Gå till innehållet

Så här ser den privata hälsovårdsbranschens nya kollektivavtal ut

Den privata hälsovårdsbranschens anställningsvillkor är nu klappade och klara. Alla avtalsparter har godkänt onsdagens förhandlingsresultat. Avtalsperioden är två år. Från och med början av oktober i år höjs de individuella månadslönerna och tabellönerna med 2,0 % och från och med 1.6.2023 med en allmän höjning på 1,9 %.

Förhandlingarna om den privata hälsovårdsbranschens kollektivavtal, som pågått sedan i våras, har äntligen nått ett slut. Fackförbundet JHL har deltagit i förhandlingarna som en del av Terveyspalvelualan unioni, och är en av de åtta organisationerna som bildar unionen. Nu har alla dessa organisationer och arbetsgivarens representant Hyvinvointiala HALI rf godkänt de nya anställningsvillkoren.

– I den här lösningen är det andra årets löneförhöjningar sammankopplade med industri- och exportbranschernas löneförhöjningar. Det betyder att förhöjningarna kan vara högre än vad som nu avtalats, konstaterar JHL:s avtalsexpert Pinja Lumitsalo.

Här är det nya kollektivavtalet i stora drag:

Avtalsperiod

1.5.2022–30.4.2024.

Löneförhöjningar

År 2022 höjs arbetstagarnas individuella månadslöner med en allmän höjning 2 procent från och med 1.10.2022. Även tabellönerna höjs med 2 procent i början av oktober.

År 2023 höjs de individuella lönerna och tabellönerna med 1,9 procent från och med 1.6.  Löneförhöjningen kan även bli högre. Om löneförhöjningarna inom industri- och exportbranscherna överskrider summan ovan läggs skillnaden även till i hälsovårdsbranschens förhöjningar. Av delen som överskrider 1,9 % läggs 70 % till som en allmän höjning, och 30 % fördelas som en lokal lönepott.

Det som är säkert är att löneförhöjningarna kommer att vara minst 1,9 procent år 2023.

Andra höjningar

Utryckningspenningen höjs med 2 euro den 1 oktober 2022. Summan är nu 20 euro, en höjning på 11 procent.

Förtroendemännens och huvudförtroendemännens ersättningar höjs med 4 procent 1.10.2022 och 1.6.2023.

Arbetarskyddsfullmäktigas ersättningar höjs med 4 procent 1.10.2022 och 1.6.2023.

Den avlönade familjeledigheten för den andra föräldern förlängs avsevärt

Familjeledighetsreformen träder i kraft den 1 augusti 2022. Den andra förälderns avlönade familjeledighet förlängs avsevärt i den privata hälsovårdsbranschens kollektivavtal. Istället för den tidigare sex dagar långa avlönade ledigheten kan den andra föräldern få 32 vardagar avlönad familjeledighet. Den födande föräldern får utöver de 32 dagarna även 40 vardagar avlönad graviditetsledighet. Förutsättningen för avlönad ledighet är att anställningsförhållandet har pågått oavbrutet i minst tre månader innan föräldraledigheten börjar.

Andra ändringar som förbättrar kollektivavtalet

I avtalslösningen betonas både förtroendemännens och arbetsgivarnas lokala samarbete. Det är också lättare än tidigare för medlemmarna i Terveyspalvelualan unioni att välja en förtroendeman från unionen.

I fortsättningen måste arbetsgivare även vid kortvariga anställningsförhållanden skriftligt ange grunderna för visstidsanställning.

Grunderna för specialfaktortilläggen har preciserats och utformningen av uppgiftsbeskrivningar har förbättrats så att det ska vara lättare att bedöma arbetets kravnivå.

Grunderna för fastställande av den individuella lönedelen har förtydligats.

I fortsättningen är lönebetalningsperioden under sjukdomstid 90 dagar om sjukdomstiden beror på en yrkessjukdom, våld som skett i arbetet eller en arbetsolycka och därpå följande sjukdom.

Arbetsgrupper

Två arbetsgrupper är verksamma under avtalsperioden.

Arbetsgruppen för utveckling av kollektivavtalet har som uppgift att kartlägga metoder för att utveckla förhandlingskulturen och kollektivavtalsverksamheten.  Arbetsgruppen sammanställer även en helhet som gäller anställningsvillkor, god praxis och rekommendationer till stöd för medlemmarna. Arbetsgruppens arbete är uppdelad i fyra separata delhelheter.

Den andra arbetsgruppen är lönenivågruppen, som följer hälsovårdsbranschens och den offentliga social- och hälsovårdssektorns löneutveckling och gör bedömningar för att bibehålla branschens konkurrenskraft när det gäller lönenivå.

Kollektivavtalet för den privata hälsovårdsbranschen följs vid privata sjukhus, läkarstationer, rehabiliteringsinrättningar, hälsobad, medicinska laboratorier och forskningsinrättningar, röntgeninrättningar och företagshälsovårdens enheter. Utöver företag är även föreningar och stiftelser verksamma inom området. Även utländska aktörer verkar inom området.

Mer information:

Avtalsexpert Pinja Lumitsalo, 046 9214 566