Gå till innehållet

Här är det nya treåriga AVAINTA-avtalet

Kollektivavtalet för AVAINTA-arbetsgivarna har uppnåtts i kölvattnet efter den kommunala avtalsuppgörelsen. Avtalet innehåller bland annat löneförhöjningar för de första två åren, ändringar som föranleds av familjeledighetsreformen samt den länge efterlängtade ändringen i semestertabellerna, då B-raden stryks. Läs nedan vad avtalet innehåller.

Kollektivavtalet för AVAINTA-arbetsgivarnas undertecknande organisationer JHL, Jyty, FOSU, OAJ, Teknik och Hälsa FKT och AVAINTA-arbetsgivarna har nått en uppgörelse om nya anställningsvillkor. Avtalet innefattar överenskomna löneförhöjningar för de första två åren och en efterlängtad strykning av semestertabellens B-rad, vilket har varit en målsättning redan i flera år.

Här är huvudpunkterna i AVAINTA-avtalets uppgörelse:

Avtalsperiod

AVAINTA-avtalets avtalsperiod är 1.5.2022−30.4.2025. Parterna förhandlar om det tredje årets löneförhöjningar före 15.3.2024.

Om parterna inte når samförstånd om dem, kan avtalet sägas upp att upphöra från och med 1.5.2024.

Löneförhöjningar

Arbetstagarens grundlön eller därmed jämförbara månadslön höjs med en allmän höjning från och med 1.5.2022. Höjningen är 46 euro, men minst 2 %.

Arbetstagarens grundlön eller därmed jämförbara månadslön höjs med en allmän höjning från och med 1.6.2023. Höjningen är 1,5 %.

Minimilönerna i lönegruppsbilagan höjs 1.5.2022 och 1.6.2023 i enlighet med de allmänna höjningarna.

Minimigrundlönen enligt bilaga 1, 2 § 1 momentet i AVAINTA-avtalet är från och med 1.5.2022 1691,22 euro och från och 1.6.2023 1716,59 euro.

Lokal justeringspott och central utvecklingspott

Parterna har kommit överens om två lokala justeringspotter och två centrala utvecklingspotter för avtalsperiodens två första år.

Den lokala justeringspotten 1.11.2022 är 0,5 % av lönesumman av grundlönerna för medlemssamfundets arbetstagare som omfattas av detta kollektivavtal.

Den lokala justeringspotten 1.6.2023 är 0,4 % av lönesumman av grundlönerna för medlemssamfundets arbetstagare som omfattas av detta kollektivavtal.

Utvecklingspotten 1.6.2023 är 1,2 %. 0,5 % av den har använts för ändringar i texten och resterande 0,7 % ska man förhandla om före 31.3.2023.

Utvecklingspotten 1.2.2024 är 0,4 %. Man ska förhandla om användningen av den före 31.12.2023.

Semestertabellernas B-rad

Vårt mångåriga mål och den säkerligen mest efterlängtade reformen i Avainta-avtalets bestämmelser är att B-raden stryks ur kollektivavtalets semestertabeller. Nu går äntligen det här i uppfyllelse 1.4.2023, då ifrågavarande bestämmelser inte längre tillämpas.

Semestertabellernas B-rad har inneburit till exempel att om arbetstagaren inte alls har arbetat under semesterårets semesterperiod (2.5–30.9), har semesterdagarnas antal fastställts utgående från den ifrågavarande B-raden. Antalet intjänade semesterdagar för ett fullt kvalifikationsår har sjunkit till exempel från 38 till 30 enligt tabell 1.

Föräldraledigheten för den andra föräldern förlängs

Familjeledighetsreformen träder i kraft 1.8.2022. Den andra förälderns avlönade föräldraledighet förlängs i Avainta-avtalet från nio avlönade dagar till 32 vardagar. Den andra föräldern får rätt till längre avlönad familjeledighet om barnets beräknade födelsedag är 4.9.2022 eller därefter eller om den dag som adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller därefter.

Personalrepresentanterna

Personalrepresentanternas arvoden och ersättningar höjs från och med 1.5.2022.
Initiativtagaravtal som gäller bestämmelsen om arbetarskyddsfullmäktiges tidsanvändning i Avainta-avtalet. En arbetarskyddsfullmäktig är i huvudsyssla om hen företräder minst 600 personer.