruk, utan använder samma kläder och skor också utanför arbetsplatsen. Kläderna slits fort då man rumsterar med barnen på marken och på golvet. Barnen smutsar också ner skötarnas kläder genom att torka näsan och händerna i dem så kläderna måste ibland tvättas dagligen, konstaterar JHL:s sakkunnig i yrkesinriktad verksamhet Sanna Pihakivi.

– Det är oskäligt att lasta kostnaderna för arbetskläder, skor och klädvård på arbetstagaren. Arbetsgivaren ska ersätta användningen av egna kläder och skor, eller också skaffa arbetskläder, kräver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Endast sex procent av respondenterna meddelade att de hade ansökt om skatteavdrag för inköp av arbetskläder men till 95 procent hade skattemyndigheten gett avslag på det. Många respondenter önskade en ändring i denna fråga i beskattningen.

Ojämlikhet i praxis beträffande arbetskläder

Ojämlik behandling av arbetstagarna beträffande arbetskläder och skor var något som framkom i alla yrkesgrupper i enkätens öppna svar. Respondenterna berättade att ojämlikhet råder mellan sektorer men också mellan enheter.

Det är intressant att arbetstagarna inom småbarnspedagogik blir tvungna att skaffa alla kläder själva men ändå förväntas vi vara ute året runt i alla sorters väder. Andra arbetstagare inom staden har till exempel utekläder om arbetet så kräver.”  (daghemsarbetare)

Inom vissa enheter har man köpt skor och lämpliga kläder till alla arbetstagare, men ingenting till oss (under coronatiden). Det beror således på enhetens budget, men är ganska ojämlikt”  (ungdomsarbetare)

Fackförbundet JHL är med i en AKTA-arbetsgrupp med uppgiften att bedöma ändringsbehov beträffande ersättning för kostnader och skyddskläder samt att framföra ändringsförslag. JHL driver på jämlikare praxis och omfattande förbättringar jämfört med nuläget.  Också inom den privata socialservicebranschen, som omfattar exempelvis den privata småbarnspedagogiken, har man kommit överens om en arbetsgrupp för den nuvarande avtalsperioden som ska ta ställning till frågor som gäller skydds- och arbetskläder.

JHL påminner om att i samband med bedömningen av riskerna ska man utreda också val och användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatserna och bedöma användningsbehov beträffande skyddskläder och arbetsdräkter.

Mer information:
Ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Sakkunnig i yrkesinriktad verksamhet Sanna Pihakivi, 050 439 7541